Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9-3-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over uitvoering van de motie van het lid Mohandis c.s. over verkennen of het sanctiebeleid kan worden aangescherpt en verduidelijkt (Kamerstuk 32827-255)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake de aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling (Kamerstuk 32827-273)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het rapport 'Een bredere kijk op financiering' van Cultuur+Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over de aangenomen motie van de leden Werner en Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen (Kamerstuk 36200-VIII-167)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken inplannen debat persveiligheid en persvrijheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Start consultatie- en interactieve fase Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma Rathenau Instituut 2023-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het debat wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs (Kamerstuk 35765)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Werkagenda en stagepact mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Plan voor het Delta Climate Center (DCC)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitslag eerste financieringsronde Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Consequenties besluit leermiddelendistribiteur TLN te stoppen met dienstverlening voor mbo en hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Reactie op adviesrapport 'Taal en Rekenen in het vizier' en het rapport 'Peil. Leesvaardigheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Adviesrapport KNAW ‘Waarde van wetenschap. Observeren, weten en meten’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan de gezamenlijke vakorganisaties over long COVID bij onderwijspersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Versterken medezeggenschap in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitwerking van de motie van het lid Westerveld c.s. over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs (Kamerstuk 36200-VIII-103) en Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over ook andere opties voor de voortzetting van de Ambachtsacademie onderzoeken (Kamerstuk 36200-VIII-123)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afschrift brief aan de Alan Turingschool over praktijkkaart leesstrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een petitie van het LAKS inzake de examens in het voortgezet onderwijs in 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  016 Dossier Curriculum funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Allianties emancipatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de OJCS-Raad van 28 en 29 november 2022 (Onderwijs Cultuur/AV)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda OJCS-Raad 7 van maart 2023 (onderwijsdeel)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Commissieactiviteiten

 31. 31

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Langetermijnschema:
  21, 22 en 23 maart 2023 
  36 176 (Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product)
  36 132 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding)

  Te agenderen debatten:
  13. Debat over het bericht dat de minister voor Primair en voortgezet onderwijs religieuze weekendscholen onder toezicht van de onderwijsinspectie wil stellen (Van Baarle) (minister PVO)
  14. Debat over persveiligheid en persvrijheid (Sjoerdsma) (minister J&V, staatssecretaris OCW) (voortouw commissie J&V)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)
 32. 32

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)


  36283 Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule.
  nota n.a.v. het verslag: 22 februari 2023 (zie ook de agenda van de pv van heden).

  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.
  Inbrengdatum verslag: 3 februari 2023.

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 24 november 2022.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 13 september 2022.

  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 16 februari 2023.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
   
  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs.
  Plenaire behandeling op 24 januari 2023, stemmingen op 14 februari 2023.
 33. 33

  Dossiers

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 004 Governance in het onderwijs
  Commissiedebat 005 Dossier Leerlingenvervoer
  Commissiedebat 006 Dossier DUO
  Commissiedebat 007 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 008 Dossier Toezicht en Handhaving
  Commissiedebat 009 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 010 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
  Commissiedebat 010a Dossier Rijke schooldag
  Commissiedebat 011 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 012 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 013 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 014 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 015 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 016 Dossier Curriculum funderend onderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VO
  Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taal
  Commissiedebat 023 Dossier Kansenongelijkheid in het VSO
  Commissiedebat 024 Toezicht en handhaving
  Commissiedebat 025 Dossier Examens VO
  Commissiedebat 030 Dossier mbo
  Commissiedebat 031 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 032 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 033 Laaggeletterdheid
  Commissiedebat 034 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
  Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat 041 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 042 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 043 Dossier Studentenwelzijn
  Commissiedebat 044 Dossier Promovendi
  Commissiedebat 060 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 061 Dossier Erfgoed
 34. 34

  Aankondiging verzoek om commissiedebat over onderwijs aan vluchtelingen bij de volgende commissie Regeling van werkzaamheden (23 maart 2023)

  Te behandelen:

  Loading data