Uitgelicht : Slachtofferbeleid

Op woensdag 27 november 2019 spreekt de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over slachtofferbeleid. Hiervoor komt minister voor Rechtsbescherming, Dekker, naar de Kamer.

Volg live

Het overleg vindt plaats in de Klompézaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Rondetafelgesprek slachtofferbeleid

Tijdens het rondetafelgesprek op 25 september 2019 spraken de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het slachtofferbeleid met justitiepartners, de slachtofferadvocatuur, wetenschap en journalistiek. Vertegenwoordigers van onder andere Openbaar Ministerie, politie, rechtspraak, reclassering waren aanwezig, net als vertegenwoordigers van slachtofferadvocatuur (ASP en LANGSZ), Fonds Slachtofferhulp en  Slachtofferhulp Nederland. De minister voor Rechtsbescherming gaf op 19 november 2019 zijn reactie op de hierbij besproken thema’s:

Sterke positie van slachtoffers in het strafproces

Het eerste deel van het rondetafelgesprek ging over het belang van een sterke positie van slachtoffers in het strafproces. Een juiste uitvoering van slachtofferrechten en goede behandeling van slachtoffers in de praktijk is hierbij van groot belang. Slachtoffers moeten daarbij overal kunnen rekenen op eenzelfde niveau van dienstverlening en ondersteuning. Vertegenwoordigers van de slachtofferadvocatuur en het Fonds Slachtofferhulp signaleren dat dit niet overal in Nederland het geval is. Daarom gaat de Inspectie Justitie en Veiligheid hieraan meer aandacht besteden. De behandeling van slachtoffers maakt bijvoorbeeld onderdeel uit van het Inspectie-onderzoek naar de manier waarop politie en Openbaar Ministerie omgaan met zedenslachtoffers. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2020 opgeleverd.

Slachtoffers en media

Daarnaast werd tijdens het rondetafelgesprek gesproken over de bescherming van de belangen van nabestaanden en slachtoffers bij voorlichtingsactiviteiten door de politie en het OM. Onder andere van de zijde van de aanwezige slachtofferadvocaten werden zorgen geuit over het handelen van deze organisaties ten aanzien van slachtoffers. Door verschillende Kamerleden werd daarbij het belang van goede privacybescherming door justitieorganisaties voor, tijdens en na het strafproces benadrukt. De verantwoordelijkheid van de media kwam ook aan de orde. Media moeten zich bewust zijn van de kwetsbare positie van slachtoffers en de privacy van slachtoffers waar mogelijk in acht nemen. De minister voor Rechtsbescherming hecht echter ook sterk aan de bescherming van een fundamenteel recht als de persvrijheid en de vrije nieuwsgaring. Hij ziet de bescherming van de privacy van slachtoffers van criminaliteit in de media als een taak voor de media zelf.

Beschermingsbehoeften van slachtoffers

Voor slachtoffers en nabestaanden van ernstige strafbare feiten kan het zeer belastend zijn om te worden geconfronteerd met een dader die terugkeert in hun nabije omgeving. Ondanks een door de Kamer aangenomen motie over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven voert de minister een zelfstandig woonverbod niet in. Wel probeert hij slachtoffers en nabestaanden een stem te geven als daders tijdens de tenuitvoerlegging van de straf mogelijk voor verlof in aanmerking komen en zij een confrontatie willen voorkomen. Hij regelt dit in het wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Dit maakt het mogelijk dat slachtofferbelangen uitdrukkelijk worden meegewogen bij het toekennen van verlof en voorwaardelijke invrijheidstelling. Daarnaast wil hij slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid geven zich tijdens de zitting uit te spreken over hun beschermingsbehoeften als een tbs-gestelde mogelijk voor een voorwaardelijke beëindiging van de maatregel in aanmerking komt. Naar verwachting stuurt hij de Kamer nog in 2019 het wetsvoorstel Uitbreiding Slachtofferrechten toe.