E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] - Voorstel tot behandeling van de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 (35918) in een wetgevingsoverleg op 29 november (vanaf 17.00 uur)

De vergadering is geweest

23 november 2021
16:00 uur
Commissie: Financiën
[UITKOMST E-MAILPROCEDURE]

Geachte leden,
 
Nadat de reactietermijn in deze e-mailprocedure was verlengd heeft een aantal fracties zich alsnog uitgesproken.
Het voorstel om de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 te behandelen in een wetgevingsoverleg op 29 november heeft de steun gekregen van de volgende fracties:
VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks en BBB
 
De fractie van de SP heeft zich tegen het voorstel uitgesproken.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Ik concludeer thans dat het voorstel de steun heeft gekregen van de meerderheid van de Kamer. Het voorstel is aangenomen.
 
Gebleken is dat voor het wetgevingsoverleg aanstaande maandag een zaal beschikbaar is vanaf 17.45 uur.
De commissiestaf zal nog een inventarisatie uitzetten om vast te stellen welke fracties aan het wetgevingsoverleg willen deelnemen, opdat kan worden bepaald welke spreektijden per fractie kunnen worden gehanteerd en kan worden bezien of de door mij voorgestelde duur van drie uur toereikend is voor de behandeling van het wetsvoorstel.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
---------------------------------------------------------

Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In de procedurevergadering van afgelopen woensdag heeft uw commissie besloten tot het aanmelden voor plenaire behandeling van de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022.
De Griffie Plenair heeft mij laten weten dat de kans gering is dat voor het kerstreces nog ruimte kan worden gevonden voor plenaire behandeling van dit wetsvoorstel. Om die reden, en gelet op het door de staatssecretaris van Financiën gedane verzoek om spoedige behandeling, doe ik uw commissie het voorstel om te besluiten tot behandeling van de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 in een wetgevingsoverleg. Daarvoor zou ruimte zijn op maandag 29 november 2021, vanaf 17.00 uur. Daarbij ga ik er vooralsnog van uit dat de duur van het wetgevingsoverleg kan worden bepaald op drie uur.
 
Besluitvorming over de behandeling van wetsvoorstellen geschiedt idealiter slechts tijdens procedurevergaderingen. Maar omdat de eerstvolgende (reguliere) procedurevergadering eerst plaatsvindt op 1 december leg ik u dit voorstel ter besluitvorming voor door middel van deze e-mailprocedure.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk dinsdag 23 november 2021, om 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel instemt (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
Met vriendelijke groet,
Sander Weeber
Griffier van de vaste commissie voor Financiën