Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'

 4. 4

  Verzoek INretail tot aanbieding petitie m.b.t. brede maatschappelijke meerwaarde van retail

 5. 5

  Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit voorwaardelijke veiling niet-landelijke FM-vergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Conceptregeling voor de subsidiemodule ERA-NET-energieprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aankondiging verlenging subsidieregelingen m.b.t. energie-innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regels tot invoering van een toets betreffende verwervingsactiviteiten die een risico kunnen vormen voor de nationale veiligheid gezien het effect hiervan op vitale aanbieders of ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het bericht dat het hoofdkantoor van Shell verhuist naar het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eerste reactie kabinet inzake de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)-evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Traject Datavisie Handelsregister

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de derde voortgangsrapportage van de corona steunregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (Kamerstuk 35420-411)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpassing steunmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Financieringsmonitor 2021 en verkenning plan van aanpak kredietregister

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Instelling Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095-552) en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen (Kamerstuk 24095-537)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Samenwerkingsovereenkomst VDL Groep en Rivian

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwikkeling leveringstarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezegging aan het lid Azarkan, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van EZK, over het contact dat het ministerie heeft gehad met Eneco in de context van het faillissement van Welkom Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang ICSID-procedure Uniper

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Publicatie documenten n.a.v. Wob-verzoek inzake beleidsrijke begroting klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitkomsten 26e Conferentie van Partijen (COP26) bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Naar een nationaal plan voor het energiesysteem 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Marktordening en marktontwikkeling waterstof

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Inwerkingtreding aanvullende productiebeperking kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat van 7 juli 2021, over datacenters

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Transparantie herkomst garanties van oorsprong voor hernieuwbare energie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken Carbon Capture and Storage (CCS)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezegging gedaan tijdens het debat Voorjaarsnota 2021 van 6 juli 2021, over inkomsten gaswinning Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Recente ontwikkelingen aardbevingen Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Mogelijke verhoging gaswinning Groningenveld gasjaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Consultatie van de beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een brief van de regering over de uitvoering van de motie-Mulder c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 922), te ontvangen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stukken vervallen plenair debat over versnelde bodemdaling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stukken vervallen dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van de Nationale ombudsman om de Onafhankelijke Raadsman eveneens uit te nodigen voor het gesprek over de publicatie 'Verscheurd vertrouwen' op 2 februari 2022

 40. 40

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag Formele Energieraad 2 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde Agenda Informele Energieraad 21-22 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde Agenda onderzoeksdeel informele Raad voor Concurrentievermogen 24 en 25 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data