Plenair debat : EINDE VERGADERING: STEMMINGEN

De vergadering is geweest

3 juli 2014
0:40 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het debat over de afstemming tussen de NZA en het OM bij een groot fraudeonderzoek

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij Wet op de bedrijveninvesteringszones

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorjaarsnota 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Uitwerking directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) (AO d.d. 01/07)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de participatiesamenleving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij Verzamelwet pensioenen 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota-Ypma over samenwerkingsscholen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het notaoverleg over mensenrechtenbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen

  Loading data
 19. 19

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Vreemdelingen-en asielbeleid

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO Nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking (ODA)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Referentieniveaus taal en rekenen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en digitalisering

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO Handhaving

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Moties ingediend bij het VAO Beveiliging van Joodse instellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Moties ingediend bij het VAO Politieonderwerpen

  Loading data
 28. 28

  Moties ingediend bij het VAO MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij het VAO ERTMS

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend bij het VAO Midden-Oosten Vredesproces

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Moties ingediend bij het VAO Justitiële jeugdinrichtingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij het VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Moties ingediend bij het VAO Verspilling in de zorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Moties ingediend bij het VSO inzake Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Moties ingediend bij het VAO Pakketmaatregelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Moties ingediend bij het VAO Rijksdienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Moties ingediend bij het VAO NH-90 helikopter

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Moties ingediend bij het VAO MIVD

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

  Loading data
 42. 42

  Motie ingediend bij het VSO Nadere informatie ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit

  Loading data
 43. 43

  Aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2013

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2013

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Brief van de vaste commissie Rijksuitgaven over de focusonderwerpen voor de verantwoording over 2014

  Loading data
 46. 46

  Moties ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Moties ingediend bij het VAO IMVO

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Moties ingediend bij het VSO Plan van aanpak tegen pesten, een jaar later

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Moties ingediend bij VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Moties ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Moties ingediend bij het VAO Eerstelijnszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Moties ingediend bij het VAO Jaarwisseling 2013-2014 en Vuurwerk

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Nationale implementatie GLB

  Loading data
 54. 54

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Langdurige zorg

  Loading data
Naar boven