Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

21 december 2023
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • B. Madlener (PVV)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA)
 • G.J.W. Gabriëls (GroenLinks-PvdA)
 • U. Ellian (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • J.P.S. Six Dijkstra (NSC)
 • R.M. Welzijn (NSC)
 • S.T.P.H. Palmen (NSC)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Opening door de fungerend commissievoorzitter (Peter de Groot) en voorstellen commissiestaf

 2. 2

  Introductiedossier commissie Binnenlandse Zaken

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers  
 3. 3

  Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Controversieel verklaarde zaken

  Ter bespreking ligt voor of de commissie de onderstaande lijst van controversieel verklaarde stukken wenst te handhaven. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brievenlijst particulieren

 6. 6

  Brievenlijst organisaties

 7. 7

  Voordracht voor twee leden van de afdeling klachtbehandeling van de CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatieplan Ministerie van Algemene Zaken (AZ) 2024-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Stoffer, Palland, Drost en Pouw-Verweij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorstel van wet van de leden Marijnissen en Temmink houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verlenging subsidieregeling Oorlogsgravenstichting

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hertelling in opdracht van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies Ctfpp overzichten verkiezingstijd 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Organisatie en toegankelijkheid verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Weerbaarheid verkiezingsproces Tweede Kamerverkiezing 22-11-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Meerjareninformatieplan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake vragen over uitvoering van de moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkprogramma 2024 Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeksrapport ' Paal en Perk stellen aan protestacties bij (privé)woningen van politici en andere personen'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Demonstratierecht in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie rapport 'Ongecontroleerde macht' Amnesty International

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Opvolging verantwoordingsrapportage 2022 BZK

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezegging beeld exitgesprekken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanvulling op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting begrotingsartikel 7 BZK Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kabinetsreactie op Staat van de Uitvoering 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Staat van de Uitvoering, Special 2023: Inspiratie uit het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Staat van de Uitvoering en voortgangsrapportage programma Werk aan Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de ‘Staat van de Uitvoering’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-jaarrapportage 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie op brief CTIVD inzake uitkomsten pilot afweging tools OSINT

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitstel toezending reactie inzake een mogelijke overgangsregeling voor door de AIVD en MIVD verwerkte bulkdatasets

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vierde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Zevende voortgangsrapportage Wind in de zeilen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang Programma Regio's aan de grens

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ministeriële regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Decembercirculaires 2023 Gemeentefonds en Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over de Financiële verhoudingen met de medeoverheden (BOFv) najaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Versterking antidiscriminatievoorzieningen (ADV's)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op eerste voortgangsrapportage: aard, omvang en oorzaken discriminatie en racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Nationaal programma tegen discriminatie en racisme 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Fiche: Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Leijten over de Kamer informeren over wetten, pilots en andere alternatieven die zijn ontstaan in de ministeriële commissie aanpak fraude (Kamerstuk 35772-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Handreiking, verduidelijking juridisch kader en beantwoording vragen - online onderzoek gemeenten in het kader van Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Subsidiebesluit Wfpp 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op de jaarverslagen 2022 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman (Kamerstuk 36325-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Rapportages lopende EU-wetgevingsonderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op adviezen Adviescollege Nederlandse Gebarentaal (Kamerstuk 36200-VII-172)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek commissie over brief inzake misstanden bij SNS Reaal

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijnen standaarden gelijke behandelingsinstanties (Kamerstuk 22112-3594)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Afronding van de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) vergt meer tijd

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de Voortgang proces BFTK 2024-2028 (Kamerstuk 36200-VII-174)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitnodiging voor kennismaking ministerie BZK aan de leden van de vaste commissies Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Nazending beslisnota's bij Kamerbrief inzake appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71) (Kamerstuk 31477-93)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Van der Graaf ter vervanging van nr. 18 over een verduidelijking van het toetsingskader voor onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (Kamerstuk 36263-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Brief Presidium inzake aanbevelingen parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

 68. 68

  Aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken - Doorgeleiding verzoek voorbereidingsgroep uitvoering motie-Leijten/Inge van Dijk

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  EU-voorstellen in het Pakket ter verdediging van de democratie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 21 september en 14 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voortgangsmeter Rekenkamer, overzicht ADR-rapporten en focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over het verloop van de verkiezingen, de vaststelling van de verkiezingsuitslag en de toelating van de leden

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Kennisontbijt met kennisinstanties commissie Binnenlandse Zaken

 74. 74

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 25-01-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-02-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 07-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
 75. 75

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Petitie Aanbieding petitie door VNG en IPO met betrekking tot de financiën van decentrale overheden 
  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Commissiedebat Discriminatie en racisme
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  Gesprek met de adviescommissie Versterken Weerbaarheid van de Democratische Rechtsorde (VWRD) over haar adviesrapport (na publicatie in oktober 2023)
  Gesprek met de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme over het werkprogramma en de werkzaamheden van de Staatscommissie (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Identiteitsgegevens
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Commissiedebat Klokkenluiders
  Commissiedebat Mensenrechten
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Slavernijverleden
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
  Commissiedebat Wet open overheid
  Rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) (tot nader order uitgesteld)
  Vergadering Workshop benoemingen (tot nader order uitgesteld)

  Besluit: de commissie besluit het ongeplande commissiedebat Wet open overheid in te plannen in het voorjaar van 2024. 
  Besluit: de commissie verzoekt de staf om t.b.v. de procedurevergadering van 25 januari 2024 een voorstel te doen voor de planning van de commissiedebatten Bestuurlijke organisatie en democratie, Discriminatie en racisme, Demonstratierecht, Functioneren Rijksdienst, en Staatscommissie Rechtstaat.
  Besluit: in de strategische procedurevergadering (te plannen in februari 2024) zal de commissie de planning van de commissiedebatten en eventuele samenvoegingen voor de langere termijn vaststellen. 
 76. 76

  Debatten en dertigledendebatten

  16, 17 en 18 januari 2024 (week 3)
  - Tweeminutendebat Verkiezingen (CD 28/9)
  - 36 410-III (Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 + 36 410-I (Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024) (onder voorbehoud besluitvorming nieuw gekozen Tweede Kamer)
  -36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Bushoff tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal)) (re- en dupliek)

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)
  - 36 150 (Wet programmatuur verkiezingsuitslagen)

  Te agenderen debatten
  6. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  12. Debat over het rapport van de Universiteit van Utrecht over de wisselwerking tussen parlementaire debatten en sociale media (Bontenbal) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  12. Dertigledendebat over het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023 (Van Baarle) (minister BZK)
 77. 77

  Voorstel van het lid Peter de Groot (VVD) om de minister van BZK een brief te vragen over de stand van zaken van het plan aanpak vakantieparken, over de uitvoering van de motie vakantieparken en het aanstellen van de kartrekker waar parken en eigenaren zich kunnen melden.

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Introductiedossier commissie Binnenlandse Zaken

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van november 2023 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers  
 79. 79

  Staat van de Volkshuisvesting 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen en inbreng van vermogen in verbindingen woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Stand van zaken wetsvoorstel betaalbare huur

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Uitwerking maatregelen zoeken op naam en afschermen Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Afschrift brief over vaststellen capaciteitsbesluit COA en taakstelling huisvesting vergunninghouders 2024-I

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Eigen Huis over funderingsschade

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Afschrift brief aan de Gemeente Weststellingwerf m.b.t. funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Constructieve veiligheid voetbalstadions

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Aanpassingen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Leennormen hypothecair krediet 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Uitkomsten Startbouwimpuls

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Vervolgstappen woningbouwontwikkeling in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164)

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken EPBD onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Nationale Aanpak Biobased Bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Herziening Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek; Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Financiering Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Middelen voor het herstructureren van kwetsbare wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer naar aanleiding van het interpellatiedebat implementatie Omgevingswet van 31 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Monitor Werking Omgevingswet, Evaluatie Omgevingswet,Regeringscommissaris Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Voortgang van de milieueffectrapportage bij de Nota Ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Aangescherpte voorkeursvolgorde zon

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Verlenging en wijziging van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Afschrift van het besluit op de (verlengings)aanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel inzake besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Publicatie deelbesluit 2 Woo-verzoek sjoemelen met energielabels en Energie-Indexen in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten)(Kamerstuk 36195)

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  35999 Bekrachtiging van het Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Wijziging van de Woningwet in verband met verlengde opschorting van de marktverkenning

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 109. 109

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 110. 110

  Kennisontbijt met kennisinstanties commissie Binnenlandse Zaken

 111. 111

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie

  do 25-01-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-02-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 07-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 21-03-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 18-04-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-05-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-06-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  do 04-07-2024 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
 112. 112

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid (tot nader order uitgesteld)
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof (tot nader order uitgesteld)
  Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023)
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting
  Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland)
  Commissiedebat Woningbouwopgave en koopsector

  Besluit: de commissie besluit het ongeplande commissiedebat Staat van de volkshuisvesting in te plannen zo spoedig mogelijk na het kerstreces. 
  Besluit: de commissie verzoekt de staf om t.b.v. de procedurevergadering van 25 januari 2024 een voorstel te doen voor de planning van het ongeplande commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof.
  Besluit: in de strategische procedurevergadering (te plannen in februari 2024) zal de commissie de planning van de commissiedebatten en eventuele samenvoegingen voor de langere termijn vaststellen. 
 113. 113

  Overzicht geplande activiteiten met commissie BiZa als volgcommissie (ter informatie)

  di 16-01-2024 16.30 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris (I&W)
 114. 114

  Debatten en dertigledendebatten

  12, 13 en 14 maart 2024 (week 11)
  - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag))