Plenaire vergaderingen

Ongepland

Ongeplande debatten
Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting) Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens Debat over het rapport van TNO inzake de Stint Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie Dertigledendebat over het bericht dat de minister EZK informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting) Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden Debat over vaccinatie in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen Debat over Chroom 6 Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg Dertigledendebat over het gebruik van vervuilde grond bij nieuwbouwprojecten Debat over illegale bewoning van vakantieparken Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Debat over het toezicht op medische implantaten Dertigledendebat over de onderhandelingen inzake het Klimaatakkoord Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie Dertigledendebat over bedreigde diersoorten Debat over insectensterfte in Nederland Debat over dieren in de veehouderij Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) Debat over de LHBTI-monitor 2018 Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA Debat over de rapporten inzake het WODC Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting Debat over fraude met de dividendbelasting Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170) Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’ Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours Debat over het actieprogramma Langer Thuis Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering Debat over de resultaten van de JOB-monitor Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning Debat over de kansen van kweekvlees Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt Debat over extremistisch geweld Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen (33844) Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen Interpellatie-Van Rooijen over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert Debat over het ‘exposen’ van vrouwen Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte Debat over het tekort aan arbeidskrachten Debat over risicovloeren in gebouwen Debat over discriminatie op de woningmarkt Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) (34606) Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg Debat over grootschalige fraude met pgb’s Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick Debat over salafisme in Nederland Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464) Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen (33922) (re-en dupliek) Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34861) Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362) Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30579) Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246) Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen VAO Adoptie (AO d.d. 18/01) Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen