Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

14 september 2023
10:15 - 11:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën
Op de agenda van deze vergadering staan alle zaken op het terrein van de commissie Financiën die in de procedurevergadering van 6 september jl. niet controversieel zijn verklaard en waarover nog een behandelbesluit moet worden genomen.

Daarnaast staan op deze agenda alle recente brieven van de minister en de staatssecretarissen van Financiën ten aanzien waarvan nog dient te worden besproken of de commissie deze brieven al dan niet controversieel acht; deze brieven zijn daarom (als eerste) "ter bespreking" geagendeerd. Bij deze brieven is evenwel direct een (tweede) behandelvoorstel geformuleerd, voor het geval de commissie deze brieven niet-controversieel acht.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • M. Grevink (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Kat (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 juli 2023 en de besluitenlijst van de extra procedurevergadering van 6 september 2023 zijn vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Appreciatie van de motie van het lid Omtzigt over met Duitsland c.s. optrekken en niet instemmen met voorstellen die geen kwantitatieve criteria bevatten voor de jaarlijkse reductie van de te hoge overheidsschulden (Kamerstuk 21501-20-1965)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Digitale Euro

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 15 en 16 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling, besluit en verordening - introductie nieuwe eigen middelen en terbeschikkingstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden, over de staat van de afhandeling Toeslagenaffaire

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet cameratoezicht douane (36345)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wet minimumbelasting 2024 (36369)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Openbaarmaking vertrouwelijke Kamerbrieven KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op een brief m.b.t. SNS REAAL

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksopzet periodieke rapportage Financiële Markten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  FinTech-onderzoek 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Speculatieve handel in landbouwgrond

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  NLFI voortgangsrapportage Volksbank 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanwijzing DNB aan de Volksbank

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwikkelingen proces eventuele verkoop TenneT Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Participatie in Stedin

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verbetering informatiehuishouding en -voorziening ministerie van Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag integriteit 2022 van het ministerie van Financiën en jaarrapportage 2022 van de Commissie integriteit Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ombuigingslijst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Publicatie Fiscale maatregelenlijst 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 13 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Periodieke Rapportage artikel 12 - Kasbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens over Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rapport dubbele energiebelasting achter de kleinverbruikaansluiting bij opslag van elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoek naar een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Toezeggingen gedaan tijdens het debat Belastingplan 2023, over Onderzoeken vliegbelasting transferpassagiers, AirRail en privévliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanpassingen Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoek naar een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Inwerkingtreding Wet Stroomlijnen onderdeel rechtsbescherming bij belastingschulden

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Ambtelijk rapport aanpak fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag van een schriftelijk overleg over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek BPM en WOZ (Kamerstuk 29279-776)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitkomst IF-vergadering 10-12 juli over herziening internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Inhoud pakket Belastingplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beleidsdoorlichting artikel 5 begroting IX: Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie onderzoek deel I werkwijze voormalig Combiteam Aanpak Facilitators

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Auditrapport Wet politiegegevens (Wpg) betreffende de directies Particulieren, MKB en Grote Ondernemingen (GO) van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Woo-besluit over de compliance map van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie op de brief van de inspecteur-generaal (IG) van de Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD) over knelpunten uit de praktijk van sociaal raadslieden

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Betalingsregeling coronabelastingschulden augustus 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van een schriftelijk overleg over de informatiehuishouding Belastingdienst en Toeslagen (o.a. Kamerstuk 29362-327)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Stand van zaken invorderingsstrategieën Belastingdienst en Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Verslag van een schriftelijk overleg over laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp (o.a. Kamerstuk 31066-1264)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op het bericht ‘Corruptie is bij de Belastingdienst lastig te traceren’ (op verzoek van het lid Azarkan)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over een FSV-vermelding

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie over een FSV-vermelding

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stimuleringsbeleid emissievrije personenauto's - "hand aan de kraan" analyse 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Het pensioenvermogen van ondernemers in de statistieken

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Tweede Deelbesluit 2 Woo-besluitalgoritmes bij Belastingdienst en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Onderzoeken Betalen naar Gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Vervolgstappen met betrekking tot de keuzes van het toekomstige stelsel in box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op het position paper van ‘Public Value’ ten behoeve van het op 9 mei gevoerde Commissiedebat over de ‘toekomst van box 3’

