Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 januari 2023
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.H. van Meenen (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • A. Kuik (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • R. Verkuijlen (VVD)
 • S. Mutluer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de uitbreiding van de strafbaarheid voor schadetoebrengende gedragingen ten behoeve van een buitenlandse mogendheid (uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het laten vervallen van de bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de minister met betrekking tot de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie (Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de motie van de leden Slootweg en Helder over de uitzonderingsgrond in artikel 184 van de Wegenverkeerswet helemaal schrappen (Kamerstuk 33552-96)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Woo verzoek Evaluatiecommissie Tuitjenhorn (tweede deelbesluit)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de motie van de leden Kuiken en Jasper van Dijk over niemand vanuit Nederland uitleveren aan Ankara (Kamerstuk 21501-02-2571)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapportage monitor bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op de evaluatie van de Veiligheidswet BES

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Monitoring tolk- en vertaaldiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie gemeentelijke Versterkingsgelden 2020 - 2021 en beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  WODC-rapport 'Koers bepalen'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘Handreiking ex ante evaluatie Contraterrorismebeleid. Instrumentarium voor de beleidsambtenaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eindrapport Tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit van 10 november 2022, over de wijze waarop de nieuwe strafbaarstelling van het verblijf op logistieke knooppunten tot nu toe toepassing heeft gevonden in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsreactie op het rapport 'Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Woo-besluit over onteigening of schending van het eigendomsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzending van de achtste periodieke rapportage on het VN-Verdrag tegen foltering en andere onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 december 2022, over het bericht dat de voormalig NCTV zorgen over geheime moskeeonderzoeken verzweeg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Terrorisme en Extremisme van 24 november 2022, over de bevoegdheden van burgemeesters ten aanzien van het tegengaan van (online) radicalisering en extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezeggingen inzake de 'brief over de lessen uit Italië' en 'aparte rechtsgang'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Instrumenten politie en veiligheidsinstanties bij stikstofprotesten en thuisbezoeken politici

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Landelijk beeld jaarwisseling 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over de burgerbrief over de kosten van het landelijk telefoonnummer van de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Oude-zaken-zitting

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief Personen- en Familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken werkagenda strafrechtketen LVB-proof en evaluatie SCIL

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Staat van de wetgevingskwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling aanwijzing functies VOG politiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op de motie van de leden Sneller en Van Nispen over de informatieverstrekking over de ambtelijke bijstand bij het opstellen van amendementen (Kamerstuk 35869-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Beëindigen project Beheerrelease Gemeenschappelijke executiemanagement module DJI (BGD)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over het bericht uit de Telegraaf “Mededader vergismoord Beuningen knipt enkelband door en is op de vlucht”

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Realisatie zittingszaal in PI Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Leges: stroomlijnen legeshuis voor reguliere verblijfsdoelen en jaarlijkse indexering

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Opzet heroriëntatie asielbeleid en asielstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitspraken nareismaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Tijdelijk opschorten nareismaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  15c-situatie in delen van Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat vreemdelingen- en asielbeleid op 15 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Mensenhandel en prostitutie op 24 februari 2022, over de stand van zaken dan wel de afronding van een aantal trajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van de formele JBZ-Raad van 8-9 december

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 26 en 27 januari

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Rapport "Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers"

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om een kabinetsreactie op het nieuws van 13 januari dat burgemeesters met een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) in hun gemeente hebben aangegeven dat de clubs in het vervolg voor elke wedstrijd vooraf een vergunning moeten aanvragen.

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om een kabinetsreactie op het bericht dat bijna een kwart van de jongere Nederlanders de feiten over de Holocaust niet gelooft d.d. 25 januari 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data