E-mailprocedure : Verzoek van het lid Becker (VVD) om via een bijzondere procedure een gesprek met vrouwenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete te organiseren op 4 oktober 2023

De vergadering is geweest

2 oktober 2023
12:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
In afschrift aan de (plv.) leden van de vaste commissies voor Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken

Onderstaand treft u het verzoek van het lid Becker (VVD) om door middel van een bijzondere procedure een gesprek met vrouwenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete te organiseren. Zie onderstaand bericht voor het volledige verzoek.
Nu het gesprek ingepland kan worden op 4 oktober as. en de volgende procedurevergadering van de commissie SZW plaatsvindt op 10 oktober 2023, wordt dit via een e-mailprocedure aan u voorgelegd. Graag verneem ik uiterlijk maandag, 2 oktober 2023, voor 12.00 uur of u het verzoek steunt*. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. 
 
Noot van de griffie: Door middel van een bijzondere procedure is het mogelijk dat individuele leden in commissies het initiatief nemen (een) bepaalde spreker(s) in een bijzondere procedure te ontvangen.
Een bijzondere procedure vergt een meerderheidsbesluit van de commissie.
Met vriendelijke groet,
Emma van den Broek
Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20 tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Becker (VVD) om via een bijzondere procedure een gesprek met vrouwenrechtenactiviste Nice Nailantei Leng’ete te organiseren op 4 oktober 2023

    Te behandelen:

    Loading data