Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW - verplaatst van 05-06-2024

De vergadering is geweest

11 juni 2024
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.L. Postma (NSC)
 • W. Boutkan (PVV)
 • M. Deen (PVV)
 • H.D. Heutink (PVV)
 • P.H. van der Hoeff (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H.N. Veltman (VVD)
 • O.C. (Olger) van Dijk (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 11 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitnodiging GreenWish voor werkbezoek aan waterinitiatieven uit de samenleving op 21 juni 2024

 5. 5

  Uitnodiging GreenWish voor Duurzame Dinsdag 2024 d.d. 3 september 2024

 6. 6

  Uitnodiging Provincie Zeeland, mede namens IPO, voor werkbezoek over vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) d.d. 13 september 2024

 7. 7

  Uitnodiging CBR voor werkbezoek/carpoolsessies m.b.t. verkeersveiligheid

 8. 8

  Beantwoording feitelijke vragen inzake verantwoordingsstukken 2023

  N.b. De beantwoording van feitelijke vragen door de minister van I&W wordt in de week van 10-15 juni verwacht.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording feitelijke vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten samenhangende met de Voorjaarsnota 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van een verplichting tot het verstrekken van een afschrift aan de minister bij afwijking van het circulair materialenplan

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies (Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Brief van het lid De Hoop inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Wet nuchter op weg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Initiatiefnota van het lid Koekkoek over Alle Seinen op Groen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang ontwerpbesluit wijziging Binnenvaartpolitiereglement in verband met voorschriften LNG-schepen, ondergeschikte wijzigingen en correctie van onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake Wijziging van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijzigingen bij het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van Bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Doorgeleiding van tijdens de V-100 geformuleerde vragen over departementale jaarverslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Voortgang meten en rekenen luchtverkeergeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken balanced approach-procedure Schiphol en RBV-zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Cumulatie luchtvaartgeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Proces Meerjarenplan Fietsveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken verkeersveiligheid voorjaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Advies Roemer ‘van rijles naar rijonderwijs’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vierde voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing (stand van zaken voorjaar 2024)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorkeursbeslissing (Omgevingswet) A50 Ewijk- Bankhoef-Paalgraven

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsbrief en ontwikkelingen deelmobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beantwoording vragen commissie over de Tiende Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over de tweede helft van 2023 (Kamerstuk 32404-121)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Basiskwaliteitsniveau spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Publicatie Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Opvolging aanbevelingen: Industrie en Omwonenden'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering motie van het lid Kostic over verschillende aspecten meenemen in de evaluatie van de statiegeldregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toelichting circulair klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzamelbrief circulaire economie juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitkomsten EU-onderhandelingen Ecodesign en reparatie en juridisch onderzoek n.a.v. motie Van der Graaf

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang Nationaal MilieuProgramma

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Implementatieplan versterking bioveiligheid beleidsuitvoering ingeperkt gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  3e evaluatie Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging en actualisatie convenant met The Ocean Cleanup

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Nieuwe inzichten zoetwaterbeschikbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Algemene noot over controversieel verklaren ten behoeve van brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt geen rekening met de Nederlandse politieke situatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de bewindspersonen in de betreffende raden.
 43. 43

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Nederlandse inzet op de publieke consultatie voor Europese maatregelen ter stimulering van emissievrije zakelijke voertuigen (Greening Corporate Fleets initiatief)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  RIVM-analyse PFAS in zeeschuim

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geannoteerde Agenda Transportraad d.d. 18 juni 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 17 juni 2024 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurs

  Besluit: Ter informatie.

