Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

28 september 2023
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • U. Ellian (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • A. Podt (D66)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • H. Rahimi (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de coördinatie en analyse in verband met terrorismebestrijding en bescherming van de nationale veiligheid door het versterken van de weerbaarheid van de samenleving (Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de verhoging van de wettelijke strafmaxima van mensensmokkel en de uitbreiding van de toepasselijkheid van de strafwet op mensensmokkel begaan buiten Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten in verband met het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun eenenzeventigste levensjaar

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport ‘Boetestelsels in balans’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpsubsidieregeling uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport 'Coffeeshops in Nederland 2022'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nieuwe beleidsuitgaven in de begroting van Justitie en Veiligheid voor 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Plan van aanpak sociale advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over het verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van Europa inzake de tenuitvoerlegging van de Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het rapport over de toepassing van de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) als onderdeel van de Wet langdurig toezicht (Wlt) in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WODC-onderzoeksrapport "Protocol 16 EVRM. Achtergronden, betekenis, effecten en ervaringen"

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport ‘Kind van de rekening’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang justitiële jeugdinrichtingen en kleinschalige voorzieningen justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op rapport ‘Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  WODC-onderzoeksrapport ‘Nut, noodzaak, vormgeving en kosten van een (revolverend) processenfonds voor collectieve acties’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  WODC onderzoek evaluatie Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Tijdige behandeling voor de komende verkiezingen van drie wetsvoorstellen met een zwaarwegend belang op het gebied van de veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 21 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Spreektijden eerste en tweede termijn notaoverleg over initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel” (36261) op 16 oktober 2023

               1e termijn     2e termijn 
  VVD                    7                 3
  D66                    5                 3
  PVV                    4                 2
  CDA                   4                  2
  SP                      3                  2
  PvdA + GL           5                 3
  PvdD                   2                 1
  ChristenUnie        2                 1
  FvD                     2                 1
  JA21                   1                  1
  SGP                    2                  1
  DENK                  2                  1
  Groep Van Haga  1                  1
  Volt                     1                  1
  Lid Omtzigt          1                  1
  Fractie Den Haan 1                   1
  BBB                     2                  1
  BIJ1                    1                   1
  Lid Gündogan      1                   1
  Lid Ephraim         1                   1

  De commissie heeft ingestemd met de hierboven weergegeven spreektijden. 
   
 26. 26

  Verzoek tot een kabinetsreactie op het Rapport Gokken met Gezondheid, advies online kansspelen van de Nationaal Rapporteur Verslaving.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brievenlijst