Ongepland

Ongeplande debatten
Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij Debat over het aantal daklozen in Nederland Debat over de NVWA Debat over een inclusieve arbeidsmarkt Debat over de aanpak van bedreiging en stalking Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen Debat over huwelijksdwang Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biodiversiteit Debat over de afname van biodiversiteit Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (34661) (voortzetting) Debat over informatie over de Stint die niet naar de Kamer is gestuurd Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond Debat over het proces tegen dhr. Wilders Debat over het Midden-Oosten vredesproces Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees Debat over de begrotingsregels in de Eurozone Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd Debat over paspoorthandel in Europa Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (34747) (voortzetting) Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten Dertigledendebat over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten Debat over het intrekken van het Nederlanderschap van jihadisten Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif Debat over salafisme in Nederland Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09) Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen Debat over de problemen in de jeugd-ggz Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170) Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s Goedkeuring van de op 19 oktober 2012 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk (Trb. 2012, 226), en de op 15 november 2018 te ’s-Gravenhage tot stand gebrachte notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten (Trb. 2018, 216) (35143) Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen Debat over de toekomst van ons geldstelsel Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten Debat over de marktwerking in de zorg Dertigledendebat over fraude met mestvergisting Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland Dertigledendebat over minder geld voor scholen Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater Debat over een mazelenuitbraak op Urk Debat over genitale verminking in Nederland Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC Debat over Chroom 6 Debat over versnelde bodemdaling in Nederland Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen Debat over de forensische opsporing in Nederland Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit Debat over huizen met gebreken Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam Dertigledendebat over het breed moratorium schulden Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt Debat over de moord door een voormalig tbs-er Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan Debat over de kansen van kweekvlees Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen Debat over de aanslag in Utrecht Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen Debat over de koopkracht van burgers Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen Debat over wildstroperij Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt Debat over geweld tegen leerkrachten Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden Debat over de acties van leraren Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol Debat over de toeristische verhuur van woningen Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting) Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246) Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting) Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg Debat over illegale bewoning van vakantieparken Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’ Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Debat over het ‘exposen’ van vrouwen Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet (34464) Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek) (31362) Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (30579) Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut ((33587) + (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (33707) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting (34051) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen