Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 juni 2024
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • M. Aardema (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • M. Vondeling (PVV)
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • U. Ellian (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek van 13 juni over explosies, gelinkt aan (onder andere) ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 36560-VI-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (Kamerstuk 36560-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Landelijk kwaliteitskader effectieve jeugdinterventies voor preventie van jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering aangenomen moties interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meer malafide letselspecialisten, branche wil er beschermd beroep van maken’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de amendementen bij het Voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie ( Kamerstuk 36372)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake invulling motie van het lid Uitermark c.s. over het oprichten van een expertisecentrum georganiseerd en gewelddadig misbruik van kinderen (Kamerstuk 34843-104)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Doelgroeponderzoek Jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Incident pleeggezin Vlaardingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  BIT-advies Beheer en Onderhoud Justidprogramma Vervanging applicatielandschap Wet op de rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  RSJ-advies Reclassenten met een hoog veiligheidsrisico

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeken kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Landenbeleid Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitspraak Raad van State over besluitmoratorium Palestijnse gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken ten aanzien van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Landenbeleid Somalië en Burundi

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Landenbeleid Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nadere toelichting handhaven zorgverzekeringsplicht voor Oekraïense ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Appreciatie moties debat antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het eerste kwartaal 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  WODC onderzoek naar voetbal gerelateerd wangedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Aanbeveling Raadsbesluit onderhandelingen jeugdmobiliteit EU - Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie van de leden Rooderkerk en Paternotte over een expliciete grondslag toevoegen aan artikel 3:13 BW om journalisten en media te beschermen tegen misbruik van procesrecht (Kamerstuk 32827-311)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Herziening richtlijn bestrijding van seksueel kindermisbruik en materiaal betreffende seksueel kindermisbruik (Kamerstuk 22112-3918)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Appreciatie moties van de moties ingediend tijdens het notaoverleg van 27 mei 2024 over Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Appreciatie van de motie van het lid Becker c.s. over in alle gevallen een taaltoets eisen voor iemand mag naturaliseren, behoudens psychische of lichamelijke beperkingen (Kamerstuk 32824-425)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over de inbreng van de Unie van Waterschappen voor het commissiedebat Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing 4 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 13-14 juni 202

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 36560-VI-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek stand van zaken te geven over de uitvoering van de motie van het lid Van Nispen over een plan van aanpak voor het verkorten van beslistermijnen in asiel- en nareiszaken en het wegwerken van wachtlijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data