Procedurevergadering : Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De vergadering is geweest

19 december 2023
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.W.E. (Léon) de Jong (PVV)
 • V.H. van den Born (PVV)
 • E.R.F. Esser (PVV)
 • S. Maatoug (GroenLinks-PvdA)
 • M. Mohandis (GroenLinks-PvdA)
 • M.H. Patijn (GroenLinks-PvdA)
 • A. Kisteman (VVD)
 • A.A. Aartsen (VVD)
 • J. van den Hil (VVD)
 • T. van Oostenbruggen (NSC)
 • A.S. Joseph (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • M. Synhaeve (D66)
 • A. Podt (D66)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 19 december 2023

  Geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Algemeen

 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brievenlijst particulieren

 5. 5

  Brievenlijst organisaties

 6. 6

  Brief van het lid Warmerdam en nota van wijziging inzake de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nazending bijlagen bij Voorstel van Wet toelatingterbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Kamerstuk 36446)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport niet-gebruik Toeslagenwet (TW) NLA

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herstelactie lege aanslagen ZAU (Zelfstandigen Applicatie UWV)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen van de leden Omtzigt en Van der Lee over de publicatie van het rapport ‘Niet-gebruik van de Toeslagenwet’ van de Nederlandse Arbeidsinspectie (Arbeidsinspectie) en naar aanleiding van mijn brief hierover

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Arbovisie 2040 en Kabinetsreactie op SER-advies

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gemeentenieuws van SZW 2023-5

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op het SCP-rapport 'Eigentijdse Ongelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Extra verhoging maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over kinderopvang (o.a. Kamerstuk 31322-491)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Tweede Monitor Herziene Detacheringsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vervolg Beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderzoeksrapportage ‘Waar knelt de WW?’ en het True Talk rapport naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie Convenant Landelijke StuurgroepInterventieteams

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vormgeving stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie op de brief G en G te U inzake verschillen in belastingdruk tussen werkenden en niet-werkenden met een IVA-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitspraak Raad van State over de 24-weken-eis

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 en aanverwante toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Meerjarig departementaal informatieplan (MIP) SZW 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Gemeentenieuws van SZW 2023-6

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken inwerkingtreding Besluit inkomstenverhouding (IKV)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift antwoord op de brief inzake verbetering positie van minima

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024 van 23 oktober 2023, over de alleenverdienersproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Invulling motie van het lid Léon de Jong c.s. over de regie nemen bij de cao-onderhandelingen voor de medewerkers in de sociaal ontwikkelbedrijven (Kamerstuk 36410-XV-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Vaststelling AOW-leeftijd 2029 en pensioenrichtleeftijd 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderhandelaarsresultaat cao SW en cao Aan de Slag

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de afschrift brief aan de Gemeente Helmond m.b.t. vergoeding kosten energietoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Basisdienstverlening voor schuldhulpverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kwijtschelding lokale belastingen aangepast

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Regeringscommissaris transitie pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Herziene Code Pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Tijdelijk Noodfonds Energie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Onderzoeksrapport de kosten van levensonderhoud wezen en voortgang over de aanbevelingen van de wezenuitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Openbaarmaking interne adviezen aan bewindspersoon rond invaren

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vaststelling Modellen 2024 Uniform Pensioenoverzicht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Geannoteerde Agenda Formele Raad Werkgelegenheid en sociaal Beleid (WSBVC) 27 en 28 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Formele Raad WSBVC van 27 en 28 november 2023 (Kamerstuk 21501-31-726)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Lijst met EU-voorstellen SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fiche: Mededeling Demografie Toolbox

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verslag Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 27-28 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitnodiging voor kennismakingsbijeenkomst op het ministerie van SZW en aanbod menukaart

 55. 55

  Initiatiefnota van het lid Kat over Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewind

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 december 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zal worden gevraagd wanneer de nota van wijziging betreffende het wetsvoorstel 35287 kan worden verwacht (zie ook agendapunt 37).

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021) (35287). In de procedurevergadering van 7 april 2020 is besloten dit wetsvoorstel na het zomerreces te behandelen. Wetsbehandeling zou plaatsvinden in een WGO op 25 januari 2021; WGO tot nader order geannuleerd; aangemeld voor plenaire behandeling. In de pv van 22 februari 2022 is besloten het wetsvoorstel te behandelen na plenaire behandeling Wet toekomst pensioenen. In de pv van 21 februari 2023 is besloten de aangekondigde nota van wijziging af te wachten voordat de wetsbehandeling wordt voortgezet, deze wordt na de zomer 2023 verwacht.
  2. Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen) (35157). Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 2 februari 2021.
  3. Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid (Wet eigen strategie pensioenfonds) (35101). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 29 maart 2023.
  4. Voorstel van wet van het lid Kathmann tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd (35536). Aangemeld voor plenaire behandeling op 28 juni 2022. De eerste termijn van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 februari 2023. 
  5. Wijziging van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen in verband met de herziening van de mogelijkheid tot afkoop in de vorm van een bedrag ineens alsmede tot wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet herziening bedrag ineens) (36154). Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 januari 2023.
  6. Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak op kinderopvangtoeslag mogelijk te maken voor Oekraïense ontheemden gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Raad tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan en daarnaast ouders met een partner buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland ook aanspraak op kinderopvangtoeslag te geven (36241). Aangemeld voor plenaire behandeling op 16 mei 2023. 
  7. Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306). Aangemeld voor plenaire behandeling op 12 september 2023. 
  8. Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling op 24 oktober 2023. 

  Plenaire debatten:
  1. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (aangevraagd bij RvW van 28 maart 2023).
  2. Debat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (aangevraagd bij RvW van 10 oktober 2023).
  3. Debat over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).
  4. Debat over bestaanszekerheid in Nederland (aangevraagd bij RvW van 6 december 2023).

  Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

  Tweeminutendebatten:
 57. 58

  Geplande activiteiten tot het Meireces (26 april t/m 13 mei 2024)

  Besluit: ter informatie

  wo 20-12-2023 14.00 - 14.00   Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet banenafspraak
  do 04-01-2024 14.00 - 14.00    Inbreng schriftelijk overleg Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 10,11 en 12 januari 2024
  wo 17-01-2024 14.00 - 14.00   Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten
  di 23-01-2024 16.30 - 17.30     Procedurevergadering Procedures en brieven 
  do 25-01-2024 13.00 - 17.00    Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid
  do 01-02-2024 13.30 - 17.30    Commissiedebat Armoede- en schuldenbeleid
  di 06-02-2024 16.30 - 17.30     Procedurevergadering Procedures en brieven SZW
  di 13-02-2024 16.30 - 17.30     Procedurevergadering Strategische procedurevergadering SZW
  wo 14-02-2024 13.00 - 17.00   Commissiedebat Uitvoering sociale zekerheid
  do 15-02-2024 10.00 - 12.00   Commissiedebat Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 27 februari 2024
  di 27-02-2024 16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven 
  wo 06-03-2024 10.00 - 12.00   Commissiedebat Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 maart
  do 07-03-2024 13.00 - 17.00   Commissiedebat Pensioenonderwerpen
  di 12-03-2024 16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven 
  wo 20-03-2024 13.00 - 17.00   Commissiedebat Arbeidsongeschiktheid
  di 26-03-2024 16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven
  di 09-04-2024 16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven 
  di 23-04-2024 16.30 - 17.30    Procedurevergadering Procedures en brieven 
   
 58. 59

  Uitkomst emailinventarisatie - Deelname aan technische briefing door ambtenaren SZW over de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

  Er hebben zich voldoende leden aangemeld om de technische briefing doorgang te laten vinden op 19 december 2023. 
  De volgende leden hebben zich aangemeld: Esser (PVV), Patijn (GroenLinks-PvdA), Aartsen (VVD), Joseph (NSC), Podt (D66), Keijzer (BBB), Inge van Dijk (CDA) en Ceder (ChristenUnie).