Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

20 oktober 2022
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • H. Kat (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 13 oktober 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Ontwerpbegroting Nederland 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Appreciatie vijftal moties algemene financiële beschouwingen m.b.t. tijdelijk prijsplafond

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Pakket Belastingplan 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; ‘s Gravenhage, 16 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingswet financiële markten 2022-II (36131)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vertrouwelijke reactie op verzoek commissie om een afschrift van een brief inzake een persoonlijke situatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Btw-nultarief groente en fruit & alcohol- en tabaksaccijns

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kaderwetevaluatie van de Waarderingskamer over de periode 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vervanging van documenten i.v.m. datalek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Maatoug over een plan van aanpak om de toeslagen in 2030 afgeschaft te hebben (Kamerstuk 36200-87)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de handelwijze van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 14-10-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Goedkeuring raaduitvoeringsbesluit voor het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslagen 2021 Europese Rekenkamer

 18. 18

  Voorstel commissie BuHaOS voor gecombineerd commissiedebat Exportkredietverzekering/Handelsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie. 

  Procedurevergaderingen
  do 20-10-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 10-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering procedurevergadering Financiën
  do 24-11-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 08-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën
  do 22-12-2022 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  vr 25-11-2022 11.00 - 14.00 Werkbezoek Werkbezoek aan Gemeente Almere m.b.t. hersteloperatie toeslagen
  ma 06-02-2023 13.00 - 17.00 Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Nog te plannen
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Dassen en Omtzigt)
  Rondetafelgesprek over de Tax Governance Code - in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep (de leden Idsinga en Alkaya)
  Besloten vertrouwelijke technische briefing over de fiscale behandeling van Uber
  Gesprek met de president van De Nederlandsche Bank (besluit procedurevergadering 20 oktober 2022)
 20. 20

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 14 oktober)

  Besluit: Ter informatie.

  N.b. Besluitvorming over het voorgenomen wetgevingsoverleg inzake de Wijzigingswet financiële markten 2022-II (36131) wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering (zie rubriek (Voortgang) wet- en regelgeving).

   1, 2 en 3 november (week 44)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))

  8, 9 en 10 november (week 45)
  - Pakket Belastingplan 2023 (36 202 t/m 36 208)
  - 36 107 (Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023)
  - 36 063 (Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie))

  6, 7 en 8 december (week 49)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - stemmingen over alle begrotingen (8 december)

  Nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee;  Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
 21. 21

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 14 oktober)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  7. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  10. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  19. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  1. Interpellatie-Wilders over de hoge inflatie en de compensatie daarvan (Wilders) (Minister-president)
  3. Dertigledendebat over het rapport ‘Handleidingen aan de Poort 2-1’ (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister BZK)
  5. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  15. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  21. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  1. 2022Z18186 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek commissie om kabinetsreactie op het rapport van het College voor de Rechten van de Mens (29-09-2022)
  2. 2022Z17783 Aan de staatssecretaris van Financiën- Toeslagen en Douane reactie vragen inzake code 98-beleid staatssecretaris van Financiën (27-09-2022)
  3. 2022Z17806 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst reactie vragen inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (27-09-2022)
  4. 2022Z17285 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op vragen commissie over onderzoeksopzet Evaluatie Toezicht Belastingdienst (2017-2023) (16-09-2022)
  5. 2022Z17284 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op NRC-artikel inzake DNB-witwasaanpak (15-09-2022)
  6. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
  7. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (21-04-2022)