E-mailprocedure : Inplannen commissiedebat Woningbouwopgave

De vergadering is geweest

6 december 2021
13:00 uur
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,

Het commissiedebat Woningbouwopgave, dat gepland stond voor woensdag 8 december van 15.00 tot 18.00 uur, is tot nader order uitgesteld in verband met samenloop met een plenair debat over de huisvesting van statushouders.
De enige mogelijkheid om dit commissiedebat Woningbouwopgave nog vóór het Kerstreces in te plannen is op donderdag 16 december van 13.00 tot 16.00 uur.
Graag verzoek ik u aan te geven of dit uw voorkeur heeft of dat u akkoord gaat met uitstel tot na het Kerstreces en mocht dat het geval zijn, heeft het dan uw voorkeur om de technische briefing die nu gepland staat voor dinsdag 7 december van 16.30-19.00 uur ook uit te stellen tot na het kerstreces.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 6 december 2021 om 13.00 uur te laten weten (middels een allen beantwoorden) of u kunt instemmen met het voorstel om het commissiedebat in te plannen op donderdag 16 december van 13.00-16.00 uur.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
Met vriendelijke groet,
 
Charles Roovers
Plaatsvervangend griffier
Griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (wonen en rúimte)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Inplannen commissiedebat Woningbouwopgave

    Te behandelen:

    Loading data