Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Werkagenda en stagepact mbo (Kamerstuk 31 524-549)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

36200-VIII-105 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over ervoor zorgen dat ook mbo-studenten bij de antidiscriminatievoorzieningen een melding kunnen doen van stagediscriminatie

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-91 Motie van de leden De Hoop en Bouchallikh over opleidingsniveau als discriminatiegrond toevoegen aan de Algemene wet gelijke behandeling

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-118 Motie van de leden Van Baarle en Westerveld over jaarlijks een monitor stagevergoedingen uitvoeren uitgesplitst naar sector en onderwijsniveau

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31524-525 Motie van de leden Van der Molen en El Yassini over stagematching waarbij studenten kennismaken met twee stageorganisaties en stageorganisaties kennismaken met twee studenten

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-531 Motie van het lid Van Baarle over een plan voor een geïntensiveerde handhaving van antidiscriminatie-eisen bij stagebedrijven

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31524-522 Motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over het vergroten van de bekendheid met het studentenfonds onder zowel studenten als docenten en studieadviseurs

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31524-537 Motie van de leden Hagen en Bisschop over bezien op welke wijze ouders meer kunnen worden betrokken bij het mbo-onderwijs van hun kinderen

Indiener K.B. Hagen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-518 Motie van het lid El Yassini over een aanvalsplan om het aantal voortijdige schoolverlaters te verlagen tot onder de 18.000 in 2026

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

31524-520 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het signaleren van en het gesprek voeren over vroegtijdig schoolverlaten, dreigende depressieve gevoelens en suïcidale gedachten

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31524-526 Motie van de leden Van der Molen en Palland over werken aan verdere gelijkheid tussen mbo-studenten en h.o.-studenten

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-524 Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over in de Wet educatie en beroepsonderwijs opnemen dat de minister van OCW geregeld in overleg dient te treden met belangenorganisaties van studenten

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

31524-517 Motie van het lid El Yassini over ernaar streven dat minimaal 35% van het totale aantal mbo-studenten een bbl-traject volgt

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

31524-532 Motie van het lid Van Baarle over periodiek mysteryguestonderzoek om stagediscriminatie te signaleren

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

31524-527 Motie van de leden Van der Plas en El Yassini over een onderzoek naar stagediscriminatie op handicap

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36100-VIII-17 Motie van de leden Van Baarle en De Hoop over een laagdrempelig fysiek studentenloket voor het melden van stagediscriminatie

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36100-VIII-18 Motie van het lid Van Baarle over het voorkómen van stagediscriminatie als expliciete voorwaarde om erkend leerbedrijf te worden

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36100-VIII-21 Gewijzigde motie van de leden Van Baarle en De Hoop over concrete doelstellingen in het herijkte plan tegen stagediscriminatie t.v.v. 36100-VIII-16

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

36100-VIII-10 Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over een minimale stagevergoeding in de cao

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-271 Motie van de leden Westerveld en Wassenberg over stagediscriminatie bij studenten met een functiebeperking in beeld brengen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-50 Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat MBO (CD 9/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Werkagenda en stagepact mbo

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00