Uitgelicht : Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden

Op maandag 7 december 2020 spreekt de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Hiervoor komt minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus, naar de Kamer.

Vrouwe justitia

Volg live

Dit wetgevingsoverleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. U kunt dit vanaf 14.00 -18.00 via deze website live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Gegevensuitwisseling en -verwerking

Dit wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan. Hierbij is rekening gehouden met de vereisten die onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze wet moet ook een duidelijk juridisch kader en mogelijkheden voor gegevensuitwisseling bieden zodat ernstige vormen van criminaliteit en ondermijning beter kunnen worden aangepakt.

Integrale aanpak van bestrijding van fraude en georganiseerde criminaliteit

Dit wetsvoorstel komt voort uit de wens om essentiële maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken. Het gaat dan om vraagstukken als inbreuken op de integriteit van het financiële stelsel, van witwas- of fraudeconstructies, van georganiseerde criminaliteit, en van complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid. Een integrale aanpak vergt veelal dat partijen met elkaar gegevens uitwisselen en samen verwerken om hieruit nieuwe informatie af te leiden voor de inzet van hun taken en bevoegdheden. De praktijk laat echter zien dat samenwerkingsverbanden bij het gezamenlijk verwerken van gegevens op knelpunten stuiten.

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden in de context van deze wet zijn verbanden van publieke en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen. Daarbij zijn op dit moment de volgende samenwerkingsverbanden aangewezen: Het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH).

Kaderwet

De WGS is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kan worden bepaald welke andere samenwerkingsverbanden  ook onder deze kaderwet zullen vallen. Daarbij worden de deelnemende partijen aangewezen, wordt concreet gemaakt wat het “zwaarwegende algemene belang” is waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en wordt de werkwijze van het samenwerkingsverband vastgesteld.

Activiteiten in de Tweede Kamer gerelateerd aan dit wetsvoorstel:

Op 31 oktober 2018 heeft een technische briefing over ondermijning en informatie-uitwisseling plaatsgevonden, waar onder meer over dit wetsvoorstel is gesproken.

Op 14 november 2018 heeft een rondetafelgesprek over ondermijning en informatie-uitwisseling plaatsgevonden. Via deze link zijn de gespreksnotities ten behoeve van dat rondetafelgesprek in te zien.