Brief regering : Introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie

Download

Indieners

  • Indiener
    M. Rutte, minister-president

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 11 oktober 2022

Indiener H.J. Post, griffier

Brief regering

Kabinetsreactie op brief van Rainbow Warriors Core Foundation

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

Opvolging verantwoordingsrapportage 2021 BZK

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de voorhang ontwerp Besluit experimenten bijhouding basisregistratie personen (Kamerstuk 27859-160)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

Vertrouwelijk informeren over afgifte vergunning voor export militair materiaal naar Oekraïne

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Piri (PvdA) om een brief van de minister voor Buitenlandse Zaken met een reactie op de protesten in Iran waarbij al meerdere doden zijn gevallen, een verslag van het gesprek dat de minister heeft gevoerd met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, en een uiteenzetting van de maatregelen die de minister (in EU-verband) voorstelt te nemen.

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

Gewijzigde motie van de leden Thijssen en Amhaouch over onderzoeken van additionele financiering voor capaciteitsversterking voor het voeren van de sociale dialoog (t.v.v. 36180-14)

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek het Agnes Mulder (CDA) de minister een het rapport van de Nederlandse Ambassadeur te Armenië over het bezoek met de Kamer te delen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek het lid Ceder voor uitstel van het rondetafelgesprek over West- Papoea dat op 12 oktober geagendeerd staat, om meer voorbereidingstijd daarvoor te hebben.

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek Kamerlid Piri om een verslag van de overleggen die minister-president Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra hebben gevoerd met hun Marokkaanse ambtsgenoten premier Aziz Akhannouch respectievelijk minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita tijdens de 77e AVVN

Indiener K.P. Piri, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

Toekenning eerste €60 miljoen structureel aan sectorplannen

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief lid / fractie

Brief van de rapporteurs verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen - 5 oktober 2022

Indiener M.M. Neefjes, EU-adviseur

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de Personeelsrapportage midden 2022 (Kamerstuk 36200-X-4)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Lijst van vragen

36200 IV Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023

Indiener M.L.J. Paul, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het Defensie Projectenoverzicht 2022 (Kamerstuk 27830-374)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg NAVO Ministeriële 13-14 oktober 2022

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Verslag van een commissiedebat

26643-918 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over online veiligheid en cybersecurity

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (Kamerstuk 36200-XVII)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief lid / fractie

Verzoek tot verplaatsing commissiedebat Onderwijshuisvesting d.d. 6 okt a.s. in verband met afwezigheid minister De Jonge

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid

Verslag van een commissiedebat

33037-455 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2022, over mestbeleid

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een commissiedebat

31490-325 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over Functioneren Rijksdienst

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min BuHaOS - inbreng feitelijke vragen begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 d.d. 04-10-2022

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

25295-1947 Motie van het lid Omtzigt c.s. over het inspecteren van het hotspotarchief door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1951 Motie van de leden Tielen en Paulusma over de Kamer voorafgaand aan het wetgevingstraject informeren over de beoogde wijzigingen aan de Archiefwet

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1949 Motie van de leden Hijink en Omtzigt over de hotspot coronavirus met terugwerkende kracht heropenen

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35727-7 Gewijzigde motie van het lid Leijten over onderzoeken of hervorming van KIFID tot een publiekrechtelijke organisatie het beter in staat zou stellen aan zijn wettelijke en statutaire taken te voldoen (t.v.v. 35727-3)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Wassenberg over het wederom sluiten van een gedeelte van het Kroondomein ’t Loo

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Motie

25295-1950 Motie van de leden Hijink en Omtzigt over vastleggen dat de Catshuisberaden en de bijbehorende stukken onderdeel zijn van de hotspot

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Laan en Westerveld over diverse berichten over het disfunctioneren van het ISR en de negatieve gevolgen voor de sporters/sportsters

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Motie

25295-1948 Motie van het lid Omtzigt c.s. over het OMT en de OMT-verslagen toevoegen aan de hotspotlijst

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29544-1149 Gewijzigde motie van het lid Azarkan over ook niet-Oekraïense vluchtelingen eerder aan het werk laten gaan (t.v.v. 29544-1123)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36151-27 Gewijzigde motie van de leden Grinwis en Arib over de redelijk gemaakte kosten voor een schade-expert vergoeden aan gedupeerde ouders (t.v.v. 36151-19)

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35727-8 Gewijzigde motie van het lid Van Weyenberg over bij het beoordelen van de begroting van het Kifid sturen op verkorten van de doorlooptijd van klachten (t.v.v. 35727-6)

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36180-19 Gewijzigde motie van het lid Teunissen over internationale afspraken naleven en geen gebonden hulp in ontwikkelingsbeleid opnemen (t.v.v. 36180-4)

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over handjeklap tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de fabrikant van een emissiearme stalvloer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie (gewijzigd/nader)

36180-20 Gewijzigde motie van de leden Hammelburg en Ceder over het toetsen van de beleidsvoorstellen op effectiviteit en additionaliteit (t.v.v. 36180-8)

Indiener A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

26643-919 Gewijzigde motie van het lid Grinwis c.s. over een verbod op of maximum aan drinkwatergebruik van hyperscale datacenters (t.v.v. 26643-911)

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Brief regering

Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36202-8 Verslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

22343-346 Gewijzigde motie van het lid Van Esch over vergunningen voor het lozen van zeer zorgwekkende stoffen zo snel mogelijk intrekken (t.v.v. 22343-339)

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

36151-26 Gewijzigde motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het inzetten van gedupeerde ouders die het herstelproces doorlopen hebben om gemeenten te ondersteunen (t.v.v. 36151-17)

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat gedetineerden niet met verlof kunnen vanwege maandenlange wachttijden bij de verlofaanvraag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief Presidium

28362-62 Brief van het Presidium over het verzoek van het lid Omtzigt inzake artikel 68 van de Grondwet en zijn informatieverzoek aan het kabinet

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Motie (gewijzigd/nader)

29544-1151 Gewijzigde motie van de leden Smals en Van Beukering-Huijbregts over de onbelaste meerurenbonus mogelijk maken en daarbij de mogelijkheid van de werkkostenregeling betrekken (t.v.v. 29544-1145)

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Hagen en Podt over het bericht ‘Friese mbo's verliezen deel van inburgeraars’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie (gewijzigd/nader)

29544-1150 Gewijzigde motie van het lid Van Haga over het werkoffensief van het kabinet met hoge urgentie doorzetten door het beter benutten van het huidige arbeidspotentieel (t.v.v. 29544-1134)

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36052-5 Verslag

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie (gewijzigd/nader)

31765-666 Gewijzigde motie van het lid Bevers c.s. over het verminderen van belemmerende factoren bij de implementatie en inzet van zorgtechnologie (t.v.v. 31765-662)

Indiener H. Bevers, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31765-667 Gewijzigde motie van het lid Van der Plas c.s. over een substantieel deel van de geclusterde woonvormen geschikt maken voor mensen met dementie (t.v.v. 31765-664)

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

36202 Nota van wijziging inzake wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

Aanbieding Nota van wijziging op Belastingplan 2023

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

36128-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

36128-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Brief regering

31765-668 Appreciatie van de moties ingediend tijdens het dertigledendebat over inzet van personeel in verpleeghuizen van 29 september 2022

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

36128-6 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid

Wetsvoorstellen regering

36217 Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten in verband met uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber ter handhaving van de openbare orde en om enkele omissies te herstellen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
Naar boven