Procedurevergadering : Procedurevergadering VWS

De vergadering is geweest

19 januari 2023
13:00 - 14:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • J. van den Hil (VVD)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • H. Bevers (VVD)
 • H.M. Palland (CDA)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • F. Sahla (D66)
 • R. Raemakers (D66)
 • L.M. Werner (CDA)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)
 • M. Agema (PVV)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor VWS d.d. 19 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  36167 Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Kennisgeving van bekrachtiging van de Wet van 6 december 2022, houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2022 op de begroting van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Opschorting instemming ontwerpbegroting 2023 VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsnota cultuursensitieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening (Kamerstuk 35925-XVI-50) en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker 2022 en monitors 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerstreces 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het besluit toekomstige zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  DPIA levering COVID-19-vaccinatiedata (CIMS) door RIVM aan het CBS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aankondiging monitoring stapeling eigen betalingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over een regeling waarin is vastgelegd wat een passende vergoeding is voor de stroomkosten in 2023 (Kamerstuk 36252-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bijeenkomst EU Health Security Committee d.d. 29 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Adviezen en besluitvorming naar aanleiding van de epidemiologische situatie met betrekking tot het coronavirus in China

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Terugkoppeling IPCR en vervolgproces

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief aan de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland naar aanleiding van maatregelen voor reizigers vanuit China

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Werkplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nadere uitwerking programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken PGB in deze kabinetsperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgang Nationale Zorgreserve en advies Taskforce i.r.t. de Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over de administratie binnen de eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de uitspraak van de Hoge Raad over het hinderpaalcriterium inzake de Vrije Artsenkeuze en het voornemen tot het verlagen van de tarieven door verzekeraars voor ongecontracteerde GGZ- en wijkverpleging aanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift brief Openbaar Lichaam Saba m.b.t. dringende zorgen over functioneren van ZJCN

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezending documenten met betrekking tot de denktank desinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Hervormingsagenda Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over de impasse in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over een nulmeting voor het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & welzijn (TAZ) i.v.m. arbeidsmarktbeleid in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de moties ingediend tijdens het debat over de Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge Energieprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie over het vervolg verzoek over het openbaar maken van chat- en smsberichten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afbakeningsdocument van organisatie Ministerie van Financiën met overzicht van de beschikbare informatie over de hotspot COVID 19 crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Afbakeningsdocument hotspot COVID-19 van het ministerie van Algemene Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Initiatiefnota van het lid Westerveld: ons land is beperkt

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 16 december 2022)

  Besluit: Ter informatie.

  Gepland voor deze week (woensdag 18 januari 2023 vanaf 10.15 uur):
  1. Kamerstuk 36 002 - Verzamelwet VWS 2022. Op 9 mei 2022 is de nota n.a.v. het nader verslag uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 25 mei 2022.

  Aangemeld voor plenaire behandeling:
  1. Kamerstuk 35 515 - Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling 17 december 2020. Nogmaals aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 27 januari 2022. 
  2. Kamerstuk 35 844 - Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  3. Kamerstuk 35 942 - Wijziging van de Jeugdwet in verband met het versterken van de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten accommodatie (Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp). Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 13 oktober 2022. 
  4. Kamerstuk 36179 - Wijziging van de Wet uitvoering antidopingbeleid ter instelling van de Beoordelingscommissie dopingzaken. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 14 december 2022. 
  5. Kamerstuk 35870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 december 2022.

  Ter informatie: 
  1. Kamerstuk 35 384 - Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. Tijdens de stemmingen d.d. 13 september jl. heeft de Kamer besloten de stemmingen over de Wet op het bevolkingsonderzoek uit te stellen. In de brief van 13 december 2022 stelt de minister dat hij de uitkomst van een in het eerste kwartaal van 2023 te organiseren rondetafelgesprek met belanghebbenden (de consumenten/patiënten, de zorgprofessionals en aanbieders van preventief gezondheidsonderzoek) zal minister gebruiken om de definitieve koers voor het wetsvoorstel te bepalen, waarna hij de Kamer daarover zal informeren. 
 43. 43

  Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van de nota n.a.v. het verslag