  Kennisagenda 2024:
  1) Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), De Hoop (GL-PvdA), Kostic (PvdD), Koekkoek (Volt)
  2) Innovaties bij dijkversterking
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Kostic (PvdD), Pierik (BBB), Grinwis (CU)
  3) Gezondheid borgen in het VTH-stelsel
  • Voorbereidingsgroep: Kostic (PvdD), Gabriëls (GL-PvdA), Bamenga (D66)
  4) Verduurzaming luchtvaart
  • Voorbereidingsgroep: Olger van Dijk (NSC), Peter de Groot (VVD), Kostic (PvdD)
  5) Strategische keuzes bereikbaarheid
  • Voorbereidingsgroep: De Hoop (GL-PvdA), Peter de Groot (VVD), Grinwis (CU)
  6) Woningbouw en Mobiliteit
  • Rapporteur: Veltman (VVD)

  Wetgeving:
  - Begrotingen en Jaarverslagen
  • Rapporteur: De Hoop (GL-PvdA)

  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS)
  • Rapporteur: Koekkoek (Volt);
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).

  Europese prioriteiten 2022-2024
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel;
  2) Bodemrichtlijn, verschenen juli 2023;
  3) REACH-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (uitgesteld, waarschijnlijk naar Nieuwe Europese Commissie)
  • Rapporteurs: Kostic (PvdD) en Koekkoek (Volt);
  4) Herziening Verordening Luchthavenslots (voor onbepaalde tijd uitgesteld).
  5) Water resilience (verschijnt naar verwachting tweede kwartaal 2024)
 50. 50

  Geplande commissieactiviteiten

  Besluit: Zie onderstaande besluiten ten aanzien van de planning van verschillende commissieactiviteiten.

  Procedurevergaderingen
  wo 19-06-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 03-07-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 11-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 25-09-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 09-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 23-10-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 06-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 20-11-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 04-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW
  wo 18-12-2024 10.15 - 11.15 Procedurevergadering IenW

  Overig
  do 13-06-2024 18.00 - 19.30 Technische briefing Deltascenario’s
  di 18-06-2024 13.15 - 13.30 Petitie Leg opgevoerde fatbikes aan banden
  di 18-06-2024 16.30 - 17.45 Technische briefing Innovaties bij dijkversterking
  wo 19-06-2024 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Zero-emissiezones
  do 20-06-2024 11.15 - 13.15 Rondetafelgesprek Lachgasproblematiek in de afvalketen
  wo 26-06-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’
  wo 26-06-2024 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen* (3u)
  wo 11-09-2024 13.30 - 16.30 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)
  do 12-09-2024 12.30 - 16.30 Commissiedebat Spoor* (4u, 5m)
  vr 20-09-2024 - za 21-09-2024 Werkbezoek Wadden
  vr 04-10-2024 09.00 - 17.00 Werkbezoek Brussel*

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Ongeplande commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Commissiedebatten/notaoverleggen/wetgevingsoverleggen
  Commissiedebat Water (wordt na het zomerreces ingepland)
  Commissiedebat Circulaire economie (wordt na het zomerreces ingepland)
  Commissiedebat Duurzaam vervoer (wordt na het zomerreces ingepland)
  Commissiedebat Externe veiligheid (wordt na het zomerreces ingepland)
  - Commissiedebat Luchtvaart (5 brieven)
  Commissiedebat Maritiem (8 brieven)
  Commissiedebat Vliegveiligheid (4 brieven)

  Overige commissieactiviteiten
  - Hoorzitting met kandidaat-bewindslieden I&W
  - Werkbezoek Knooppunten internationaal trein- en vliegverkeer (o.v.b. in het herfstreces 2024) 
  - Gesprek met delegatie Nationaal Volkscongres van China (oktober/november 2024)

  Indien u ter voorbereiding op een gepland of ongepland commissiedebat extra informatie wenst, kunt u dat bij dit agendapunt aangeven.
  De staf kan bijvoorbeeld een technische briefing van een externe partij of een stafbriefing organiseren of een stafnotitie opstellen.
  N.b. Een technische briefing zal georganiseerd worden als de commissie hiermee instemt én indien minimaal vier leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend; leden die onverhoopt verhinderd zijn dienen voor vervanging te zorgen.
 52. 52

