Uitgelicht : Actueel onderwijscurriculum

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op donderdag 5 maart 2020 van 10:15 tot 16.15 een algemeen overleg over Curriculum.nu. Minister Slob van basis- en voortgezet onderwijs komt hiervoor naar de Tweede Kamer.

Volg live

Het algemeen overleg vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal. Via de website van de Tweede Kamer kunt u live meekijken of meeluisteren.

Agenda

U kunt de stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Van het overleg wordt een woordelijk verslag gemaakt, zodra dit klaar is kunt u het ook via deze link lezen.

Voorstellen van Curriculum.nu

In het curriculum staat wat leerlingen in het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Het bevat een opsomming van de leerstof en de doelen die behaald dienen te worden. De huidige doelen voor het basisonderwijs zijn te vinden in het “Kerndoelenboekje basisonderwijs’ uit 2006. Leraren en schoolleiders hebben onder de naam Curriculum.nu samengewerkt aan de actualisatie van het curriculum. In 2017 zijn ontwikkelteams samengesteld die de algemene uitgangspunten en de bijdrage van hun leergebied aan het onderwijs hebben beschreven. Op 10 oktober 2019 hebben ze hun voorstellen aangeboden aan minister Slob.

Kabinetsreactie met een weging van de voorstellen

In zijn brief van 9 december 2019 aan de Kamer geeft minister Slob de kabinetsreactie op de voorstellen. De voorstellen van de ontwikkelteams van Curriculum.nu zijn nog niet uitgewerkt in onderwijsdoelen. De minister heeft de voorstellen getoetst aan de doelstellingen van dit traject, relevante moties vanuit de Kamer en regeerakkoordafspraken. De voorstellen bieden een solide basis voor het vervolg. Ook beschrijft hij in de brief hoe het vervolgproces eruit kan komen te zien. De Tweede Kamer gaat met de minister in gesprek over het vervolg van de curriculumherziening.

Voorbereiding commissie OCW op de behandeling van de voorstellen

Ter voorbereiding van het algemeen overleg heeft de Kamercommissie OCW op 15 januari een rondetafeldebat gehouden tussen vier ontwikkelaars en vier niet direct betrokkenen van de voorstellen van Curriculum.nu. Het debat, onder leiding van de voorzitter van de commissie Ockje Tellegen, is gehouden om te komen tot een systematisch en evenwichtig overzicht van argumenten van voorstanders en critici.

Hoorzittingen

Op de maandagen 20 januari en 27 januari zijn hoorzittingen gehouden met wetenschappers/experts, vakverenigingen, leraren en overige belanghebbenden over het curriculum. Tijdens deze bijeenkomsten is gesproken over het proces om te komen tot een nieuw curriculum, het draagvlak in het onderwijsveld en over het wel of niet instellen van een permanente commissie. En over de belangrijkste doelstellingen:

  • Een toekomstgericht onderwijscurriculum
  • Versterkte samenhang tussen de leergebieden / doorlopende leerlijnen
  • Aanscherping van huidige kerndoelen / heldere ijkpunten
  • Balans tussen kwalificerend onderwijs en persoonsvorming/socialisering
  • Terugdringen van overladenheid / meer ruimte voor leraren (70-30%).