Plenair debat : Stemmingen (inclusief stemmingen over de begrotingen)

De vergadering is geweest

20 december 2011
15:15 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie natuurbeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemming over: motie ingediend bij Wet herziening ten nadele

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen in verband met: Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PbEU 2009 L 168)

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Landbouw en Natuur, voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toekomst Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Werkdruk en bezuiniging ten aanzien van schoonmakers op ministeries

  Loading data
 14. 14

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wetten tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

  Loading data
 16. 16

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

  Loading data
 17. 17

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk te maken van de draagkracht

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Stemmingen in verband met: Goedkeuring van de op 29 april 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 153)

  Loading data
 20. 20

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag

  Loading data
 23. 23

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

  Loading data
 24. 24

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds

 25. 25

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over Diginotar en ICT-problemen bij de overheid

  Loading data
 26. 26

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012

  Loading data
 28. 28

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

  Loading data
 29. 29

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

  Loading data
 30. 30

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

  Loading data
 31. 31

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2012

  Loading data
 36. 36

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012

  Loading data
 44. 44

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012

  Loading data
 45. 45

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012

  Loading data
 46. 46

  Stemmingen in verband met: Vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2012

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

  Loading data
 48. 48

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en bewegen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2012

  Loading data