E-mailprocedure : Voorstel planning kennisactiviteiten voor begrotingsbehandeling BuHa-OS 2024

De vergadering is geweest

16 januari 2024
14:00 uur
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
In de procedurevergadering van 21 december jl. is besloten dat de staf per e-mailprocedure een voorstel doet welke twee kennisactiviteiten uit de lijst met ongeplande activiteiten nog voor de begrotingsbehandeling BuHa-OS 2024 ingepland kunnen worden. Het voorstel is als volgt:
  1. Woensdag 17 januari 2024 van 13:00-14:30 Technische briefing inzake Nederlandse ODA-systematiek en systematiek van verplichte en vrije ruimte in de BuHa-OS begroting (door ambtenaren ministerie BuZa)
    Nb. deze onderwerpen stonden eerst als twee aparte technische briefings op de lijst met ongeplande activiteiten maar zijn in overleg met het ministerie samengevoegd.
  2. Donderdag 25 januari 2024 van 15:00-16:00 Vertrouwelijke technische briefing inzake steun aan kwetsbare en gemarginaliseerde groepen door ongeoormerkt gefinancierde hulporganisaties (door ambtenaren ministerie BuZa)
Indien u instemt met dit voorstel vinden deze activiteiten alleen doorgang als tenminste 4 leden (exclusief voorzitter) deelnemen. 
Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 16 januari 2024 om 14:00 uur of u, namens u fractie, kunt instemmen met het inplannen van bovenstaande activiteiten en zo ja, of u hierbij aanwezig zult zijn. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure*.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid: “2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
Met vriendelijke groet,
Myrna Prenger
Adjunct-griffier vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel planning kennisactiviteiten voor begrotingsbehandeling BuHa-OS 2024