Uitgelicht : Innovatiewet Strafvordering

Op maandag 7 februari 2022 spreekt de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering. Hiervoor komen minister van Justitie en Veiligheid, Yesilgöz-Zegerius, en minister voor Rechtsbescherming, Weerwind, naar de Kamer.

Volg live

Dit wetgevingsoverleg vindt plaats in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. U kunt dit vanaf 14.00 -18.00 via deze website live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen.

Pilots vooruitlopend op het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Het wetboek van Strafvordering is bijna honderd jaar oud. Het bepaalt hoe strafbare feiten worden vervolgd. Om te voldoen aan de vele veranderingen, eisen en wensen van de huidige maatschappij is dit wetboek de afgelopen jaren gemoderniseerd. Organisaties in de strafrechtspraktijk, zoals politie en rechtspraak, willen alvast enkele onderdelen van het nieuwe wetboek beproeven in de praktijk. Daarom hebben de  minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming, vooruitlopend op het nieuwe Wetboek van Strafvordering, een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt om in een vijftal pilots ervaring op te doen met die nieuwe mogelijkheden. Deze pilots duren maximaal drie jaar. De ervaring die met de pilots wordt opgedaan, zal meegenomen worden en verwerkt in het nieuwe Wetboek. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) gaat de pilots evalueren.

De Innovatiewet maakt het volgende mogelijk:

  • In het kader van de opsporing mogen opsporingsambtenaren, nadat zij telefoons of computers in beslag hebben genomen, berichten lezen die daarna nog binnenkomen op de apparaten. Ook mag de politie na het moment van beslagneming vanaf deze apparaten een netwerkzoeking verrichten, wat betekent dat zij de cloud-omgeving van een telefoon mogen doorzoeken;
  • Er mag gebruik worden gemaakt van audiovisuele opnamen als alternatief voor een schriftelijk proces-verhaal. Zo hoeven bijvoorbeeld verhoren van verdachten bij de politie of de beelden van een winkeldiefstal niet volledig uitgeschreven te worden. Opnamen daarvan zijn samen met een verkort proces-verbaal voldoende en kunnen dienen als bewijs;
  • De bevoegdheden van de hulpofficier van justitie mogen worden uitgebreid, het gaat dan om lichtere opsporingsbevoegdheden;
  • Lagere rechters kunnen in een ingewikkelde zaak 'rechtsvragen' voor laten leggen aan de Hoge Raad. Zulke 'prejudiciële' vragen moeten het risico verminderen op tegenstrijdige uitspraken en langdurige rechtsonzekerheid;
  • Regelen op welke wijze mediation kan plaatsvinden ná aanvang van het onderzoek op de terechtzitting. Mediation is de bemiddeling tussen verdachte en slachtoffer.

Rapporteurs

De vaste commissie voor Justitie en veiligheid heeft de leden Ulysse Ellian (VVD) en Michiel van Nispen (SP) benoemd tot rapporteur bij het wetsvoorstel. Zij zullen het rapporteurschap bij dit wetsvoorstel koppelen aan de volledige modernisering van het Wetboek van Strafvordering, dat als onderwerp op de kennisagenda van de commissie J&V staat. De pilots lopen immers vooruit op de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.