Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus
Stenogram
Download Stemmingen Verdere behandeling van aanhangige stukken
Stenogram
Download Stemmingen moties Inwerkingtreding wijziging van de tijdelijke wet Groningen
Stenogram
Download Stemming motie Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 en Nationale Schuld 2020
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging Wet basisregistratie personen
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging Wet basisregistratie personen
Stenogram
Download Stemmingen moties Water
Stenogram
Download Stemmingen moties Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemming motie Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 29 juni 2021
Stenogram
Download Stemming motie Onderbrengen vermistkindalertering bij Burgernet
Stenogram
Download Stemming motie Onderwijs en corona - primair en voortgezet onderwijs en corona
Stenogram
Download Stemmingen moties Fosfaatrechtenstelsel
Stenogram
Download Stemming brief Instelling van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemming motie Maritiem
Stenogram
Download Stemmingen moties Veteranen
Stenogram
Download Stemmingen moties Jaarverslag en slotwet van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over basisvaardigheden in het funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Circulaire economie
Stenogram
Download Stemmingen moties Maritiem
Stenogram
Download Stemming Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Dutchbat III
Stenogram
Download Stemmingen moties Mensenhandel en prostitutie

Te behandelen zaken

3
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs) (35606)

4
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

6
Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 en Nationale Schuld 2020

8
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020

10
Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35648)

17
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water

18
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel

19
Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

20
Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

23
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

26
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021