Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten en de Wet auteurscontractenrecht in verband met de verdere versterking van de positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet versterking auteurscontractenrecht)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Voorhang Besluit tot wijziging Besluit inhoud bestuursverslag i.vm. reparatie technische onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief van het lid Teunissen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wet strafbaarstelling ecocide (Kamerstuk 36475)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarrapportage 2023 van de functionaris gegevensbescherming van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  National Risk Assessment Witwassen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fenomeenanalyse van de soevereinenbeweging in Nederland: ´Met de rug naar de samenleving´

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Menukaart ambtelijke contacten ministerie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het advies van de Autoriteit persoonsgegevens over het ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Incidentele ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van de leden Kuik en Bikker over een strategie voor de inzet van cameraschilden in het buitengebied (Kamerstuk 29911-401)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herbeoordeling levenslange gevangenisstaf en positie slachtoffers en nabestaanden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op rapport Nationale ombudsman naar de executie van schadevergoedingsmaatregelen door het CJIB

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uiteenzetting verkoop vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over nadere representativiteitsvereisten verkennen voor belangenorganisaties met een ideëel doel en hiermee de motie-Stoffer c.s. uitvoeren (Kamerstuk 36169-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ontwikkelingen in het insolventierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Besluit Woo-verzoek inzake afwijzing schriftelijke aansprakelijkstelling Stichting Mijn Roots

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  WODC-rapport 'Vroegtijdig ingrijpen op antisociaal gedrag 0-15 jarigen: wat als je het de praktijk vraagt?'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jongvolwassenen in het gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie WODC-onderzoek Protocol 16 bij het EVRM

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Derde voortgang Meerjarenagenda Slachtofferbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Wijzigingen beoordelingskader asielaanvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toestemming voor ambtelijke ondersteuning bij technische briefing Fundamentele Heroriëntatie Asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Landenbeleid Eritrea

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief aan gemeenten inzake derdelanders Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Actuele situatie asielketen en Oekraïense ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid en aanpalende sporen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op nadere onderbouwing inspectie-oordeel Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Landenbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Acute opvangsituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie WODC-onderzoek Veilige landen van herkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Reactie op amendementen bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen (Kamerstuk 36243)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (Kamerstuk 36243)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Maatregelen capaciteit DJI

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 18 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brievenlijst (particulieren)

 48. 48

  Brievenlijst (organisaties)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data