Te behandelen zaken

1
Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM) (35429)

5
Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257)

8
Motie ingediend bij Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

16
Moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

17
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

18
Moties ingediend bij het notaoverleg over Burgerslachtoffers

19
Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19) (35526)