Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat inzake samenwerking met betrekking tot verkeersovertredingen; ‘s-Gravenhage, 26 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk (Kamerstuk 36251-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsreactie eindrapport vreemdeling in de keten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verdragsonderhandelingen Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang JenV beleidsagenda Caribisch Nederland 2021-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten (Kamerstuk 36036)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afbakeningsdocument Hotspot COVID-19 Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de rapportage naar aanleiding van de motie Van der Plas over loskoppelen crisis- en analysefuncties

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het begrotingsdebat Justitie en Veiligheid van 17 november 2022, over gesprek met medewerkers van Reclassering Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Inhoudelijke beleidsreactie op voortgangsbrief intensief toezicht JJI's, reactie op brief AWRJ en stand van zaken zelfmelders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Addendum bij brief ‘Bevindingen Inspectie JenV onderzoek naar kinderopvangtoeslagaffaire en jeugdbescherming’ (Kamerstuk 31839-908)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Het evaluatierapport over Nederland over de wederzijdse erkenning van straffen en maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het Amendement van het lid Omtzigt over het toevoegen van wetenschappelijk onderzoek aan de doelen (Kamerstuk 36275-7)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  WODC-onderzoek Naleving van de AVG door overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het onderzoeksrapport 'Het gebiedsverbod in perspectief'

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over voorstel van rijkswet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over het afschermen van en het beperken van de toegang tot gegevens in het Kadaster (Kamerstuk 36171-11)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie WODC-onderzoek onbelemmerd spreekrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  WODC-onderzoek naar uitsluiting door religieuze gemeenschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsreactie Adviesraad Migratie "Een huis voor statushouders"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbevelingen n.a.v. het evaluatierapport 'Besluit Adviescollege levenslanggestraften'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport Auditdienst Rijk over 'Besluitvorming over berichtenservice eMates'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Ouderschapsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Maatregelen opvangopgave voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verlengen wettelijke beslistermijn asielaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over het inspectiebezoek aan de Handhaving en Toezichtlocatie van het COA in Hoogeveen op 8 en 9 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Markuszower, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 februari 2023, over het bericht ‘Petitie tegen vrijlating tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar Jan S.: ‘Monster van Assen’ vrij?’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over nareismaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitwerking maatregelen opvangopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ‘Gebruik lachgas ondanks verbod nog onbestraft’

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Richtlijn materieel insolventierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op de resterende vragen commissie over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 26 en 27 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: API verordening grensbewaking

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: API verordening rechtshandhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Mededeling over het EU-actieplan tegen de illegale handel in cultuurgoederen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Lijst met EU-voorstellen tot 16 februari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitnodiging ambassadeursconferentie 29 maart 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Brievenlijst

 48. 48

  Verzoek Hoge Raad