Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

29 juni 2021
15:00 - 16:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs) (35606)

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranen

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 en Nationale Schuld 2020

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet 2020 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en slotwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Dutchbat-III

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn (35648)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet basisregistratie personen

  Loading data
 12. 12

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over basisvaardigheden in het funderend onderwijs

  Loading data
 13. 13

  Brief van het Presidium over de instelling van een tijdelijke commissie fraudebeleid en dienstverlening

  Loading data
 14. 14

  Verdere behandeling van aanhangige stukken

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stukken onder 35718

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Water

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het Tweeminutendebat Onderbrengen vermist-kind-alertering bij Burgernet

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Inwerkingtreding wijziging van de tijdelijke wet Groningen

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Maritiem

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over primair en voortgezet onderwijs en corona

  Loading data