Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

11 oktober 2023
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Er zijn geen verzoeken ontvangen.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-XIV)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitstel verplichte inzaaidatum van 1 oktober voor een vanggewas na maïs voor het groeiseizoen 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Bisschop over het twee weken opschuiven van de deadline voor inzaai van vanggewassen bij consumptieaardappelen op zand- en lössgrond (Kamerstuk 33037-504)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport ecologische effecten garnalenvisserij en stand van zaken Wnb-vergunning garnalenvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag Landbouw- Visserijraad 18 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Van der Plas over het verbod op bodemberoerende visserij in de Voordelta uitstellen (Kamerstuk 21501-32-1572)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2024 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Mededeling reactie burgerinitiatief cosmetica dierproefvrij

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Brief stuurgroep van de Dag van de Publieke Dienstverlening

 16. 16

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten: 
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 14 maart 2023)
  • Debat over het rapport van de Universiteit van Amsterdam over ammoniak en piekbelasters (aangevraagd door het lid Van der Plas (BBB) op 21 september 2023)

  Dertigledendebatten:
  • Debat over het groeiende risico op natuurbranden (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 24 januari 2023)
  • Debat over de aanbevelingen uit het Living Planet Report Nederland 2023 (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 4 april 2023)

  Interpellatiedebatten:
  • Debat over uitvoering amendement over het afbouwen van de meest gevaarlijke bestrijdingsmiddelen (aangevraagd door het lid Vestering (PvdD) op 21 februari 2023)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten:
  • ma 16-10-2023 - Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (23/24 oktober)
  • ma 13-11-2023 - Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 20/21 november en Landbouw- en Visserijraad 11/12 december 

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie (18 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (16 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (3 stukken op de agenda
  • Commissiedebat NVWA (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (1 stuk op de agenda)
  • Schriftelijk overleg EU-LNV (4 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • ntb - Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • ntb - Werkbezoek MosaMeat
  • ntb - Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb - Werkbezoek aan de Proefdierfaciliteit NKI - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL)
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over de herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat gesteld in het kader van de informele Landbouw en Visserijraad van 17 en 18 juli 2023 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1564)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen over de herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat gesteld in het kader van de Landbouw en Visserijraad van 25 juli 2023 (Kamerstuk 21501-32, nr. 1565)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken rondom verschillende moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming, waaronder over waterkwaliteit, goedkeuring, toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in mest

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoord op vragen over de geannoteerde agenda informele Landbouw- en Visserijraad 3-5 september 2023 (herbeoordeling van de werkzame stof glyfosaat) (Kamerstuk 21501-32-1567)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van het lid Bromet (GL) mede namens PvdA-fractie om toezending van een onderzoek naar accijns/heffing op gewasbeschermingsmiddelen.

  Te behandelen:

  Loading data