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Stand van zaken Douane 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Stand van zaken Dienst Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Schuldhulpverleningsaanbod voor jongeren onder de kindregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Toezeggingen, gedaan tijdens het debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht' van 23 mei 2023, inzake reconstructie van de mail van 5 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op verzoek commissie over de nog openstaande vragen uit het plenaire debat over de opvolging van het rapport ‘Ongekend onrecht’ van 23 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie op verzoek commissie inzake klacht over werkwijze Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Uitvoering van het amendement van het lid Leijten over het bieden van een persoonlijk gesprek en integrale behandeling voor ex-partners (Kamerstuk 36352-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beleid uitbetaling kindregeling in geval van gezagsbeëindiging

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Afdoening toezegging uit debat opvolging Ongekend Onrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Publicatie documenten Informatiepunt Kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Maatregelen met betrekking tot Commissie Werkelijke Schade (CWS)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Antwoorden op vragen van de commissie over het verzoekschrift van mw. J. U. d. B.-S.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over een situatie als ex-student en de aanspraak op ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Drie op 6 juli 2023 nagezonden beslisnota's bij op 30 juni 2023 aan de Kamer gezonden brieven

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Brieven over het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Jaarlijkse Informatiebrief risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van ECB beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 11 mei 2023, over documenten m.b.t. Digital Currency Governance Consortium van het World Economic Forum

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Roemenië

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Italië

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Overzicht uitbetalingen RRF tweede kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verslag Jaarvergadering Europese Investeringsbank

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Voorstel Jaarbegroting Europese Unie 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Derde aanvullende EU-begroting 2023 en Raadspositie EU-jaarbegroting 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Fiche: Verordening ESG-ratingbureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Fiche: Richtlijnvoorstel snellere en veiligere vermindering teveel ingehouden bronbelasting (‘FASTER’)

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Uitvoering van de motie van de leden Dassen en Slootweg over het in kaart brengen van Europese middelen die voor Nederland beschikbaar zijn (Kamerstuk 36350-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verslag van een schriftelijk overleg over planning BNC-fiche mogelijke voorstellen van de Europese Commissie voor nieuwe eigen middelen (Kamerstuk 22112-3722)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 90. 90

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Verordening en richtlijnen wijziging Europees crisisraamwerk voor banken (CMDI review) (Kamerstuk 22112-3691)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 91. 91

  Kabinetsappreciatie op het AIV-adviesrapport 'Internationale rol van de Euro'

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Fiche: Verordening contant geld als wettig betaalmiddel

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Fiche: Verordening raamwerk delen financiële klantdata

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Fiche: Herziene richtlijn en verordening betaaldiensten (PSD3 en PSR)

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 september 2023 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Uitnodiging voor de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie op 26 en 27 oktober 2023 in Madrid (Artikel 13-conferentie).

 97. 97

  Aanbod Europese Rekenkamer inzake gesprek over Jaarverslag 2022

  Besluit: De commissie gaat in op het aanbod van de Europese Rekenkamer inzake een toelichtend gesprek over het jaarverslag 2022.

  Noot: Op donderdag 5 oktober 2023 publiceert de Europese Rekenkamer haar jaarverslag over de EU-begroting 2022. Het jaarverslag bevat het oordeel over de jaarrekening van de EU en de rechtmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de EU en van de besteding van het coronaherstelfonds. De structuur van het jaarverslag zal vergelijkbaar zijn met dat over 2021 en de Europese Rekenkamer zal ook een samenvatting beschikbaar stellen.
   
  Het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, dhr. Stef Blok, biedt aan het jaarverslag op de dag van publicatie of kort daarna aan de relevante Kamercommissies te presenteren.
  Deelname aan het gesprek wordt per e-mail geïnventariseerd.
 98. 98

  Aanbod gesprek over Septemberrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht Raad van State

  Besluit: De commissie besluit een openbaar gesprek in te plannen met de Raad van State op dinsdag 3 oktober van 16.45 uur tot 17.45 uur over de op Prinsjesdag te ontvangen Septemberrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.

  Noot: De Raad van State biedt de commissie aan een gesprek te voeren over de Septemberrapportage, die hij opstelt in het kader van zijn taak als onafhankelijk begrotingstoezichthouder, voortvloeiende uit het Stabiliteitsverdrag dat 25 EU-lidstaten in 2012 hebben gesloten.
 99. 99

  Verzoek tot aanbieding petitie "Stop de limonadetaks op plantaardige melk"

 100. 100

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit:
  • De commissie besluit, gelet op het besluit van de Kamer tot het houden van een verkiezingsreces vanaf 27 oktober 2023, een aantal commissiedebatten tot nader order uit te stellen.
  • Voorts besluit de commissie het in de maand november voorziene commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag reeds te houden op donderdag 12 oktober 2023. Voorafgaand aan dat debat wenst de commissie inbreng te leveren voor het stellen van schriftelijke vragen over de naar verwachting op 6 oktober 2023 te ontvangen voortgangsrapportage; van het houden van een technische briefing ziet de commissie bij voorbaat af.
  • Daarnaast besluit de commissie om het op woensdag 1 november 2023 voorziene commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad om te zetten in een schriftelijk overleg (inbrengtermijn nog te bepalen).
  Gelet op het voorgaande ziet de commissieplanning er thans als volgt uit:
   
  di 10-10-2023 16.30 - 20.30 uur Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  do 12-10-2023 13.30 - 18.30 uur Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 18-10-2023 11.00 - 19.00 uur (eerste) Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  ma 23-10-2023 11.00 - 23.00 uur (tweede) Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024

  Tot nader order uitgestelde commissiedebatten:
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Financiële markten
 101. 101

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: de commissie besluit de hieronder vermelde, nog niet geplande commissiedebatten in elk geval niet voor het verkiezingsreces te houden.

  Nog niet ingeplande debatten:

  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Werknemersparticipatie
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Belastingdienst
  Commissiedebat Accountancy (voorjaar 2024)
 102. 102

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Van het overzicht is kennisgenomen.

  Procedurevergaderingen
  do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën 
  do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  ma 25-09-2023 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2024
  woe 27-09-2023 10.00 - 11.00 Openbare technische briefing over de CBS-publicatie "Vermogensverschil tussen huishoudens kleiner bij meetellen pensioenopbouw" (september 2023)
  di 03-10-2023 16.45 - 17.45 uur Openbaar gesprek over de Septemberrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht van de Raad van State

  Nog te plannen
  Gesprek met het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, dhr. Stef Blok over het jaarverslag over de EU-begroting 2022.
  (Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (najaar 2023)
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken" (najaar 2023)
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) (najaar 2023)
  Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni (najaar 2023)
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 103. 103

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 september))

  Besluit: Ter informatie.

  3, 4 en 5 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen (inclusief 36 410-IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024) 

  24, 25 en 26 oktober (week 43)
  - Belastingplan 2024 (incl. stemmingen)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:

  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)) (re- en dupliek)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 104. 104

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 8 september 2023)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  7. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  5. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  7. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  23. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
  40. Dertigledendebat over het rapport van de Commissie sociaal minimum (Kuiken) (minister Financiën, minister Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen)
 105. 105

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.

  2023Z13491 Aan de minister van Financiën - Verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten inzake EU-voorstel nieuwe eigen middelen 2023 (07-07-2023)
  2023Z13504 Aan staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek ADR te vragen intern onderzoek uit te voeren bij de UHT en de CWS (07-07-2023)
  2023Z13500 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek beantwoording vragen uit het plenaire debat op 23 mei 2023 over de opvolging van het rapport ‘Ongekend onrecht’ (07-07-2023)
  2023Z13470 Aan de minister-president - Verzoek om reeds in kalenderjaar 2023 te rapporteren over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht' (07-07-2023)
  2023Z11759 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake vragen, constateringen en aanbevelingen betreffende de 14e voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag (23-06-2023)
  2023Z11766 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake herstel kinderopvangtoeslagzaken (23-06-2023)
  2023Z11769 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake aanpak hersteloperatie toeslagen (23-06-2023)
  2023Z11757 Aan de minister van Financiën - Verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten in de onderhandelingen over het EU-voorstel digitale euro (23-06-2023)
  2023Z11633 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek toelichting Databank auto (22-06-2023)
  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)
  2023Z09425 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update van de Eerlijke Bankwijzer (26-05-2023)
  2023Z12372 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake werkwijze Belastingdienst (17-05-2023)