Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

16 februari 2023
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K.B. Hagen (D66)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F. Boulakjar (D66)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • C. (Chris) Simons (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Binnenlandse Zaken d.d. 16 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Van Baarle over een grondwetswijziging om de vrijstelling van belastingen voor leden van het Koninklijk Huis af te schaffen (Kamerstuk 36200-III-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een ruimhartige verhoging van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van waterschappen (Kamerstuk 36200-VII-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel kabinetsreactie op het onderzoeksrapport over eeuwigdurende grafrust

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over “Voorstellen ter versterking van de onafhankelijkheid van rijksinspectie''

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de conclusie onderzoek naar het gebruik van afkomstgerelateerde gegevens in de processen en applicaties van het ministerie van BZK (Kamerstuk 26643-938)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van de leden Bromet en Van der Plas over onderzoeken hoe de rijksoverheid meer biologische producten kan afnemen (Kamerstuk 35925-VII-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op motie Peters en Bruins (Kamerstuk 24515-590) en moties Krol over vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen (Kamerstuk 35300-VII-34 en Kamerstuk 24515-524) (Kamerstuk 24515-605)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit houdende tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken over voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Woo-besluit inzake documenten over de totstandkoming handreiking en instructie bewaren chatberichten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Adviezen over het bewaren en beheren van chatberichten bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Sylvana Simons over de mogelijkheden van constitutionele toetsing voor inwoners op Bonaire, Statia en Saba (Kamerstuk 36200-VII-44)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over constitutionele toetsing op 14 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Brief van het lid Leijten over de stand van zaken van de initiatief zoals die is aangekondigd in de memorie van toelichting bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende een verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Appreciatie moties ingediend tijdens het plenaire debat over de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden en een in te stellen bewustwordingsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Leijten over langdurige Nederlandse betrokkenheid bij het behoud van materieel en immaterieel erfgoed van de slavernij- en koloniale geschiedenis (Kamerstuk 36284-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Brief commissie voor de Werkwijze inzake invoeringstoets bij wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 23. 23

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen cie BiZa tussen 26 januari en 10 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Notitie van de wetgevingsrapporteurs Rajkowski (VVD), Hammelburg (D66) en Koekkoek (Volt) inzake voorstel voor behandeling van de Tijdelijke wet cyberoperatie (36262)

 27. 27

  Samenstelling van de Benoemingscommissie t.b.v. vacatures voor een lid van de CTIVD en een plaatsvervangend lid van de TIB.

  Besluit: De commissie stelt een Benoemingscommissie vast bestaande uit de leden Rajkowski (VVD), Dekker-Abdulaziz (D66), Geurts (CDA) en Leijten (SP).
 28. 28

  Verzoek van de initiatiefnemers van ‘‘Verhoog de Kiesdrempel’’ (o.a. dhr. Ritzen, oud-minister van OCW) om op dinsdag 21 maart 2023 een petitie aan te bieden over het invoeren van een kiesdrempel van 3 zetels voor de Tweede Kamerverkiezingen.

  Besluit: Petitieaanbieding organiseren op 21 maart 2023.
 29. 29

  Debatten en dertigledendebatten

  14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)
  - Tweeminutendebat Discriminatie, racisme en mensenrechten (CD 26/1)

  28, 29 en 30 maart 2023 (week 13)
  - 36 047 (Voorstel van wet van de leden Sneller en Kathmann tot wijziging van de Kieswet in verband met de permanente invoering van de mogelijkheid voor kiezers om gedurende twee dagen voorafgaand aan de dag van de stemming vervroegd te stemmen in het stemlokaal (Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal))

  Te agenderen debatten
  4. Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen (Marijnissen) (Minister-president)
  24. Debat over de Staat van de Uitvoering (Dekker-Abdulaziz) (minister BZK)

  Te agenderen dertigledendebatten
  8. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering van chatberichten bij het ministerie van Algemene Zaken (Omtzigt) (Minister-president)
  27. Dertigledendebat over de informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer (Omtzigt) (Minister-president)
  43. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland de laagste score krijgt op de Corruption Perceptions Index (Omtzigt) (Minister-president, minister BZK)

