Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 22-12-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek tot petitieaanbieding door LAKS inzake 'Red mijn diploma' op dinsdag 17 januari a.s.

  Besluit: petitieaanbieding organiseren.
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Kwint over op korte termijn werk maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop van toegangskaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging over verzoek aan de Algemene Rekenkamer over een vervolgonderzoek te doen naar de transparantie en doelmatigheid bij de landelijke publieke omroep en appreciatie enkele moties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie motie van het lid Werner over onderzoek doen naar de financiële positie van rijksmusea, gesubsidieerde musea en particuliere musea en gewijzigde motie van de leden Werner en Sjoerdsma over het succes van NPO-programma's niet afmeten aan kijkcijfers en marktaandelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken nieuw bestel lokale publieke omroep

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift brief aan de Regionale Historische Centra over uittreden en bestuurlijke afspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift adviesaanvraag aan de raad voor cultuur over het aanvraag- en beoordelingsproces basisinfrastructuur 2025-2028

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsdoorlichting cultuurdeelname

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Dossier Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Uitstel toezending reactie over de relatie tussen het programma Erkennen & Waarderen (E&W) en de positie van de Nederlandse universiteiten op de internationale rankings

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsbrief IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het amendement van het lid Van der graaf c.s. over middelen voor studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Appreciatie van het amendement van het lid Dassen over investering in de basisbeurs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapport ‘Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van mbo-docenten’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beheersing van de instroom van internationale studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Decemberbrief lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Commissieactiviteiten

 25. 25

  Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

  36229 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 21-10-2022
  Inbreng verslag: 8 december 2022.

  36176 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel productstaatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu 18-07-2022
  Aanmelden voor plenaire behandeling.

  36136 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 20-06-2022
  Inbrengdatum verslag: 13 september 2022.

  36132 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleidingminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf 13-06-2022
  Inbrengdatum verslag: 9 september 2022.

  35968 Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 17-11-2021
  Inbreng verslag wetsvoorstel geleverd: 7 april 2022.
   
  35765 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijsminister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven 12-03-2021 
  Aanmelden voor plenaire behandeling: procedurevergadering 8 september 2022
 26. 26

  Bewindspersonen verzoeken om Planningsbrief ten behoeve van de strategische procedurevergadering op 26 januari a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Opzet rondetafelgesprek Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data