Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Consultatie: Regulering van het op de markt brengen en het gebruik van chemische stoffen met een hoog risico

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beslisnota's omtrent verstrekking archief Commissie Dossier J.A. Poch

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447-21)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitnodiging bijeenkomst visie politiefunctie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  WODC onderzoek naar zelfonderzoek en zelfmelding van fraude en corruptie door bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het artikel in AD "te lang is probleem van rechtsextremisten gebagatelliseerd"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak online discriminatie, racisme en hate speech

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inzetkader Gezichtsherkenningstechnologie Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoeksrapport 'Onderzoek taken en taakuitvoering Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie, Racisme en Mensenrechten van 26 januari 2023, over 'Koranverscheuring door Pegida'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Integrale aanpak Online Fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Publicatie Onderzoeksraad voor Veiligheid over onderzoek 'Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing van 1 februari 2023, over o.a. de blusinstructie en de uitgevoerde onderzoeken in relatie tot de Richtlijn Veilig optreden bij vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Arrestaties van aanhangers van de ‘Reichsburger’-beweging in Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eind- en evaluatierapport van het WODC-onderzoek ‘Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vervanging tapsysteem politie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie van de Wet bronbescherming strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie op het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Jeugdcriminaliteit over 'Werken aan een effectievere detentie van jeugdigen'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeksrapport 'Beloningsverschillen rechterlijke macht'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift brief aan de Stichting Forum Levenslang inzake de heer Singh

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Uitspraak gerechtshof verbiedt de Marechaussee ras en etniciteit te gebruiken als indicator in selectiebeslissingen t.b.v. MTV-controles

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Landenbeleid Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Actuele situatie AMV en contactpersoon kind

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2023, over het bericht ‘Uitzetten afgewezen asielzoekers blijft moeizaam, 2550 vliegtickets geannuleerd’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 maart 2023, over het bericht ‘Particulier onroerend goed in Haarlemmermeer kan worden aangewezen voor huisvesting asielzoekers’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie rapport ‘Van incident tot misdrijf? Het verband tussen betrokkenheid bij incidenten en verdachtenregistraties onder COA-bewoners 2017-2021’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken over de maatregelen met betrekking tot de opvangopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Herziening Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 9 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief van de leden Ellian en Bikker inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brievenlijst

 40. 40

  Rapporteurs jaarverslag en slotwet

  Wenst u rapporteurs te benoemen voor het jaarverslag en slotwet 2022?
  - De leden Mutluer en Ellian hebben zich aangemeld als rapporteurs.