Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

11 april 2024
11:00 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • D.J.H. (Diederik) van Dijk (SGP)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • F.H. Bruyning (NSC)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks-PvdA)
 • P.P. Crijns (PVV)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • R.A.B. Claassen (PVV)
 • D.E.M. (Daniëlle) Jansen (NSC)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • Voorzitter
  M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 11 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  36444 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van het lid Bikker inzake mede verdediging van het initiatiefwetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de vergoeding van psychosociale hulphond via UWV, zorgverzekeraar of gemeente

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Stichting Zorggeschil m.b.t. ontevredenheid ingediende klacht over werkwijze Stichting Fokus

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Februaribrief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de toereikendheid van het budgettaire kader Wlz voor 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over update verkoop Intravacc B.V. (Kamerstuk 34951-15)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Langdurig Klinisch Verblijf

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking (Kamerstuk 24170-309)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Probleemanalyse inrichting financiële functie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Regeling voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Zorgbonus Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake verhoging parkeerkosten voor personeel bij Ikazia ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Woo-besluit over de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport MIND onderzoek wachttijden ggz (Kamerstuk 25424-678)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Scenario's om de financiering van onderzoek naar dementie te vergroten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Brief van de NZa over overstapperiode 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen (Kamerstuk 36410-XVI-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken post-COVID

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Actualisatie Gezondheidsraad advies over COVID-19-vaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed (Kamerstuk 29689-1235)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken aangenomen moties naar aanleiding van mondelinge behandeling wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van 12 april 2023 (Kamerstuk 35870)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Invulling aanbod COVID-19-vaccinatie naar aanleiding van geactualiseerd Gezondheidsraad advies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarverslag 2023 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Amvb reële prijzen Jeugdwet, onderzoek data wijkteams jeugd en RVS-rapport ‘Kinderen uit de Knel’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Informatie over CPT

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Acties vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport ‘Eenzaam gesloten. Als gevangenispersoneel voor kinderen met psychiatrische problemen zorgt’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang aanpak cruciale ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de petitie ‘Niemand mag onnodig psychisch lijden'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie-Den Haan (Kamerstuk 25424-663) over het gratis maken van nummer 113

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de verzoeken van de leden Crijns en Synhaeve, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 en 12 maart 2024, over gesloten jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brief voorzitter commissie Koninkrijksrelaties over behandeling dossiers die raken aan het Koninkrijk.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief inzake Dag van de Publieke Dienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken d.d. 5 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  A. Ingepland
  1. Kamerstuk 35754 - Voorstel van wet van de leden Bikker, Mohandis, Kuik, Westerveld, Van der Staaij, Dijk, Van Esch en Van der Plas tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (di 9 april om 19.15 uur, eerste termijn Kamer)

  B. Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 24 mei 2023. 
  2. Kamerstuk 36334 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 5 juli 2023.
  3.  Kamerstuk 36403 - Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet, houdende regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 28 maart 2024.

  C. Aangemeld voor plenaire behandeling, met enkele bijzonderheden:  
  1. Kamerstuk 35384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek; 
  • Op 13 september 2022 besluit de Kamer de stemmingen over het wetsvoorstel uit te stellen;
  • Op 13 december 2022 meldt de minister de uitkomst van een rondetafelgesprek met belanghebbenden te zullen gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen;
  • Tijdens de stemmingen d.d. 12 september 2023 heeft de Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard.
  • Het verslag van het rondetafelgesprek is op 25 september 2023 door de Kamer ontvangen. De minister heeft daarbij aangegeven het aan het volgende kabinet over te laten om verdere stappen te zetten met de wijziging van het wetsvoorstel.
  1. Kamerstuk 35844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal).
  • Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022;
  • De Kamer wordt in de eerste helft van 2024 geïnformeerd over de invulling van het wetsvoorstel en daarna wordt de tweede nota van wijziging ter advisering aan de Raad van State aangeboden.
 40. 40

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag (stand van zaken d.d. 5 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 33703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 35410  - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  3. Kamerstuk 36295  - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein). Ontvangen d.d. 30 januari 2023. Op 14 maart 2023 is het verslag uitgebracht. Het wetsvoorstel staat op de lijst van controversiële onderwerpen (zoals door de Kamer op 30 januari jl. vastgesteld.
  4. Kamerstuk 34961  - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Alcoholwet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 31 mei 2023 is het nader verslag uitgebracht. 
  5. Kamerstuk 36444 - Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de grondslagen voor gegevensverwerkingen te verstevigen (Verzamelwet gegevensverwerking VWS I). Op 28 december 2023 is het verslag uitgebracht. (Zie agendapunt 4; Nota n.a.v. het verslag ontvangen 2 april 2024)
  6. Kamerstuk 36483 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het stellen van regels over de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding door de gemeentelijke gezondheidsdienst (Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid). Op 6 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  7. Kamerstuk 36486 - Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg. Op 19 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  8. Kamerstuk 36503 - Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard. Op 27 maart 2024 is het verslag uitgebracht.
  9. Kamerstuk 36288 - Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen. Op 24 mei 2023 is het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag is ontvangen op 5 maart 2024. 
  • Het wetsvoorstel staat op de lijst van controversiële onderwerpen (zoals door de Kamer op 30 januari jl. vastgesteld)
 41. 41

