Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

15 februari 2024
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • U. Ellian (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
 • M. Vondeling (PVV)
 • H.M. Krul (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • M. Aardema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  36381 Brief van de leden Boswijk en Mutluer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van het openbaar maken van beeldmateriaal van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brief van de leden Paternotte en Mutluer inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief houdende intrekking van het voorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief houdende intrekking van het voorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel, van onderdelen van het kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat, van onderdelen van de richtlijn (EU) 2013/48 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en van onderdelen van de richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees strafrecht)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Actuele wetgevingsplanning

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak vitaal en weerbaarheidsanalyses

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Audit verwijzingsportaal bankgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Ellian c.s. over de wijze waarop organisaties op afstand verantwoording afleggen over de bedrijfsvoering en het financieel beheer (Kamerstuk 29279-805) en de parlementaire verkenning naar de prestaties in de strafrechtketen (Kamerstuk 29279-804)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over voetbalgeweld

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken implementatie NIS2 en CER richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  WODC onderzoek evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toetreding van de Koninklijke Marechaussee tot de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang Veilig en Gastvrij betaald voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Oriënterend onderzoek Donny M. van de Inspectie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Eindrapport Weerbaarheid becijferd

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de EU-richtlijn voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nieuwe aanwijzingen aan de certificerende instelling inzake jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgangsbrief forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Plaatsing hoogrisico gedetineerden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Adoptierelatie Bulgarije

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  WODC-onderzoek 'Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek Omgang met seksueel misbruik en aangiftebereidheid binnen religieuze gemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  WODC-rapport 'Evaluatie Wet clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek van het lid El Abassi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 december 2023, over het bericht ‘Forse aanmaningen van verkeersboetes brengen tienduizenden huishoudens in geldnood’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2023, over het bericht dat een veroordeelde IS’er een jaar lang kon werken voor Vluchtelingenwerk Nederland (Kamerstuk 36410-VI-8)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieden gepubliceerde beleidsregels VOG NP-RP 2024 inzake verscherpt toetsingskader terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over de uitvoering motie van de leden Sneller en Van Nispen over aan bewindspersonen geen inhoudelijke informatie verstrekken over verzoeken van Kamerleden om ambtelijke bijstand (Kamerstuk 35869-29)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek instemming geen bezwaar tegen toetreding Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de motie van de leden Piri en Kröger over een uitzondering toepassen en over gaan tot hervestiging van een aantal kwetsbare Jezidi-ontheemden vanuit Irak (Kamerstuk 19637-3143)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel toezending BNC-fiche over de verordening politiesamenwerking inzake mensensmokkel en mensenhandel COM(2023) 754

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Landenbeleid Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Landenbeleid Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Gevolgen uitspraak Raad van State tijdelijke bescherming derdelander uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Financieel Overzicht Digitalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Landen die wel en niet goed meewerken aan terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de rechterlijke uitspraak inzake het kort geding dat de gemeente Westerwolde heeft aangespannen tegen het COA

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Arbeids- en kennisgerelateerde verblijfsregelingen en erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken ten aanzien van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Actieplan Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Herziening verordening opschortingsmechanisme voor visumvrije derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Geannoteerde Agenda JBZ Raad 25 26 januari

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Fiche: Richtlijn tot wijziging minimumnormen ter voorkoming en tegengaan van mensensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Mededeling Een verenigd Europa tegen haat

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Geannoteerde Agenda JBZ Raad 25 26 januari

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Commissiebrief met verzoek om suggesties voor beleidsthema's V-100 (graag reactie uiterlijk vrijdag 16 februari)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Behandeling wetboek van strafvordering

  Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de rapporteurs om het wetboek van strafvordering in januari en februari 2025 te behandelen in zes WGO's (steeds gepland op maandag). En stemt in met een daaropvolgende afsluitende plenaire behandeling. Onderstaande data zijn daarvoor beschikbaar.
  Maandag 20 januari van 10.00.17.00 uur                  (wetgevingsoverleg 1)
  Maandag 27 januari van 10.00.17.00 uur                  (wetgevingsoverleg 2)
  Maandag 3 februari van 10.00.17.00 uur                   (wetgevingsoverleg 3)
  Maandag 10 februari van 10.00.17.00 uur                 (wetgevingsoverleg 4)
  Maandag 17 februari van 10.00.17.00 uur                 (wetgevingsoverleg 5)
  Maandag 10 maart van 10.00.17.00 uur                    (wetgevingsoverleg 6)
  Woensdag 19 maart van 10.15 uur tot 17.00 uur       (plenair: 1e termijn Kamer)
  Woensdag 26 maart van 10.15 uur tot 17.00 uur        (plenair: antwoord 1e termijn Kamer + rest)
 55. 55

  Brievenlijst particulieren

 56. 56

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data