Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief van het lid Boswijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel inzake wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van de verheerlijking van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  EU-Confiscatierichtlijn en conceptwetsvoorstel confiscatie criminele goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Veilig en gastvrij voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Incidentonderzoek Feyenoord - Ajax door Auditteam Voetbal en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Veilig en Gastvrij betaald voetbal

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreacties onderzoek corruptierisico's op mainports

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  WODC-onderzoek "Richten op de regenboog"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Woo-besluit Seksueel misbruik en aangiftebereidheid Jehovah's Getuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Plaatsingscriteria Afdeling Intensief Toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie gewijzigde voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie (Kamerstuk 36372)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inwerkingtreding nieuw Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport Gestalkt. Gezien. Gehoord? Vervolgonderzoek op ‘De aanpak van de stalking door Bekir E. (2019)’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het WODC-onderzoeksrapport 'Langdurige detentie na drie ernstige geweldsmisdrijven'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Woo-besluit inzake communicatie omtrent de landenanalyse interlandelijke adoptie waaronder met de Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op het Inspectierapport n.a.v. Overleden baby Ter Apel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het verzoek van het lid Sneller, gedaan tijden de Regeling van Werkzaamheden van 13 februari 2024, over een reactie op de brief van Amnesty over het gebruik van ras en etniciteit als indicator voor selectiebeslissingen ten behoeve van Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) controles

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Landenbeleid Jemen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Appreciatie van de motie van het lid Tuinman c.s. over in gesprek treden met Oekraïense overheidsinstanties om te bezien onder welke voorwaarden ontheemde Oekraïners kunnen terugkeren naar hun thuisland (Kamerstuk 21501-20-2030)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport van de Raad van de Rechtshandhaving inzake het vreemdelingenbeleid en aanpak van mensenhandel en smokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Plas, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2024, over antisemitisme

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzamelbrief personen en familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorhang oprichting stichting Interlandelijke Adoptie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Herziening richtlijn bestrijding van seksueel kindermisbruik en materiaal betreffende seksueel kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Maatregelen capaciteit DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsappreciatie Commissierapport inzake het opschortingsmechanisme voor visumvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorlopige toepassing van het verdrag van Ljubljana-Den Haag inzake internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere internationale misdrijven; Ljubljana, 26 mei 2023 (Trb. 2024, 39)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en deelname commissieleden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van het Presidium over het doorgeleiden van de 'Handleiding uitvoering van de hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzichten van de door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief van voorzitter commissie Koninkrijksrelaties - Brief voor commissie Justitie en Veiligheid inzake Belang commissiedebat Justitieketen Caribisch deel Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Factsheet over verward/onbegrepen gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Deelname aan en toelichting op de Dag van de Publieke Dienstverlening op 5 juni 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brievenlijst particulieren

 38. 38

  Brievenlijst organisaties