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld (stand van zaken d.d. 5 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.
  1. Kamerstuk 35534 - Voorstel van wet van het lid Podt houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en enkele andere wetten (Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek). De Kamer heeft advies gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het initiatiefwetsvoorstel.
  2. Kamerstuk 36516 - Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving). De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 17 april 2024.
   
   
 42. 42

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken d.d. 5 april 2024)

  Besluit: Ter informatie.

  Ingepland
  1. Debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag (wo 10 april om 14.00 uur)

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over de deelrapporten van het onderzoek naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  2. Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  3. Debat over de (on)toegankelijkheid van zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  4. Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  5. Debat over het bericht dat de IC-capaciteit nog lang niet op crisissterkte is (aangevraagd door het lid Claassen tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  6. Debat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 6 december 2023);
  7. Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid (aangevraagd door het lid Bikker tijdens de RvW d.d. 12 december 2023);
  8. Debat over het Nationaal Actieplan Dakloosheid (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  9. Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 19 december 2023);
  10. Debat over de tarieven van huisartsen (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  11. Dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg (aangevraagd door het lid Dijk tijdens de RvW d.d. 16 januari 2024);
  12. Dertigledendebat over de werksfeer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (aangevraagd door het lid Palmen tijdens de RvW d.d. 27 februari 2024);
  13. Debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding (aangevraagd door het lid Paulusma tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  14. Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg (aangevraagd door het lid Slagt-Tichelman tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  15. Dertigledendebat over de explosieve groei van het aantal commerciële verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Dobbe tijdens de RvW d.d. 12 maart 2024) (minister VWS).
  16. Debat over het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 19 maart 2024) (min VWS, min MZ, min J&V en min. president).
  17. Debat over het bericht dat honderden miljoenen aan zorggeld in het criminele circuit belanden (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW d.d. 26 maart 2024) (stas. VWS, min. JenV).
 43. 43

  Overzicht tweeminutendebatten

  Voorstel: Ter informatie.

  Ingepland:

  1. Tweeminutendebat Acute Zorg (CD 3/4) (do 11 april om 10.15 uur)
   
 44. 44

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: Ter informatie.
  1. NO Initiatiefnota van het lid Slagt-Tichelman over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen (TK 36317) (ma 8 april 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ
  2. CD Wijkverpleging (wo 10 april 2024 van 10.00-12.30 uur) - min VWS
  3. CD GGZ / Suïcidepreventie (do 11 april 2024 van 15.00-19.00 uur ) - min VWS + staatssecretaris VWS
  4. CD Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23/24 april 2024 (wo 17 april 2024 van 14.00 - 17.00 uur) - min MZ
  5. CD Leefstijlpreventie (do 16 mei 2024 van 11.00-15.00 uur) - staatssecretaris VWS
  6. CD Eerstelijnszorg (wo 22 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ + min VWS
  7. CD Hulp- en geneesmiddelenbeleid (do 30 mei 2024 van 10.00-14.00 uur) - min MZ
  8. CD Formele EU-Gezondheidsraad d.d. 21 juni 2024 (wo 12 juni 2024 van 14.00-17.00 uur) - min MZ
  9. CD Zorgverzekeringsstelsel (incl. pakketbeheer) (wo 19 juni 2024 van 12.00-18.00 uur) - min MZ
  10. NO Initiatiefnota van het lid Krul over 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' (TK 36343) (ma 24 juni van 13.00-17.00 uur) - min MZ
  11. WGO Jaarverslag 2023 ministerie van VWS (wo 26 juni 2024 van 16.15-21.15 uur) - min VWS, min MZ, stas VWS
   
