Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

23 november 2022
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • M. van Nispen (SP)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • R.W. Knops (CDA)
 • S. Mutluer (PvdA)
 • R. Verkuijlen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafvordering BES in verband met de strafbaarstelling van het zich verschaffen, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden (strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de termijn van de omkering van de bewijslast voor consumentenkoop van levende dieren (Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatregelen ter voorbereiding op ernstig scenario als gevolg van oorlog in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport van de procureur-generaal van de Hoge Raad over “Buiten de rechter om. Over de naleving van de wet door het Openbaar Ministerie bij het uitvaardigen van strafbeschikkingen”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het NRC-artikel over het tapsysteem van de politie dd. 15 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapportage 'Onderzoek in een geautomatiseerd werk – over de toepassing van opsporingsbevoegdheden als bedoeld in de artikelen 126nba lid1, 126uba lid 1 en 126zpa lid 1 van het Wetboek van Strafvordering door het Openbaar Ministerie'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Twee aangiften tegen minister De Jonge inzake het coronabeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verbetering kroongetuigenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het incident in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht in Balkbrug

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Het kompas voor kwaliteit in de beleidsvoorbereiding: IAK wordt Beleidskompas

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het capaciteits- en personeelstekort in de justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Invoeringstoets Wet Straffen en Beschermen en mogelijke hardvochtigheden detentiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Schriftelijke beantwoording van de vragen die zijn gesteld tijdens het commissiedebat van 5 oktober 2022 over strafrechtelijke onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de ingediende amendementen en moties m.b.t. de Wet tot wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom naar de Wsnp (Kamerstuk 35915)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eindrapport: 'Bijzonder ingewikkeld om aan papieren te komen'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen Modernisering strafbaarstelling mensenhandel (Kamerstuk 28638-210)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aansprakelijkheidsvraagstuk Frontex

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Diverse onderwerpen migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Update stand van zaken Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie CKM rapport 'Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op de evaluatie van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie Inspectierapport 'Verantwoord vertrek vreemdelingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Veiligheidsagenda 2023 t/m 2026

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Integrale aanpak cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering van de motie van het lid Michon-Derkzen c.s. over knelpunten bij het delen van informatie tussen organisaties in het veiligheidsdomein (Kamerstuk 29911-365)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Actieplan versterken ketenaanpak zedenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitwerking passage coalitieakkoord over het vergroten van de expertise op LHBTI/bekeringsthema's bij de IND

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Herziening ROOO en remigratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Juridische verkenning op asielbeslisstop en instroombepekering o.a. op de voet van artikel 111 Vw2000

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Actuele situatie asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Najaarsbrief georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Plan van aanpak drugssmokkel via mainports

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 57

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanpak van rechtsextremisme en –terrorisme en andere vormen van extremisme in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  i-Strategie JenV 2021 - 2027

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie over een overzicht van de nog te verwachten wetgeving tot en met Q3 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toezegging gedaan, tijdens commissiedebat gevangeniswezen en Tbs van 19 oktober 2022, over het advies van de landsadvocaat in de zaak Y. Taghi en over het weigeren van de toegang tot de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens wetgevingsoverleg van 7 november 2022 over het begrotingsdeel migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op verzoek commissie over de vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ceder c.s. over in gesprek gaan met de benodigde partijen om tot een aanpak te komen in de huidige crisissituatie (Kamerstuk 31839-902)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 15 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2023.

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Initiatiefnota van het lid Van Nispen over ‘Op naar een Sociaal Notariaat’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Schema procedurevergaderingen tot aan het zomerreces 2023:

  • Woensdag 25 januari 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag  8 februari 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag 22 februari 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
   KROKUSRECES: vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023
  • Woensdag 16 maart 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag 29 maart 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag 12 april 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
   MEIRECES: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2023
  • Woensdag 17 mei 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag 31 mei 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag 14 juni 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag 28 juni 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
  • Woensdag 5 juli 2023 van 14.30 tot 15.30 uur 
   ZOMERRECES: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2023
 51. 51

  Brievenlijst

 52. 52

  Verzoek rondetafelgesprek over schadeafhandeling van de watersnoodramp in Limburg

  Te behandelen:

  Loading data