Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (PbEU 2019, L 321/1) (Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overzicht wetsvoorstellen wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 6. 6

  Crisisbeheersing en brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de Commissie Silvis (advocatendiensten aan de Staat)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Woo-besluit Krachtenveldanalyses

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  WODC rapport 'Strafbaarstelling van lijkschennis'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezeggingen over het uiteenzetten van de meest effectieve route voor het verhalen van schade op daders en reactie op verzoeken commissie over voetbalincidenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie bij de Veiligheidsmonitor 2021 en reflectie op de financiële schade van criminaliteit en de beleving van slachtofferschap

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken implementatie wetsvoorstel seksuele misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang uitvoering moties bij wetsvoorstel tweede tranche Wet Bibob (Kamerstuk 35764)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op de Initiatiefnota van het lid Van der Werf over “Let’s talk about seksueel geweld” (Kamerstuk 36234)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Advies Landsadvocaat over het instrument persalarmering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  WODC-onderzoeksrapport 'Foute huurders'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Terrorisme/extremisme van 24 november 2022, over over de privacy audits bij de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsrapportage High Impact Crimes 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vaststelling Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actualisatie CBS-analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Indexering griffierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoeksrapport ‘Verkenning basis voor naamswijziging in verband met het Nederlands slavernijverleden’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vervallen tijdelijke voorzieningen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op de zbo evaluatie van de Kansspelautoriteit 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  OM-strafbeschikking en slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoeksrapport ‘The influence of (technical) developments on the concept of personal data in relation to the GDPR’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Doorlooptijden in de bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over Tweefasenproces in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  WODC onderzoek 'Toepassing van artikel 2.3 Wfz; verkennend jurisprudentieonderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  WODC onderzoek evaluatie uitvoering Wet Controle op rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beleidsreactie op het rapport Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld? Voor- en tegenargumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om uitstel commissiedebat Gevangeniswezen en TBS

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapportage onregelmatigheden Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Appreciatie van moties, ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van 14 november 2022, over het begrotingsonderdeel migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Schengentoetreding van Roemenië, Bulgarije en Kroatië

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift brief aan medeoverheden inzake de aangepaste capaciteitsbesluit COA en transitieplan CNO

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Voortgang samenwerkingsverband Griekenland en terugblik Staatsbezoek

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verbetervoorstellen voor het uniformeren van het systeem van toezicht op minderjarige asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Landenbeleid Pakistan

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanpak seksueel kindermisbruik en illegale online content

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op verzoek commissie over voor- en nadelen verbod kindersekspoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 36250-VI)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de rechtbank Den Haag in het kort geding inzake de (crisis)noodopvang voor asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verlenging besluit- en vertrekmoratorium voor dienstplichtigen uit Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Regels aangaande een tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens ter identificering van de ouders die gedupeerd zijn als gevolg van problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag en geconfronteerd zijn met uithuisplaatsing van kinderen (Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Rechterlijke uitspraak over dat uitstel van gezinshereniging onrechtmatig is

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Analyse (Europese verschillen) inwilligingspercentages asielaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Tweede halfjaarbericht Politie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Uitvoering EU-Richtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Fiche: Richtlijn betreffende aanpassing civielrechtelijke aansprakelijkheidsregels voor kunstmatige intelligentie

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Fiche: Herziening verordening im-, export en doorvoer vuurwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verslag van de extra JBZ-Raad van 25 november 2022 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Lijst met EU-voorstellen tot en met 15 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Initiatiefnota van de leden Ellian en Segers over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Planningsbrief

  Besluit: De commissie wenst een planningsbrief voor het jaar 2023 te vragen aan de bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 64. 64

  Overzicht commissieactiviteiten tbv pv 21 december 2022

 65. 65

  Brievenlijst

 66. 66

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over tbs-klinieken