   
 30. 30

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  do 16-02-2023 13.30 - 17.00 Commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de Woo/Wob
  wo 22-02-2023 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie van het lid Ellian over "trouw aan de publieke taak" toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen (Kamerstuk 35570-63) (TK 29 362-320)
  do 09-03-2023 10.15 - 11.15 Gesprek met de Stuurgroep Staat van de Uitvoering
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 16-03-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Wet open overheid
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 12-04-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Constitutionele toetsing
  do 13-04-2023 13.00 - 16.30 Commissiedebat Integriteit openbaar bestuur
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 08-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Functioneren Rijksdienst
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 31. 31

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie
  Commissiedebat Desinformatie en digitale inmenging
  Commissiedebat Digitalisering
  Rondetafelgesprek Financiële positie gemeenten (in afwachting van het voorstel. Aanvrager is Bromet)
  Commissiedebat Financiën decentrale overheden (in te plannen na ontvangst brief minister over de nieuwe financieringssysteem die begin 2023 wordt verwacht)
  Gesprek Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (tot nader order uitgesteld i.v.m. overlap plenair debat)
  Commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking
  Commissiedebat Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Baarle over “Eeuwigdurende grafrust bereikbaar voor iedere Nederlander”
  Commissiedebat IVD-aangelegenheden
  Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)
  Commissiedebat Regiodeals
  Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'
  Commissiedebat Staatscommissie rechtsstaat
  Commissiedebat Versterking lokaal bestuur
  Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld)
  Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging
 32. 32

  Opnieuw plannen commissiedebat Archivering van stukken door bewindspersonen onder de Archiefwet en de Woo/Wob

  Op 9 februari 2023 heeft de commissie besloten het commissiedebat uit te stellen tot na ontvangst van de kabinetsreactie (uiterlijk 19 april 2023). De eerstvolgende mogelijkheid om het debat met zowel de minister van BZK als de minister-president te voeren is 31 mei 2023 van 14.30-18.00 uur.
  Besluit: De commissie besluit het commissiedebat zo spoedig mogelijk na 19 april 2023 te willen voeren met de minister van BZK (bij voorkeur eerder dan 31 mei 2023).
  Besluit: De commissie besluit tot het organiseren van een rondetafelgesprek met de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, de Parlementair advocaat, het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding, voorafgaand aan het commissiedebat.
 33. 33

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden Wonen en Ruimtelijke Ordening d.d. 16 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift van de beantwoording van de vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (Kamerstuk 36171-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Meer kansen voor koopstarters

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang woningbouwlocaties

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanpak wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-246)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitnodiging Dag voor de Publiek Dienstverlening d.d. 22 juni 2023

 43. 43

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Debatten en dertigledendebatten

  14, 15 en 16 februari 2023 (week 7)
  - 36 130 (Wet goed verhuurderschap)

  21, 22 en 23 februari 2023 (week 8)
  - 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)
  - 36 195 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten))

  Te agenderen debatten
  10. Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (minister VRO)

  Besluit: De commissie spreekt de wens uit het Debat over het niet halen van de woningbouwambities (Nijboer) (minister VRO) in te plannen de eerste week na het voorjaarsreces.
 45. 45

  Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

  di 21-02-2023 13.45 - 14.00 Petitie Verzoek Woonbond, mede namens aantal studenten, tot aanbieding brandbrief m.b.t. noodzaak voor wijziging Wet doorstroming huurmarkt 2015 en Wooncrisiskwartet
  wo 22-02-2023 14.00 - 18.00 Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 09-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 23-03-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 06-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 20-04-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  wo 17-05-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 01-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 15-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
  do 29-06-2023 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken
 46. 46

  Overzicht ongeplande commissieactiviteiten (ter informatie)

  Commissiedebat Bouwregelgeving
  Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Commissiedebat Leefbaarheid en veiligheid
  Commissiedebat Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof
  Commissiedebat Ruimtelijke Ordening
  Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting