Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36200-XVI)

  Loading data
 2. 2

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Loading data
 3. 3

  Rectificatie verkennende studie tolken in de zorg

  Loading data
 4. 4

  Uitstel GVS-modernisering

  Loading data
 5. 5

  Taakopdracht technische werkgroep macrobeheersing zorguitgaven

  Loading data
 6. 6

  Definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg (Wlz) 2023

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken oversterfte onderzoek, datatoegang, afdoen correspondentie- en informatieverzoek en mensen met een kwetsbare gezondheid

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2022, over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg

  Loading data
 9. 9

  Regiobeelden en- plannen: plan van aanpak en recente onderzoeken

  Loading data