Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 februari 2023
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 2-02-2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nota van wijziging inzake Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Lijst van vragen en antwoorden inzake eindrapport ‘Beleidsdoorlichting Erfgoed’ (Kamerstuk 31511-48)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over structurele financiering van vluchteling-studenten in hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Dragon1 over een plan voor het organiseren van 20.000 stageplekken met Dutch Student Business Innovation Labs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs: 'Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van de kansengelijkheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek stagetekorten in het hbo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken transparantie over financiering leerstoelen en nevenwerkzaamheden hoogleraren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Planningsoverzicht OCW 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht van interparlementaire bijeenkomsten in de eerste helft van 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding rapport 'Drijfveren van onderzoekers en docenten in het hoger onderwijs en onderzoek' van Rathenau Instituut

 17. 17

  Reactie op de brief van het Presidium inzake een adviesaanvraag aan de Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie (AWTI) over het objectief vaststellen van de kwaliteit van wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapport 'Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Wuite voor een WGO inzake wetsvoorstel Investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Commissieactiviteiten

 21. 21

  Commissieactiviteiten (vervolg)

 22. 22

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)


  36283 Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld en aanpassing van de hardheidsclausule.
  Inbrengdatum verslag: 9 februari 2023.

  36276  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen.
  Inbrengdatum verslag: 3 februari 2023.

  36229 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 8 december 2022.
  Nota naar aanleiding van het verslag: 22 december 2022.


  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.
  Aangemeld voor plenaire behandeling: procedurevergadering 24 november 2022.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 13 september 2022.

  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding.
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 9 september 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021).
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
   
  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs.
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022.

  36165 BegrotingWijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)
  Aangemeld voor plenaire behandeling (mogelijk als hamerstuk): procedurevergadering 20 oktober 2022.
 23. 23

  Dossiers

  Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs
  Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs
  Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs
  Commissiedebat 004 Governance in het onderwijs
  Commissiedebat 005 Dossier Leerlingenvervoer
  Commissiedebat 006 Dossier DUO
  Commissiedebat 007 Dossier maatschappelijke diensttijd (MDT)
  Commissiedebat 008 Dossier Toezicht en Handhaving
  Commissiedebat 009 Dossier Het jonge kind
  Commissiedebat 010 Dossier Achterstandenbeleid en kansengelijkheid
  Commissiedebat 010a Dossier Rijke schooldag
  Commissiedebat 011 Dossier bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
  Commissiedebat 012 Dossier schoolleidersregister po
  Commissiedebat 013 Dossier Krimp in het onderwijs
  Commissiedebat 014 Dossier Overgangen po en vo
  Commissiedebat 015 Dossier Thuisonderwijs
  Commissiedebat 016 Dossier Curriculum funderend onderwijs
  Commissiedebat 020 Dossier VOO
  Commissiedebat 021 Dossier Maatwerkdiploma
  Commissiedebat 022 Dossier Nederlands als tweede taalOCW
  Commissiedebat 023 Dossier Kansenongelijkheid in het VSOOCW
  Commissiedebat 024 Ontwikkelingen Stichtingen voor Persoonlijk Onderwijs
  Commissiedebat 025 Dossier Examens VO
  Commissiedebat 030 Dossier mbo
  Commissiedebat 031 Dossier Governance in het mbo
  Commissiedebat 032 Dossier Leven Lang Ontwikkelen
  Commissiedebat 033 Laaggeletterdheid
  Commissiedebat 034 Dossier 'corona en het hoger onderwijs en het mbo
  Commissiedebat 040 Dossier Hoger onderwijs
  Commissiedebat 041 Dossier toegankelijkheid wo masterstudie
  Commissiedebat 042 Dossier studeren met een beperking
  Commissiedebat 043 Dossier Studentenwelzijn
  Commissiedebat 044 Dossier Promovendi
 24. 24

  Dossiers (vervolg)

  Commissiedebat 060 Dossier Evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (de Sim)
  Commissiedebat 061 Dossier Erfgoed
  Commissiedebat 070 Dossier Media
  Commissiedebat 080 Dossier Emancipatiebeleid
  Commissiedebat 090 Dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer
 25. 25

  Verzoek inzake V-100-bijeenkomst 2023

  Te behandelen:

  Loading data