Ongepland

Ongeplande debatten
Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen Dertigledendebat over het tekort aan betaalbare huurwoningen Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft Debat over de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel Debat over de quickscan luchthaven in zee Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17 Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek Debat over schijnzelfstandigen Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours Dertigledendebat over de uitspraak van een Franse rechtbank dat de toelating van de verkoop van landbouwgif Roundup Pro 360 in strijd is met het voorzorgsbeginsel Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda Debat over de informele Europese top in Roemenië van 9 mei 2019 Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google Dertigledendebat over het fokken en verhandelen van doorgefokte katten Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie Dertigledendebat over lekkages bij aardwarmteprojecten Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen Debat over het toelatingsbeleid in het mbo Debat over het toezicht op medische implantaten Debat over de uitrol van 5G Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen Debat over de problemen bij de IND Debat over het actieprogramma Langer Thuis Debat over Chroom 6 Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg Debat over geweld tegen leerkrachten Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel Dertigledendebat over het personeelstekort onder verpleegkundigen en verzorgenden Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen Dertigledendebat over het bericht dat de commandant der strijdkrachten pleit voor herinvoering van de dienstplicht Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen Dertigledendebat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het Klimaatakkoord Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht Dertigledendebat over een extra reductie van 9 megaton CO2 Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling Dertigledendebat over de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitspraak in de Urgenda-zaak in 2015 Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens Dertigledendebat over bedreigde diersoorten Dertigledendebat over achterstallig onderhoud door Rijkswaterstaat Debat over de toekomst van ons geldstelsel Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen Dertigledendebat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk Dertigledendebat over het bericht dat Nederland migranten van het schip Sea Watch 3 opneemt Debat over de Nashvilleverklaring Dertigledendebat over de veiligheid van het vliegverkeer Debat over geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank Debat over de registratie van criminele bendes Debat over de problemen in de jeugd-ggz Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting) Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken Debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246) Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Dertigledendebat over het bericht dat de minister EZK informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten Dertigledendebat over Nederlanders die in armoede dreigen te raken door de oplopende energierekening Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic Debat over de Emancipatiemonitor 2018 Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting) Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg Debat over illegale bewoning van vakantieparken Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie Debat over insectensterfte in Nederland Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) Debat over de LHBTI-monitor 2018 Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting Debat over fraude met de dividendbelasting Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170) Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’ Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen Dertigledendebat over het actieplan ‘Slim en duurzaam’ van de luchtvaartsector Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering Debat over de resultaten van de JOB-monitor Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning Debat over de kansen van kweekvlees Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt Debat over extremistisch geweld Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (34044) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van €56 miljard te vragen aan het ECB Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert Debat over het ‘exposen’ van vrouwen Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte Debat over het tekort aan arbeidskrachten Debat over risicovloeren in gebouwen Debat over discriminatie op de woningmarkt Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg Debat over grootschalige fraude met pgb’s Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen