Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

13 september 2023
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Kat (D66)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A. Kuik (CDA)
 • L.M.J.S. Helder (BBB)
 • A. Podt (D66)
 • J.J. van der Werf (D66)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • J.C. Sneller (D66)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • G. van den Brink (CDA)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de introductie van onder meer een regeling voor draagmoederschap en de versterking van het recht van het kind op afstammingsinformatie (Wet kind, draagmoederschap en afstamming)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met een delegatiegrondslag voor een algemene maatregel van bestuur over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tijdelijke regels over de opvang van ontheemden uit Oekraïne (Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Bikker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad (PbEU 2021, L 382/1)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 10. 10

  Woo-besluit instelling Commissie dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Woo-besluit kritiek conclusies Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Italiaanse aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Huurvoertuigen over de grens'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Online aangejaagde openbare-ordeverstoringen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie eindrapport commissie Wet wapens en munitie en plan van aanpak vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over samenwerkingsverbanden Belastingdienst en politie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport 'Bevindingen Onderzoek – Evaluatie pilot verkeershandhaving boa’s'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag toezicht hackbevoegdheid politie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de wetenschapstoets inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 36036)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rapport WODC over ideologische duidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Actualisering informatie omtrent signaleringen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen c.s. over voorkomen dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden (Kamerstuk 28844-206)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Gegevensdeling 1F IND en OM

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang aanpak online seksueel kindermisbruik en zeden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Forensische onderzoeken bij minderjarige slachtoffers van zedendelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Plan van aanpak tegengaan drugstoerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brede preventieaanpak (georganiseerde en ondermijnende) jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 juli 2023, over toezending stukken inzake bewindspersonenoverleggen over migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport en beleidsreactie Raad voor de Rechtshandhaving Strafrechtelijke beslag BES

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Consultatie: Tussentijdse evaluatie Uniemechanisme voor civiele bescherming (UCPM)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Ontwerpbesluit over de bewapening en uitrusting van buitengewoon opsporingsambtenaren (Besluit bewapening en uitrusting buitengewoon opsporingsambtenaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voorhang ontwerpbesluit splitsing Landelijke eenheid politie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Nazending consultatie-adviezen wetsvoorstel bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornorgrafisch materiaal (Kamerstuk 36377)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het demonstratierecht in Nederland op 7 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidsreactie op inspectierapporten over incidenten RJJI Den Hey-Acker

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzamelbrief justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Twee deelrapporten 'Monitor jeugdcriminaliteit 2023 - Ontwikkelingen in jeugdige strafrechtelijke daders en de afdoeningen tot 2022' en 'Monitor jeugdcriminaliteit 2023 - Jeugdige verdachten van misdrijven; ontwikkelingen tot 2023'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Afsluitbrief van de Inspectie Justitie en Veiligheid over beëindiging intensief toezicht justitiële jeugdinrichtingen, wel extra aandacht voor de ontstane problematiek door sluiting RJJI Horsterveen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidsreactie WODC-rapport rechtsbijstandsverlening in kinderopvangtoeslagzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Gevangeniswezen en TBS van 4 juli 2023, over Pilot kleinschalige detentievoorziening Huis van Herstel PI Almelo

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Adviezen RSJ en ACL vormgeving van de levenslange gevangenisstraf tot aan het moment van de herbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  WODC-onderzoek korte vrijheidsstraffen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Straffen op maat: Verkenning doorontwikkeling sanctiestelsel en sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ontwikkelingen rondom ECRIS

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Inspectierapport ‘Vernietiging adoptiedossiers’

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kopie brief aan de commissie insolventierecht inzake Verzoek Tweede Kamer om advies over het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden (Kamerstuk 35482)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Publicatie nieuwe beleidsregels VOG NP/RP

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Antwoorden op vragen commissie over stand van zaken over de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS) (Kamerstuk 33552-109)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Eindevaluatie Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie inzake verhindering om biologische moeder te weerzien door Nederlandse overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Aanpak criminele uitbuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Uitvoering van de motie van de leden Kröger en Piri over het realiseren van tijdige en naadloze overdracht van medische dossiers (Kamerstuk 19637-3083)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Albanië, Noord-Macedonië en Montenegro

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Stand van zaken IND en rapport EY-migratieketen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Palestijnse gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Intensivering grenstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Jaarbrief Terugkeer 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Informatiepakket derdelanders Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Herbeoordeling veilige landen van herkomst - Ghana en Senegal

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Uitspraak Raad van State over voorlopige voorziening beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) derdelanders uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Afschrift van de brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s en burgemeesters over het verzoek om 97.000 noodopvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne te realiseren voor 1 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Besluitmoratorium Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beleidsreactie WODC-rapport inzake rondreizende amvs

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Beleidsreactie VluchtelingenWerk Nederland (VWN) onderzoeksrapport “Gevlucht en vergeten?” over de leefomstandigheden van asielzoekers in de (crisis)noodopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Afschrift brief aan burgemeesters n.a.v. veiligheidsberaad 8 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Fiche: Richtlijn en mededeling ter bestrijding van corruptie binnen de EU

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 74. 74

  Fiche: Verordening bescherming volwassenen en Raadsbesluit tot toetreding tot het Haags Volwassenenbeschermingsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 20 en 21 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 20-21 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Fiche: Verordening handhaving AVG in grensoverschrijdende zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Lijst met EU-voorstellen t/m 11 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Activiteitenoverzicht pv (on)geplande commissieactiviteiten

 80. 80

  Rappel inzake appreciatie van de aangehouden motie van de leden Piri (PvdA) en Kroger (GroenLinks), Kamerstuk 19637, nr. 3143) inzake kwetsbare Jezidi-ontheemden

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Rappel naar kabinetsreactie over femicide

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Brievenlijst