Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 18-11-2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Gezond en veilig werken
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021
Stenogram
Download Stemming Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden
Stenogram
Download Stemmingen Variawet hoger onderwijs
Stenogram
Download Stemming motie Handhaving in het verkeer
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
Stenogram
Download Stemming motie NOVI
Stenogram
Download Stemming brief Herbenoeming van de Nationale ombudsman
Stenogram
Download Stemmingen moties Passend onderwijs
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 24 november 2020
Stenogram
Download Stemming brief Parlementair behandelvoorbehoud EU-voorstel Richtlijn toereikende minimumlonen
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Ggz / toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten / personen met verward gedrag / maatschappelijke opvang / suïcidepreventie
Stenogram
Download Stemming motie Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden
Stenogram
Download Stemming motie MIRT
Stenogram
Download Stemmingen moties Variawet hoger onderwijs
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

Te behandelen zaken

3
moties ingediend bij het notaoverleg over Passend onderwijs

4
Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337)

8
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een verbeterde regeling voor diverse onderwerpen op het terrein van het hoger onderwijs en de studiefinanciering (Variawet hoger onderwijs) (35582)

10
moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

12
Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

14
moties ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

15
moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021

16
moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021