Procedurevergadering : Procedurevergadering IenW

De vergadering is geweest

27 september 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • F.B. Minhas (VVD)
 • E.A. Haverkort (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • L.M. van Ginneken (D66)
 • K.B. Hagen (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Voorhang wijziging Vuurwerkbesluit in verband met implementatie Benelux-beschikking inzake de invoering van een pyro-pass

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag schriftelijk overleg over de ontwerpregeling specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijzigingen in Bijlagen bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingen in Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake het Administratief Akkoord tussen Nederland en Bangladesh

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen inzake reglementen behorende bij de Overeenkomst over geharmoniseerde technische reglementen van de VN voor voertuigen op wielen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies inzake de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2024 en de suppletoire begrotingswetten najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  MIRT Overzicht 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Meerjarenplan ILT 2024-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Deltaprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Benoemingen Raad van Bestuur ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen en moties n.a.v. het commissiedebat MIRT van 5 juli 2023 en het tweeminutendebat MIRT van 6 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie op brief VNC en FNV Cabine inzake behoud werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toelichting circulaire klimaatmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie op ‘Joint industry statement from the Packaging Value Chain’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Milieuproblematiek Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aansprakelijkheid 3M voor PFAS schade

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Algemene noot ten behoeve van nieuw binnengekomen brieven op EU-gebied

  Zaken die op de Europese agenda staan (EU-voorstellen, BNC-fiches, agenda’s en verslagen van EU-raden, kabinetsbrieven over lopende Europese dossiers, enz.) worden in de regel niet controversieel verklaard. Het Brusselse behandel- en besluitvormingsproces over dergelijke zaken houdt immers geen rekening met de Nederlandse verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Het niet behandelen door de commissie van deze stukken zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.
 22. 22

  Verslag schriftelijk overleg informele Transportraad van 21 en 22 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Verordening bepalen broeikasgasemissies transportdienstverleningen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Herziening Richtlijn Gewichten en Afmetingen Zware wegvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Verordening circulaire voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  7th Ministerial Conference on Environment and Health

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsevaluatie MIA/Vamil 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Herziening Verordening inzake kwik

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag schriftelijk overleg Ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verslag schriftelijk overleg Voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Gevolg autoriseren ontwerpbegrotingen 2024 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na 1 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Prinsjesdag Suppletoire Begroting (PSB) Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Prinsjesdag Suppletoire Begroting (PSB) Deltafonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Prinsjesdag Suppletoire Begroting (PSB) Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geplande commissieactiviteiten tot het verkiezingsreces (aanvang: 27 oktober 2023)

  25-09-2023 13.30 - 16.30 Technische briefing ProRail, NS en Rover inzake de Ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet (HRN)
  26-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Nucleaire veiligheid 
  26-09-2023 16.30 - 22.15 Commissiedebat Hoofdrailnetconcessie (HRN) (5u, 5m)*
  28-09-2023 10.00 - 11.30 Technische briefing IPO, VNG en ODNL inzake interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel
  28-09-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Houtstook
  04-10-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Circulaire economie (4u, 5m)
  05-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationaal spoor (3u, 4m)
  10-10-2023 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Waterschapswet, de Waterwet en de Awb inzake profijtbeginsel bij watersysteemheffing*
  11-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  11-10-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Externe veiligheid (4u, 5m)
  12-10-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Milieuraad op 16 oktober 2023* (3u, 4m)
  12-10-2023 15.00 - 16.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer - Rapport Waterveiligheid
  24-10-2023 13.15 - 13.30 Petitie Aanbieden rapport ‘Plasticsoep in de Nederlandse rivieren – het probleem van zwerfafval in de rivieren ontrafeld’ door Schone Rivieren
  25-10-2023 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
  25-10-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Luchtvaart (4u, 5m)
  26-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Leefomgeving (3u, 4m)

  *Ten behoeve van deze activiteit zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid.
 36. 36

  Commissieactiviteiten, gepland in en na het verkiezingsreces, met voorstellen

  01-11-2023 10.00 - 11.00 Gesprek Deltacommissaris
  13-11-2023 10.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Water
  20-11-2023 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
  Besluit: Nieuwe data bepalen na de verkiezingen, zodra ook de datum voor de begrotingsbehandeling IenW bekend is.

  22-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Transportraad op 4 december 2023
  06-12-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Milieuraad op 18 december 2023
  Besluit: Omzetten in schriftelijke overleggen met door de staf vast te stellen inbrengtermijnen. 

  15-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Openbaar vervoer en taxi
  07-12-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Verkeersveiligheid
  13-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) 
  13-12-2023 15.30 - 18.30 Commissiedebat Maritiem
  14-12-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Spoor
  Besluit: Nieuwe data bepalen na de verkiezingen, in overleg met de commissie in nieuwe samenstelling.

  17-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Circulair bouwen
  18-01-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Wadden
  14-02-2024 10.15 - 11.15 Strategische procedurevergadering
  05-02-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Circulaire economie
  Besluit: Deze activiteiten vooralsnog laten staan, met uitzondering van het commissiedebat Circulair bouwen dat zal worden verplaatst naar maart of april 2024.
 37. 37

  Ongeplande commissiedebatten

  Commissiedebat Duurzaam vervoer
  Commissiedebat Verduurzaming luchtvaart
  Commissiedebat Vliegveiligheid
  Besluit: Data voor deze commissiedebatten bepalen na de verkiezingen, in overleg met de commissie in nieuwe samenstelling.
 38. 38

  Ongeplande plenaire debatten

  Tweeminutendebatten
  • Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval (Kamerstuk 22112-3620); aangevraagd door het lid Hagen (D66)
  • Leefomgeving; aangevraagd door het lid Van Esch (PvdD)
  • Voorhangprocedure besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen (Kamerstuk 22343, nr. 361); aangevraagd door het lid Hagen (D66)
 39. 39

  Stand van zaken aanhangige wetgeving (uitgezonderd begrotingswetten)

  1. Initiatiefwetsvoorstel leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05/02/2020, 35386
  Eerste termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 08/06/2023. De verdere behandeling is uitgesteld.  
  2. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14/02/2020, 35396
  Dit wetsvoorstel is op 07/09/2023 door de commissie op de lijst controversiële onderwerpen geplaatst. 
  3. Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen), ingediend op 05/03/2021, 35756
  De stemming over dit wetsvoorstel is uitgesteld en vindt in beginsel plaats zodra het aangekondigde advies van de RvS is ontvangen.
  4. Initiatiefwetsvoorstel lid Kröger wijziging Wet luchtvaart inzake verbod op nachtvluchten, ingediend op 14/03/2022, 36056
  Aangehouden (pv 23/03/2022) tot het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen. 
  5. Wijziging Wet luchtvaart inzake een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen, ingediend op 07/07/2022, 36168
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 05/04/2023). 
  6. Wijziging van de Waterwet (normstelling voor de waterkwaliteit), ingediend op 06/03/2023, 26316
  Aangemeld voor plenaire behandeling (pv 31/05/2023).
  7. Uitvoeringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 24/03/2023, 36331
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. (Wordt in samenhang met het wetsvoorstel 36323-(R2182) behandeld.)
  8. Goedkeuringswet Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade i.v.m. het vervoer over zee van gevaarlijke stoffen, ingediend op 21/03/2023, 36323-(R2182)
  Het verslag is uitgebracht op 10/05/2023. (Wordt in samenhang met wetsvoorstel 36331 behandeld.)
  9. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid), ingediend op 06/06/2023, 36375
  Inbreng voor het wetsverslag 04/07/2023.
  10. Wijziging Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 en Tunnelwet Westerschelde i.v.m. de implementatie van de herziene Eurovignetrichtlijn, ingediend op 27/06/2023, 36384
  Het verslag is uitgebracht op 11 september 2023.
  11. Wijziging Waterschapswet, Waterwet en Algemene wet bestuursrecht i.v.m. het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten, ingediend op 07/09/2023, 36412
  De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 10 oktober 2023. 
 40. 40

  Kennisagenda, EU-prioriteiten en rapporteurschappen

  1) Integraal bereikbaarheidsbeleid; geen activiteiten gepland. 
  2) Internationaal spoorvervoer; verslag bezoek Brussel wordt betrokken bij het CD Internationaal spoor op 05/10/2023.
  3) Betalen naar Gebruik; Parlementaire verkenning: brieven over dit onderwerp zijn controversieel verklaard; conceptrapport zal aan de commissies IenW en Financiën na bespreking door de voorbereidingsgroep;
  4) Verduurzaming brandstoffen luchtvaart en scheepvaart en impact op het energiesysteem; geen activiteiten gepland.
  5) Instandhouding infrastructuur; werkbezoek Meppel vond plaats op 15/09/2023. 
  6) Kaderrichtlijn Water; geen activiteiten gepland. 
  7) Hergebruiken en recyclen van bouwmaterialen; een commissiedebat over circulair bouwen is ingepland na het verkiezingsreces. Een voorstel t.a.v. de planning van een technische briefing en een rondetafelgesprek ter voorbereiding hierop vindt u onderaan de agenda van deze procedurevergadering.
  8) Luchtruimherziening; brieven over dit onderwerp zijn controversieel verklaard.   
  Wetgeving:
  - Modernisering Spoorwegwet (rapporteurs: Van Ginneken (D66) en Alkaya (SP); 
  - Begrotingen en Jaarverslagen (rapporteur: Koerhuis (VVD)); de behandeling zal na de verkiezingen van 22/11/2023 plaatsvinden. 
  Grote projecten:
  - European Rail Traffic Management System (ERTMS) (rapporteurs: Minhas (VVD) en Van Ginneken (D66));
  - Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) (rapporteur: Van Ginneken (D66));
  - Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2).
  Europese prioriteiten 2022:
  Luchtkwaliteit (rapporteur: Haverkort (VVD)); CO2-emissienormen zware bedrijfsvoertuigen; infrastructuur alternatieve brandstoffen (Raadsakkoord bereikt); CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen (Politiek akkoord bereikt); EU-Duurzame producten; EU-Spoorlijninitiatief 2021; FuelEU zeevaart (Raadsakkoord bereikt); Herziening TEN-T Verordening (EU-rapporteurschap: Van Ginneken (D66) afgerond)
  Europese prioriteiten 2023
  1) Herziening EU-kaderrichtlijn afvalstoffen, m.b.t. levensmiddelenafval en textiel (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66));
  2) Recht op reparatie; (EU-rapporteur Circulaire economie: Hagen (D66); verschenen maart 2023
  3) Initiatief bescherming, duurzaam beheer en herstel bodems in de EU, verschenen juli 2023;
  4) Reach-herziening: gerichte wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen; verwacht eind 2023;
  5) Herziening Verordening Luchthavenslots (EU-rapporteur: Koerhuis (VVD); uitgesteld. 
  Overige onderwerpen:
  - Mobiliteitsfonds en MIRT (woningbouwgelden) (rapporteur: Minhas (VVD))