Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20-1-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Informeel kennismakingsgesprek met nieuwe bewindslieden

  Middels een emailprocedure wordt geinventariseerd naar deelname voor het kennismakingsgesprek.
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille cultuur en media


  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over archivering bij ketensamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vervolg financiering subsidieregelingen Rijksmonumenten aardbevingsgebied Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Appreciatie van het amendement van het lid Wuite c.s. over de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitstel 2e Incidentele Suppletoire Begroting OCW inzake steunpakket culturele sector maand januari

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Leenrechtvergoeding bij de Bibliotheek op school

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille mbo, ho en wetenschapsbeleid


  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  AANGEHOUDEN BRIEF TOT NIEUWE KABINET

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift brief aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) m.b.t. subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie reactie over de brief met betrekking tot private activiteiten van universitaire holdings en dochterondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatierapport onderzoek en wetenschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op een aantal moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille primair en voortgezet onderwijs


  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  AANGEHOUDEN BRIEVEN TOT NIEUWE KABINET

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nahang van het Besluit bekostiging WEC 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Nahang van het Besluit bekostiging WPO 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verbeteragenda Staatsexamen VO: op weg naar een toekomstbestendig staatsexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beroepsgroepsgroepvorming Voortgezet Onderwijs (VO)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van bezorgde ouders van basisschool De Hazesprong in Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  ZAKEN OP DE PLENAIRE LIJST VAN CONTROVERSIELE ONDERWERPEN (Kamerstuk 35 718, nr. 90); portefeuille emancipatie


  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.
   

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op brief COC en Rutgers: ‘Situatie LHBTI’s op school – urgent verzoek COC en Rutgers’

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorhang ontwerp-AMvB rapportage man-vrouwverhouding in het bestuursverslag van grote vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel toezending BNC-fiche Gemeenschappelijke Dataruimte voor Cultureel Erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag OJCS-Raad (onderwijs en cultuur/media) d.d. 29 en 30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Advies commissie RU over verzoekonderzoek NPO

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  AANGEHOUDEN BRIEVEN TOT NIEUWE KABINET

 38. 38

  GEPLANDE COMMISSIEDEBATTEN

  • wo 26-01-2022 09.30 - 12.30 Commissiedebat Examens in het voortgezet onderwijs
  • wo 09-02-2022 10.15 - 13.45 Commissiedebat Internationalisering en Kennisveiligheid
  • do 10-02-2022 11.30 - 15.30 Commissiedebat Passend onderwijs
  • wo 23-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • wo 09-03-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Sociale Veiligheid op school
 39. 39

  Openstaande schriftelijke overleggen

 40. 40

  Commissieactiviteiten

  di 18-01-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken aanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen
  di 18-01-2022 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad (Onderwijs), op woensdag 26 en donderdag 27 januari 2022
  wo 19-01-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'
  do 20-01-2022 10.00 - 11.30 Procedurevergadering (hybride)
  di 25-01-2022 13.40 - 14.00 Petitie Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) aanbieding petitie m.b.t. problematiek rond 10.000 kinderen met een beperking die niet naar school kunnen
  wo 26-01-2022 09.30 - 12.30 Commissiedebat Examens in het voortgezet onderwijs
  do 27-01-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering Procedurevergadering (hybride)
  do 27-01-2022 11.15 - 12.15 Technische briefing Effectief Leesonderwijs in Nederland (Universiteit Leiden - Paul van den Broek); onderzoek in opdracht van cie. OCW
  wo 09-02-2022 10.15 - 13.45 Commissiedebat Internationalisering en Kennisveiligheid
  wo 09-02-2022 14.30 - 15.30 Technische briefing Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’
  do 10-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  do 10-02-2022 11.30 - 15.30 Commissiedebat Passend onderwijs
  wo 16-02-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO)
  wo 23-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  do 24-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  vr 25-02-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad (Cultuur), op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2022
  wo 09-03-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Sociale Veiligheid op school
  do 17-03-2022 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  wo 30-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad, op maandag 4 en dinsdag 5 april 2022
  do 31-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  do 14-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie) 
  do 19-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie) 
  do 02-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  do 16-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  do 30-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  do 07-07-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 41. 41

  DOSSIERS

 42. 42

  DOSSIERS

 43. 43

  Openings- en herstelplan voor de culturele sector (routekaart) van de Taskforce culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken wetsvoorstel Investeringsplicht van buitenlandse streamingsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data