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 33 703 - Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
  2. Kamerstuk 34 961 - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
  3. Kamerstuk 35 410 - Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende het wetsvoorstel Wet transparantieregister zorg. Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht. 
  4. Kamerstuk 34 445 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten ivm aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg. De commissie is in afwachting van de derde nota n.a.v. het verslag. Op 2 oktober 2019 is het derde verslag uitgebracht.
  5. Kamerstuk 36 167 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling apenpokken. Op 26 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
  6. Kamerstuk 36 159 - Wijziging van de Opiumwet in verband met het toevoegen van een derde lijst met als doel het tegengaan van de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen. Op 30 september 2022 is het verslag uitgebracht. 
 44. 44

  Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

  Besluit: Ter informatie. 
  1. Kamerstuk 36279 - Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment. Ontvangen d.d. 16 december 2022.
  2. Kamerstuk 36278 - Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg). Ontvangen d.d. 16 december 2022. 
 45. 45

  Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS (stand van zaken 13 januari 2023)

  Besluit: Ter informatie. 

  Gepland voor deze week
   (woensdag 18 januari 2023 vanaf 18.45 uur):
  1. Debat over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021, 15 maart 2022 en nogmaals opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022). 

  Nog niet ingepland:
  1. Debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (minister VWS, Minister-president, minister J&V, minister LZS) (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 22 februari 2022 en opnieuw aangevraagd op 22 november 2022 i.v.m. het feit dat het debat zou komen te vervallen op 30 november 2022).
  2. Debat over opnamestops en lange wachttijden op spoedeisendehulpposten als gevolg van toenemende druk (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 20 april 2022, dertigledendebat omgezet in een debat tijdens de RvW van 28 juni 2022). 
  3. Dertigledendebat over de gevolgen van het tekort op de arbeidsmarkt in de verpleeghuizen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  4. Dertigledendebat over het aantal daklozen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  5. Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  6. Dertigledendebat over personeelstekorten bij ambulancediensten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  7. Dertigledendebat over tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 6 september 2022).
  8. Debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022).
  9. Dertigledendebat over ouderenzorginstellingen die in de financiële problemen komen vanwege de hoge energiekosten (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  10. Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de RvW van 18 oktober 2022). 
  11. Debat over het niet informeren van de Kamer over de beschikbaarheid van opnames van OMT-vergaderingen (aangevraagd door het lid Hijink tijdens de extra-RvW van 20 oktober 2022).
  12. Dertigledendebat over discriminatie en de zorg (aangevraagd door het lid Kuzu tijdens de RvW van 1 november 2022).
  13. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ aangeeft de zorgplicht niet meer te kunnen garanderen (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  14. Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 15 november 2022). 
  15. Dertigledendebat over het opnemen van inflatiecompensatie in de overruimte met betrekking tot de lonen in de zorg (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 29 november 2022).
  16. Dertigledendebat over het besluit tot sluiten van de kinderhartcentra (aangevraagd door het lid Bushoff tijdens de RvW van 6 december 2022).
  17. Dertigledendebat over de hervormingsagenda jeugd (aangevraagd door het lid Mohandis tijdens de RvW van 20 december 2022).
 46. 46

  Overzicht tweeminutendebatten

  Besluit: Ter informatie.
 47. 47

  Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en wetgevingsoverleggen (WGO's)

  Besluit: Het commissiedebat Medische ethiek/orgaandonatie op 26 januari a.s. wordt tot nader order uitgesteld (zie agendapunt 54 en 55).

  A. Reeds ingepland:
  1. CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg (wo 18 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  2. CD Medische ethiek / orgaandonatie (do 26 januari 2023, 13.00-17.00 uur) 
  3. CD Gehandicaptenbeleid (wo 1 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  4. CD Medische preventie (do 16 februari 2023, 10.00 - 14.00 uur)
  5. CD EU-Gezondheidsraad (wo 8 maart 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  6. CD Verduurzaming van de zorg (do 9 maart, 10.00 - 13.00 uur)
  7. CD Geneesmiddelenbeleid (wo 22 maart 2023 10.00 - 14.00 uur)
  8. CD Drugspreventie en verslavingszorg (wo 29 maart 2023, 13.00 - 17.00 uur)
  9. CD EU-Gezondheidsraad (wo 7 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur) 
  10. CD Pakketbeheer (do 8 juni 2023, 14.00 - 17.00 uur)
  11. CD Zorgverzekeringswet (wo 14 juni 2023, 10.00 - 14.00 uur).

  B. In concept ingepland: 
  De commissie heeft tijdens haar procedurevergadering d.d. 22 december 2022 besloten een commissiedebat Sportbeleid in te plannen in het eerste kwartaal van 2023. In een volgende procedurevergadering zal een datum hiervoor aan de commissie worden voorgelegd. 


  C. Op een later moment opnieuw in te plannen:
  1. CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
  2. CD Oorlogsgetroffenen (stond gepland op 17 november 2022, 10.00 - 14.00 uur)
 48. 48

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten

  Besluit: Ter informatie. 
  1. CD Acute Zorg 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022.
  2. CD Administratieve lasten in de zorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 oktober 2022. 
  3. CD Bloedvoorziening 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 26 augustus 2022. 
  4. CD Caribisch Nederland - VWS 1 geagendeerde brief d.d. 28 november 2022.
  5. CD Doelgroepenvervoer nog geen geagendeerde brieven. 
  6. CD Eerstelijnszorg 1 geagendeerde brief d.d. 7 juli 2022. 
  7. CD Eigen bijdragen in de zorg nog geen geagendeerde brieven. 
  8. CD E-health / slimme zorg 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 november 2022. 
  9. CD Fokuswonen nog geen geagendeerde brieven. 
  10. CD Gegevensuitwisseling en -bescherming in de zorg 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 11 november 2022. 
  11. CD GGZ nog geen geagendeerde brieven.  
  12. CD Goed bestuur in de zorg 5 geagendeerde brieven, minst recente brief d.d. 22 april 2022. 
  13. CD Hulpmiddelenbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 2 september 2022.  
  14. CD Huiselijk geweld / kindermishandeling / geweld in afhankelijkheidsrelaties 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 juni 2021.
  15. CD IGJ 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 oktober 2022. 
  16. CD Jeugdbeleid 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 december 2022.
  17. CD Leefstijlpreventie nog geen geagendeerde brieven.
  18. CD Maatschappelijke opvang / beschermd wonen 1 geagendeerde brief d.d. 15 december 2022. 
  19. CD Medisch zorglandschap 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 augustus 2022. 
  20. CD Mondzorg 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 september 2022.
  21. CD Ontwikkelingen rondom het coronavirus 4 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 9 december 2022.
  22. CD Ouderenzorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 5 juli 2022. 
  23. CD Patiëntveiligheid nog geen geagendeerde brieven. 
  24. CD Patiënten en -cliëntenrechten 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2022. 
  25. CD PGB 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 12 juli 2022.  
  26. CD Sportbeleid 5 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 november 2022.
  27. CD Suïcidepreventie nog geen geagendeerde brieven. 
 49. 49

  Overzicht van ongeplande commissiedebatten (vervolg)

  Besluit: De commissie besluit vóór 1 april 2023 een CD Wijkverpleging te houden.
  1. CD Verpleeghuiszorg/Wlz 15 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 mei 2022. 
  2. CD Voedselveiligheid 12 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2020.
  3. CD Wijkverpleging 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 juni 2022.
  4. CD Wmo 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 22 april 2022.
  5. CD Ziekenhuiszorg 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 17 juni 2022.
  6. CD Zorgfraude 1 geagendeerde brief d.d. 29 juni 2022.
  7. CD Zwangerschap en geboorte 7 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 juni 2022.
 50. 50

  Overzicht van rondetafelgesprekken

  Besluit: Het RTG over een lerende cultuur in de GGZ wordt geschrapt van het overzicht van ongeplande rondetafelgesprekken.

  Gepland: 
  1.  RTG over de stijging van het aantal mensen met een psychische stoornis - woensdag 22 februari 2023 van 10.00 tot 13.00 uur. Zie tevens agendapunt 42. 

  Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken:
  1. RTG over een lerende cultuur in de GGZ. De commissie besluit dit rtg af te voeren.
  2. RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. 
  3. RTG over het onderzoeksrapport 'Bouwen aan Bescherming'. Datum voor het RTG nader te bepalen. 
 51. 51

  Overzicht van technische briefings en gesprekken

  Besluit: Het gesprek met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over de Nederlandse Kankeratlas zal niet plaatsvinden. Er hebben zich te weinig leden voor dit gesprek aangemeld.

  Gepland: 
  1. Gesprek met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) over de Nederlandse Kankeratlas - in concept ingepland op dinsdag 31 januari 2023 van 17.00 tot 18.00 uur. 

  Nog in te plannen:
  1. Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 52. 52

  Behandelvoorstel voor het EU-voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/745 en (EU) 2017/746 wat betreft de overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagonistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Jaarverslag 2021 Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken en planning conceptregeling levensbeëindiging bij kinderen 1-12 jaar

  Te behandelen:

  Loading data