Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de technische eenmaking van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet technische eenmaking Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Hoofdstuk 4 rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Halfjaarrapportage digitalisering strafrechtketen eerste helft 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Periodieke rapportage inzet rechtshandhaving Cariben en hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) augustus 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de voorgenomen plaatsing van lachgas op lijst II van de Opiumwet (lachgasverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Handhaving natuur- en milieuwetgeving in Carbisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het Beslag Informatie Systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpak statelijke dreigingen en aanbieding dreigingsbeeld statelijke actoren 2

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Opvolgingsrapport OESO Anti-corruptiewerkgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Het kompas voor kwaliteit in de beleidsvoorbereiding: IAK wordt Beleidskompas

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorhang 15e verlengingsbesluit tijdelijke COVID-19-voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het rapport “Vervolgonderzoek naar de terroristenafdelingen in Nederland. Verslag van de opvolging van de aanbevelingen uit 2019 de Terroristenafdelingen in Nederland”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inventarisatie genderspecifieke termen Burgerlijk Wetboek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Erkenning in Nederland van consulaire huwelijken gesloten in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag en Toezichtsrapport College van Toezicht Auteursrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapporten van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) over jeugdcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijze van uitvoering moties van het lid Ellian over het weigeren van brieven tussen Mohammed B. en Ridouan Taghi tenzij evident geen sprake is van versluierde communicatie (Kamerstuk 24587-867) enover aan gedetineerden in de ebi en AIT's maximaal twee advocaten toestaan voor rechtsbijstand ter zake van straf- en daaraan gerelateerde zaken (Kamerstuk 24587-868)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport ‘Varianten voorschotregeling afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij. Financiële consequenties voor de Staat van toepassing Voorschotregeling’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Actualisatie CBS-analyse uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Eindevaluatie pilots Landelijke Vreemdelingen Voorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beleidsreactie op het Rapport 'Grip houden op publieke belangen. Onderzoek naar privatisering in het migratiebeleid'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan het Veiligheidsberaad inzake de voortgang bestuurlijke afspraken doorstroom en migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang afspraken aanpak opvangcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang aanpak overlastgevend en crimineel gedrag door asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Veilig land van herkomst - Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleidsreactie evaluatie start-up regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Deelname Nederland aan Europese pilot met digitaal reisdocument

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Transitieplan Landelijke Eenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over Nederlandse uitreizigers in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Eerdmans, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het bericht ‘Twaalf Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen opgehaald uit Syrië’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Plan ter verbetering van de rechtsbescherming in de jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over onderzoek naar de kwaliteit van het feitenonderzoek bij uithuisplaatsingen (Kamerstuk 31839-856)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 25 november 2022 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Commissievoorstel Raadsaanbeveling gecoördineerde EU-aanpak verhogen weerbaarheid van vitale infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstel voor een Raadsaanbeveling betreffende een gecoördineerde aanpak van het reizen naar de Europese Unie gedurende de COVID-19-pandemie ter vervanging van Raadsaanbeveling 2020/912

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Herziening richtlijn productaansprakelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Initiatiefnota van het lid Verkuijlen over de aanwas van jongeren in de criminaliteit: “Opvoeden die handel”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Rappelbrief naar de minister om verzoek tot reactie op verzonden brief inzake archief Poch vanuit de commissie op 13 oktober 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Brievenlijst