  Ongeplande plenaire debatten

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten:
  16. Debat over het vestigingsklimaat in Nederland (Sneller) (minister EZK, minister I&W, minister BZK, minister OCW)
  21. Debat over de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast van Schiphol (Bamenga) (minister I&W)
  25. Debat over de opslag van consumentenvuurwerk in woonwijken (Mutluer) (minister J&V, minister I&W)
  35. Debat over versoepeling van de bestaande stikstofregels voor Schiphol (Flach) (minister I&W, minister Natuur en Stikstof)
  36. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het spoorwegongeval bij Voorschoten (Heutink) (staatssecretaris I&W)

  Dertigledendebatten:
  3. Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (El Abassi) (minister I&W) (o.v.b. wo 19/6, 19.30 uur)
  14. Dertigledendebat over het toezicht op en de handhaving van het gebruik van illegale bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Kostic) (minister LNV, minister I&W)
  27. Dertigledendebat over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van drinkwater (Heutink) (minister I&W)
  35. Dertigledendebat over het rapport van het PBL over klimaatrisico’s in Nederland (Bamenga) (minister I&W, minister BZK)
  36. Dertigledendebat over de prestaties van NS en ProRail (De Hoop) (staatssecretaris I&W)

  Tweeminutendebatten:
  Geen
 53. 53

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  Besluit: Ter informatie.

  1. Initiatiefvoorstel lid De Hoop inzake Wet nuchter op weg, ingediend op 21/03/2017 (34698)
  Advies Raad van State uitgebracht op 13 juni 2017; in afwachting van het nader rapport.
  2. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020 (35386)
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2022. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  3. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020 (35396)
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  4. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021 (35756)
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld. De op 16/01/2024 ontvangen nota van wijziging kan niet in het wetsvoorstel worden verwerkt. De Commissie voor de werkwijze is op 22/05/2024 om een principeuitspraak gevraagd over deze kwestie, alvorens de commissie IenW besluit over de voortgang van het wetsvoorstel.
  5. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022 (36056)
  Advies Raad van State uitgebracht op 24 augustus 2022; in afwachting van het nader rapport.
  6. Initiatiefvoorstel leden De Hoop en Olger van Dijk inzake Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies, ingediend op 24/05/2024 (36569)
  In afwachting van het advies van de Raad van State en het nader rapport.
  7. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van een verplichting voor het bestuursorgaan tot het verstrekken van een afschrift aan de minister bij afwijking van het circulair materialenplan en tot wijziging van het begrip landelijk afvalbeheerplan in circulair materialenplan, ingediend op 04/06/2024 (36565
  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op woensdag 3 juli 2024.
 54. 54

  Onbeantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. 2024Z10361 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om toelichting op het feit dat 15 richtlijnen volgens de Europese Commissie niet juist of niet tijdig zijn geïmplementeerd (13-06-2024)
  2. 2024Z10360 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid Koekkoek over Alle Seinen op Groen (13-06-2024)
  3. 2024Z10349 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op arrest gerechtshof Den Haag in granulietzaak tegen ZEMBLA d.d. 28 mei 2024 (12-06-2024)
  4. 2024Z09439 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om beantwoording vragen V-100 over het thema Bereikbaarheid (in het bijzonder weginfrastructuur) (30-05-2024)
  5. 2024Z08734 Aan de Commissie voor de werkwijze - Verzoek inzake interpretatie/reikwijdte van artikel 9.12 van het Reglement van Orde (22-05-2024) 
  6. 2024Z07411 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek m.b.t. Voortgangsrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (24-04-2024)
  7. 2024Z06187 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie brief omwonenden Chemours inzake actieagenda 'Industrie en Omwonenden' (10-04-2024)
  8. 2024Z03255 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om brief over reactie EC op non-papers en stand van zaken onderhandelingen herziening Kaderrichtlijn Water (29-02-2024)
  9. 2024Z00118 Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek om reactie op informatie werkgroep 'Pien van de Avieftien, ViA15 sociaal' over initiatief 'ViA15…sociaal' (09-01-2024)
  10. 2022Z19007 Aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Verzoek i.v.m. herziening van de Spoorwegwet (10-10-2022)
 55. 55

  Voortgang Strategie ter bescherming Noordzee Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data