Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

25 oktober 2023
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • K.B. Hagen (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • F. Boulakjar (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie inzake een Woo-verzoek over groepsimmuniteit in kabinetskringen tijdens de COVID-19 pandemie en de correspondentie met het Nationaal Archief over de hotspot COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende de benoeming van de heer mr. P.J.D.J. Muijen tot lid van de afdeling klachtbehandeling van de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma 2024 Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede nalevingsverslag GRECO vijfde evaluatieronde en evaluatie UNCAC

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Integraal Overzicht Financiën Gemeenten en Provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Spreiding rijkswerkgelegenheid 2023 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging gedaan tijdens Algemene Politieke Beschouwingen, over de ontwikkelingen in aantallen rijksambtenaren en externe inhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over Knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving (Kamerstuk 29362-324)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht navolging aanbevelingen uit rapporten Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorbereiding van een Kaderwet op de rijksinspecties

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  BZK Rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal (Kamerstuk 36200-VII-172)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezending reactie over het advies inzake de verlof- en vervangingsregeling van volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-B)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 202 (Kamerstuk 36410-VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief aan G4 over de werkdruk van raadsleden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  wo 25-10-2023 18.00 - 21.30 Commissiedebat Adviesrapport 'Elke regio telt!'
  wo 13-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (TK 36410-IIA)
  wo 13-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (TK 36410-I)
  wo 13-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (TK 36410-III)
  wo 13-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2024 (TK 36410-IIB)
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 21. 21

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek Gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport (na publicatie in oktober 2023)
  Gesprek Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)
 22. 22

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  ma 11-12-2023 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (VII) en Economische Zaken en Klimaat (XIII) en Justitie en Veiligheid (VI) voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (DiZa)
  do 21-12-2023 10.00 - 11.00 Technische briefing Onafhankelijk onderzoek vuurwerkramp (J&V) 
 23. 23

  Debatten en dertigledendebatten

  5, 6 en 7 december (week 49)
  - Afscheid van de Kamer in oude samenstelling
  - Beëdiging van de Kamer in nieuwe samenstelling

  12, 13 en 14 december 2023 (week 50)
  - Tweeminutendebat Verkiezingen (CD 28/9)

  16, 17 en 18 januari 2024 (week 3)
  - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 en Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (onder voorbehoud besluitvorming nieuw gekozen Tweede Kamer)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 36 150 (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)


  Te agenderen debatten
  1. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)
  2. Debat over het demonstratierecht in Nederland (Teunissen) (minister J&V, minister BZK)
  3. Debat over de uitspraak van het gerechtshof over etnisch profileren van de Marechaussee bij grenscontroles (Belhaj) (minister BZK, staatssecretaris J&V)
  7. Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen (Van Baarle) (minister BZK)
  8. Debat over de bevindingen in het jaarverslag van de AIVD inzake de nationale veiligheid en democratische rechtsorde van Nederland (Van der Werf) (minister J&V, minister BZK)
  12. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  19. Debat over het rapport van de Universiteit van Utrecht over de wisselwerking tussen parlementaire debatten en sociale media (Bontenbal) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  3. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)


   
 24. 24

  Toelichting Benoemingscommissie, bestaande uit de leden Rajkowski (VVD), Dekker-Abdulaziz (D66) en Inge van Dijk (CDA), over de uitkomst van de gesprekken met betrekking tot de vacature voor een plaatsvervangend (technisch) lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

  Besluit: de commissie stemt in met de besproken voordracht.
 25. 25

  Tiende voortgangsrapportage Binnenhof renovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over beantwoording vragen van de leden Van Langen-Visbeek en Kluit over het artikel ‘Flevoland verre van klaar voor de Omgevingswet’ van Binnenlands Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de beantwoording vragen van het lid Kluit over twee berichten van dhr. Koopmans op LinkedIn betreffende de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vervolg aanpak wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ladder voor duurzame verstedelijking en buitenstedelijk bouwen en EIB-rapport ‘straatje erbij’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op moties over woningbouw, architectuurbeleid en ruimtelijke kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie Rapport 'Hemelwater- en grijswatergebruik in het gebouw. Mogelijke verplichting in Bbl'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Initiatiefnota van het lid Beckerman: ‘Red de camping’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Kabinetsappreciatie Wet huurbescherming wezen (Kamerstuk 35999)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 26-10-2023 10.00 - 13.30 Commissiedebat Funderingsproblematiek
  do 14-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-12-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud)
 39. 39

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector
 40. 40

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  di 16-01-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris (I&W)
  wo 17-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen (I&W)
 41. 41

  Debatten en dertigledendebatten

  26 oktober (week 43)
  -Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 27/9)                                             
  -Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD 5/10)                                  

  5, 6 en 7 december (week 49)
  - Afscheid van de Kamer in oude samenstelling
  - Beëdiging van de Kamer in nieuwe samenstelling

  12, 13 en 14 maart 2024 (week 11)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))