   
 45. 45

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  1. Commissiedebat Acute zorg
  2. Commissiedebat Arbeidsmartkbeleid in de zorg
  3. Commissiedebat BIG-register
  4. Commissiedebat Caribisch Nederland - VWS
  5. Commissiedebat Digitale ontwikkelingen in de zorg
  6. Commissiedebat Discriminatie in de zorg
  7. Commissiedebat Drugspreventie en verslavingszorg
  8. Commissiedebat Gehandicaptenbeleid
  9. Commissiedebat Goed bestuur en toezicht in de zorg (+IGJ en Zorgfraude)
  10. Commissiedebat Jeugdbeleid
  11. Commissiedebat Kwaliteitszorg (inclusief Patiënten-en cliëntrechten)
  12. Commissiedebat Langdurige zorg
  13. Commissiedebat Maatschappelijk domein (inclusief Huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties)
  14. Commissiedebat Medisch Zorglandschap
  15. Commissiedebat Medische ethiek/orgaandonatie
  16. Commissiedebat Medische kindzorg
  17. Commissiedebat Medische preventie
  18. Commissiedebat Mondkapjesdeal
  19. Commissiedebat Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medischspecialisten naar loondienst"
  20. Commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus / Pandemische paraatheid
  21. Commissiedebat Oorlogsgetroffenen
  22. Commissiedebat Ouderenhuisvesting
  23. Commissiedebat Ouderenzorg
  24. Commissiedebat Oversterfte
  25. Commissiedebat Publieke Gezondheidszorg
  26. Commissiedebat Sportbeleid
  27. Commissiedebat Voedselveiligheid
  28. Commissiedebat Verduurzaming van de zorg
  29. Commissiedebat Ziekenhuiszorg
  30. Commissiedebat Zwangerschap en geboorte
 46. 46

  Overzicht van technische briefings, gesprekken en rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Besluit: Ter informatie.

  Overzicht werkbezoeken
  1. Werkbezoek aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (vr 7 juni om 12 uur)
    
  Overzicht gesprekken

  Ingepland:
  1. Gesprek met de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over het jaarverslag 2023 RTE (23 mei 2024, 17.00-18.00 uur)
  2. Inhoudelijk kennismakingsgesprek op het sociaal domein met de Raad van State - samen met de commissie SZW (di 11 juni van 16.30 - 18.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Kennismaking en gesprek en met de Nationale Ombudsman over het rapport 'Leven met Q-koorts'

  Overzicht technische briefings

  Ingepland: 
   
  1. Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over haar twee rapporten Wlz en Langdurige zorg (do 18 april van 14.00-15.00 uur)
  2. Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet (do 25 april 2024 van 10.00-11.00 uur)

  Nog te plannen:
  1. Advies van de Gezondheidsraad Preconceptionele dragerschapsscreening. Het lid Paulusma (D66) zal met een suggestie komen voor een partij die deze briefing kan verzorgen.
    
  Overzicht rondetafelgesprekken/hoorzittingen

  Nog te plannen:
  1. RTG Medische kindzorg. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Mohandis (PvdA) en Van den Hil (VVD). Een voorstel voor de nadere invulling van het gesprek zal als nagekomen agendapunt worden opgenomen op de agenda van deze procedurevergadering.
  2. RTG over de Wet kwaliteitsregistraties zorg (TK 36278). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Joseph (NSC) en Kathmann (GL-PvdA). Zie agendapunt 36 voor een voorstel voor de nadere invulling van het gesprek.
  3. RTG Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD), Claassen (PVV), Paulusma (D66) en Kostic (PvdD). Een voorstel voor de nadere invulling van het gesprek zal als nagekomen agendapunt worden opgenomen op de agenda van deze procedurevergadering.
  4. Hoorzitting met onder andere farmaceutische bedrijven over dure geneesmiddelen. Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD), Bushoff (GroenLinks-PvdA) en Jansen (NSC). De commissie is reeds akkoord met het voorstel voor de opzet en invulling van de hoorzitting. 
  5. Halfjaarlijks gesprek, hoorzitting of briefing IZA-monitoring. Het betreft de uitvoering van de motie Tielen om bij de IZA-monitoring niet meer dan vijf kernindicatoren te formuleren en in aanvulling daarop elk halfjaar een gesprek, hoorzitting of briefing te organiseren met zorgprofessionals en -bestuurders uit de praktijk om daadwerkelijk voeling te krijgen met de realiteit achter de cijfers van de kernindicatoren. (Kamerstuk 31765, nr. 820). Er is een voorbereidingsgroep met de leden Tielen (VVD) en Paulusma (D66) om de uitvoering van de motie ter hand te nemen.
  6. Hoorzitting met de NZa samen met (verschillende) zorgverzekeraars naar aanleiding van het nieuws 'Zorgautoriteit: verzekeraars doen te weinig om goede zorg te garanderen'. De leden Dijk (SP) en Jansen (NSC) vormen de voorbereidingsgroep. De commissie is in afwachting van een voorstel voor de opzet van de hoorzitting.
   
   
 47. 47

  Geannoteerde agenda informele EU Gezondheidsraad van 23 en 24 april 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van de formele EU Gezondheidsraad van 30 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Rapporteurs Jaarverslag VWS 2023

  Besluit: De commissie stelt de leden Mohandis (GL-PvdA) en Joseph (NSC) aan als rapporteurs over het Jaarverslag 2023 van het ministerie van VWS?

  Noot: indien de commissie hiermee instemt zullen de rapporteurs in een volgende procedurevergadering een voorstel voor een nadere invulling van het rapporteurschap aan de commissie voorleggen.