Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

1 februari 2022
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35785)

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (35949)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij Wijziging van de Meststoffenwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud) (35734)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 januari 2022

  Loading data
 8. 8

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de regeringsverklaring

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium over een onderzoeksvoorstel voor een parlementaire enquête naar Fraudebeleid en Dienstverlening

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud

  Loading data
 11. 11

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2022

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs en verslagen van het overleg met het onderwijsveld

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Motie ingediend bij het Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’

  Loading data
 14. 14

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022

  Loading data