Plenair debat

Aanvang middagvergadering: Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over energie
Stemmingslijst
Download Stemmingslijst donderdag 30 juni 2011, eerste stemmingsronde, versie 14.15 uur
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over modernisering van de Nederlandse diplomatie,
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de herziening van de regels inzake de processtukken, de verslaglegging door de opsporingsambtenaar en enkele andere onderwerpen (herziening regels betreffende processtukken in strafzaken) (32468)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij de interpellatie-Omtzigt over het elektronisch patiëntendossier
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (32252)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2011
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over energie
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de doorrekening van het regeerakkoord voor woningcorporaties en het woningwaarderingstelsel
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mensenrechten en vrijheid van godsdienst en meningsuiting,
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-VIII)
Stenogram
Download Stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over het Europees draagvlak voor de immigratie- en asielplannen van het kabinet
Stenogram
Download eindstemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten (32022)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitspraak van de Hoge Raad over de SGP
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de media
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over waterkwantiteit,
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Focusbrief ontwikkelingssamenwerking
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de toekomst van de patiëntenorganisaties
Stenogram
Download Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over externe veiligheid en gevaarlijke stoffen
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (32780-IIA)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de uitwerking van de uitgangspunten van het cultuurbeleid
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris) (32177)
Stenogram
Download Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het verslag van een schriftelijk overleg over contracteren zelfstandigen in de zorg (32642, nr. 3)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over leegstand kantoren en plattelandswoningen (32030, nr. 14)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het actieplan Basis voor presteren (PO)
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over agrarische activiteiten in Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Stenogram
Download Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het fiscaal verdragsbeleid,
Stenogram
Download Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van ... tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds) (32625)

Te behandelen zaken

3
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten

4
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

5
Stemmingen in verband met: Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

7
Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Uitwerking van de uitgangspunten van het cultuurbeleid

8
Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

10
Stemmingen in verband met: Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds)

11
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Focusbrief ontwikkelingssamenwerking

12
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leegstand kantoren en plattelandswoningen

15
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Fiscaal verdragsbeleid 2011

16
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Waterkwantiteit

17
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Agrarische activiteiten in besluit regels inlichtingen milieubeheer

19
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verzamel algemeen overleg energie

23
Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mensenrechten en vrijheid van godsdienst en meningsuiting

24
Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het pensioenakkoord

25
Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het Europese draagvlak voor de immigratie- en asielplannen van het kabinet

28
Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de beschuldiging van corruptie door de directeur van de Centrale bank aan het adres van de minister-president van Curaçao
30
Stemmingen over: motie ingediend bij het VAO MIRT
31
Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over uitvoering door gemeenten van de Wet Werken naar Vermogen