Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Mislukken onderhandelingen inzake nieuw pensioenakkoord
Stenogram
Download Stemmingen moties Voornemen tot oprichting Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Defensie 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Handel
Stenogram
Download Stemming motie Duurzame toekomst voor vis en visser
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019
Stenogram
Download Stemming Begroting Provinciefonds 2019
Stenogram
Download Stemming brief Voordracht vacature afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Justitie en Veiligheid 2019
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen
Stenogram
Download Stemming motie Informele RBZ/Handel
Stenogram
Download Stemming Begroting Deltafonds 2019
Stenogram
Download Stemming Begroting Gemeentefonds 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Water van de begroting Infrastructuur en Waterstaat 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Koninkrijksrelaties 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2019
Stenogram
Download Stemming Begroting Algemene Zaken 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen
Stenogram
Download Stemming Begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019
Stenogram
Download Stemming Begroting Staten-Generaal 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
Stenogram
Download Stemming motie Online identiteit en regie op persoonsgegevens
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019
Stenogram
Download Stemming Begroting Financiën 2019
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 4 december 2018
Stenogram
Download Stemming Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Zaken 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Economische Zaken en Klimaat 2019
Stenogram
Download Stemming Begroting Koning 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
Stenogram
Download Stemming motie Media algemeen en journalistiek
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Media van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Te behandelen zaken

1
Motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (35000-XVII)

5
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (35000-III)

12
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (35000-VIII)

15
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (35 000-XII)

18
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (35000-XIII)

20
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (35000-XV)

21
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (35000-XV)

22
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (35000-XVI)

23
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (35 000-XVII)

24
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2019 (35000-XVII)

29
Motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Middendorp en Verhoeven “Online identiteit en regie op persoonsgegevens” (34 993)

30
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Water van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (35 000-J)

31
Moties ingediend bij het debat over het mislukken van de onderhandelingen inzake een pensioenakkoord (32 043)

34
Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een lid van de afdeling Klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (35 055, nr. 2)

35
Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser

36
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het MIRT (35 000-A)

38
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap