Commissiedebat : Functioneren Rijksdienst (tot nader order uitgesteld)

De vergadering is geannuleerd

16 mei 2024
18:30 - 22:00 uur
Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agendapunten

 1. 1

  Kabinetsreactie op het adviesrapport 'De uitvoering aan zet'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapport visitatiecommissie Algemene Bestuursdienst “Ambtelijk leiderschap met impact”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  SEO-onderzoek Arbeidsvoorwaarden publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang Banenafspraak publieke sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Banenafspraak Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht en planning algoritmes BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de ‘Staat van de Uitvoering’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichtingbegrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging beeld exitgesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen in aantallen rijksambtenaren en externe inhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Spreiding rijkswerkgelegenheid 2023 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over Knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving (Kamerstuk 29362-324)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting artikel 7: 'Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid' begroting BZK (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Staat van de Uitvoering, Special 2023: Inspiratie uit het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op Staat van de Uitvoering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Staat van de Uitvoering en voortgangsrapportage programma Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data