Ongepland

Ongeplande debatten
Wijziging van de Wet luchtvaart (35100) Debat over de toekomst van ons geldstelsel Wet afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs (35104) Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij Debat over de NVWA Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten Debat over de marktwerking in de zorg Dertigledendebat over fraude met mestvergisting Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan Dertigledendebat over het tekort aan medicijnen Debat over de problemen in de jeugd-ggz VSO Voortgangsrapportage experiment Regelluwe scholen po/vo VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07) VSO Reactie op het advies van de Gezondheidsraad inzake ME/CVS Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06) VAO Dierenwelzijn (m.u.v. landbouwhuisdieren) (AO d.d. 03/07) Debat over de Europese Top over EU-banen VAO MIVD (AO d.d. 03/07) VAO Energiebesparing/ Evaluatie Proeftuinen Aardgasvrije Wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (AO d.d. 03/07) Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU Debat over de drugsproblematiek in Zuid-Nederland Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland Debat over vliegen boven conflictgebieden Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord Dertigledendebat over minder geld voor scholen Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115)) Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid Dertigledendebat over vaderschap in Nederland Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs Debat over frictie tussen bouwers en Rijkswaterstaat Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland dat een uitspraak van de arbiter niet bindend is voor de NAM Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij Debat over een mazelenuitbraak op Urk Debat over genitale verminking in Nederland Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt Dertigledendebat over de forensische zorg Debat over een onderzoek naar klokkenluiders bij het WODC Debat over Chroom 6 Debat over versnelde bodemdaling in Nederland Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen Debat over de forensische opsporing in Nederland Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit Debat over huizen met gebreken Debat over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs Debat over de stijgende woonlasten voor huurders Dertigledendebat over het breed moratorium schulden Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen Debat over de moord door een voormalig tbs-er Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet Debat over de afname van biodiversiteit Dertigledendebat over E-waste Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s Debat over de kansen van kweekvlees Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen Dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM Debat over de aanslag in Utrecht Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven Debat over de stijging van de energienota Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen Debat over de Emancipatiemonitor 2018 Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen Debat over de koopkracht van burgers Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen Debat over wildstroperij Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt Debat over de staat van de rechtspraak Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen Debat over geweld tegen leerkrachten Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden Debat over de acties van leraren Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell Debat over de toeristische verhuur van woningen Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord Debat over de quickscan luchthaven in zee Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek Debat over schijnzelfstandigen Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen Debat over het actieprogramma Langer Thuis Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting) Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246) Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen