E-mailprocedure : Voorstel van het lid Grinwis (ChristenUnie) en het lid Bromet (GroenLinks) om een technische briefing te organiseren n.a.v. de stikstofbrieven van afgelopen vrijdag

De vergadering is geweest

15 februari 2023
14:00 uur
 
 
_____________________________________________
Van: Commissie LNV
Verzonden: woensdag 15 februari 2023 14:08
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Grinwis (ChristenUnie) en het lid Bromet (GroenLinks) om een technische briefing te organiseren n.a.v. de stikstofbrieven van afgelopen vrijdag
 
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, PvdD, FvD, SGP, Volt en BBB zijn voor het voorstel van de ChristenUnie en GroenLinks.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat er een meerderheid* is voor het voorstel en dat de technische briefing ‘Te ontwikkelen instrumentarium NPLG’ met een uur zal worden verlengd en zal worden aangevuld met de inhoud van de brieven die afgelopen vrijdag door de minister voor Natuur en Stikstof aan de Kamer zijn verstuurd. De  briefing zal plaatsvinden op woensdag 22 februari van 18.00 tot 20.00 uur en als volgt worden getiteld: ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) inclusief het instrumentarium’.
 
Met vriendelijke groet,
Sacha Dekker
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.

----
Van:
Commissie LNV
Verzonden: dinsdag 14 februari 2023 09:57
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Grinwis (ChristenUnie) en het lid Bromet (GroenLinks) om een technische briefing te organiseren n.a.v. de stikstofbrieven van afgelopen vrijdag - reactietermijn 15/02 14.00 uur
 
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Van de leden Grinwis (ChristenUnie) en Bromet (GroenLinks) is het voorstel binnengekomen om een technische briefing te organiseren, verzorgd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de inhoud van de brieven die afgelopen vrijdag zijn verstuurd aan de Kamer. Deze (aanvullende) briefing kan plaatsvinden op woensdag 22 februari van 19.00-20.00 uur, direct aansluitend aan de reeds ingeplande briefing over het te ontwikkelen instrumentarium inzake het NPLG die plaatsvindt van 18.00-19.00 uur. Indien dit voorstel een meerderheid krijgt, zal er één technische briefing worden georganiseerd op woensdag 22 februari van 18.00-20.00 uur getiteld: ‘Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) inclusief het instrumentarium’.
 
Deze leden zouden graag aanvullend op/ter verduidelijking van deze brieven onder meer specifiek technische informatie krijgen over het doel, de definitie, uitwerking en uitvoering van de piekbelasteraanpak en de aanwending van de opbrengst van deze aanpak (natuurherstel, legalisatieprogramma PAS-melders); de natuur- en klimaatdoelen; de bijdrage van de diverse sectoren aan de stikstofreductie en de evenredigheid daarvan en, gelet op de ontwikkelingen in het beleid met bijvoorbeeld de introductie van een piekbelasteraanpak, de actuele verhouding tussen het sturen op depositie en het sturen op emissie. 
 
U wordt hierbij vriendelijk verzocht om uiterlijk morgen (woensdag 15 februari 2023) om 14.00 uur, middels een allen-beantwoorden, op deze e-mail te laten weten of u dit voorstel steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Sacha Dekker
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Grinwis, P.A.
Verzonden: maandag 13 februari 2023 17:02
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: Verzoek om technische briefing n.a.v. de stikstofbrieven van afgelopen vrijdag
 
Beste collega’s,
 
Vooruitlopend op het plenaire stikstofdebat verzoek ik, samen met Laura Bromet, om een technische briefing door LNV over de inhoud van de afgelopen vrijdag verzonden brieven, bijvoorbeeld aansluitend op (of een uitbreiding van) de al gepland briefing over het NPLG 22 februari a.s. Graag zouden we aanvullend op/ter verduidelijking van deze brieven onder meer specifiek technische informatie krijgen over het doel, de definitie, uitwerking en uitvoering van de piekbelasteraanpak en de aanwending van de opbrengst van deze aanpak (natuurherstel, legalisatieprogramma PAS-melders); de natuur- en klimaatdoelen; de bijdrage van de diverse sectoren aan de stikstofreductie en de evenredigheid daarvan; en, gelet op de ontwikkelingen in het beleid met bijvoorbeeld de introductie van een piekbelasteraanpak, de actuele verhouding tussen het sturen op depositie en het sturen op emissie.
 
Hartelijke groet,
mede namens Laura Bromet,
 
Pieter Grinwis
 

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van het lid Grinwis (ChristenUnie) en het lid Bromet (GroenLinks) om een technische briefing te organiseren n.a.v. de stikstofbrieven van afgelopen vrijdag

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving PAS-meldingen en instellen onafhankelijke commissie (Kamerstuk 35334-218)

  Te behandelen:

  Loading data