Ongepland

Ongeplande debatten
Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s Dertigledendebat over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen Debat over de forensische opsporing in Nederland Dertigledendebat over de inkomensongelijkheid naar migratie-achtergrond Dertigledendebat over het rapport van de Commissie Geweld Jeugdzorg Debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije Dertigledendebat over het tekort aan plaatsen in verpleeghuizen Debat over de toekomst van ons geldstelsel Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden Debat over etnisch profileren door de belastingdienst Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen Debat over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz Dertigledendebat over de forensische zorg Debat over het bericht dat het UWV ten onrechte uitkeringen verstrekt aan gevangenen Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet) (34985) Debat over huizen met gebreken Debat over Chinese spionnen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt Dertigledendebat over minder geld voor scholen Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam Dertigledendebat over fraude met biobrandstoffen Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs Debat over de stijgende woonlasten voor huurders Dertigledendebat over het breed moratorium schulden Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (34445) Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord Dertigledendebat over de uitstoot van lachgas door het bedrijf Chemelot Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt Dertigledendebat over fraude met mestvergisting Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen Debat over de moord door een voormalig tbs-er Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet Debat over de afname van biodiversiteit Dertigledendebat over E-waste Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan Debat over Chroom 6 Interpellatie-Omtzigt over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s Debat over de kansen van kweekvlees Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen Dertigledendebat over de mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête Debat over het rapport van de commissie-Fokkens over mogelijke integriteitsschendingen binnen het OM Debat over de uitrol van 5G Debat over de aanslag in Utrecht Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen Dertigledendebat over de regeling voor het verduurzamen van huurwoningen Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt Debat over ICT-problemen bij de NVWA Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven Debat over de stijging van de energienota Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen Debat over de Emancipatiemonitor 2018 Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen Debat over de koopkracht van burgers Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen Debat over wildstroperij Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt Debat over de staat van de rechtspraak Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen Debat over geweld tegen leerkrachten Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden Debat over de acties van leraren Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell Debat over de toeristische verhuur van woningen Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen Debat over versnelde bodemdaling in Nederland Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan Debat over de marktwerking in de zorg Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban Debat over de uitspraken van de minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord Debat over de quickscan luchthaven in zee Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek Debat over schijnzelfstandigen Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen Debat over het actieprogramma Langer Thuis Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank Debat over de problemen in de jeugd-ggz Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs (34420) (voortzetting) Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (30246) Debat over het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker (34542) (voortzetting) Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg Debat over illegale bewoning van vakantieparken Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales Debat over fraude met de dividendbelasting Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170) Debat over het programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig leven’

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen